Archief Kerken Tzummarum
5334 Archief Zanglust en Vriendschap

Bij foto

Zangconcours te Heerenveen.
1ste prijs 206 punten,3de afdeling 28 juni 1942.

Uit het archief van de Zangvereniging Zanglust en Vriendschap.
De notulen van de jaarvergaderingen en jaaroverzichten van de tweede zangvereniging zijn door ondergetekende uitgetypt, zoals door de secretaris is opgeschreven.
De notulen en andere bescheiden van de eerste zangvereniging zijn grotendeels verloren gegaan.
Verder zijn nog enkele andere kleine dingen genoteerd.

december 2015 Willem Zuidema

Reglement.

Art. 1.

De vereeniging stelt zich ten doel door het beoefenen van de zang aangenaam en nuttig bezig te zijn.

Leden.

Art. 2.

De vereeniging bestaat uit werkende leden die aan de oefeningen deel nemen.
En eereleden , door haar benoemd, die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt, met de zelfde rechten als de werkende leden.

Art. 3.

Wie lid van de vereeniging wenscht te worden geeft hiervan kennis aan het bestuur.
Over de al of niet toelating wordt door de werkende leden, na ingewonnen advies van den Directeur wat de aanleg van de(n) voorgedragene betreft, beslist bij ballotage.
Leden moeten den leeftijd van 16 jaar heeben bereikt en worden alleen aangenomen in de maanden Maart en April.

Art. 4.

Wanneer een lid zijn verplichtingen niet nakomt of de belangen der vereeniging benadeelt, kan het Bestuur of 3 leden voorstellen hem(haar) te …………. Hij of zij die bedankt of bedankt wordt, heeft alle aanspraak op de bezittingen der vereeniging verloren.

Art. 5.

Leden kunnen niet tevens lid zijn van eene tweede zangvereeniging alhier, het zij gemengd of mannen- of vrouwen koor.
Even zoo de directeur.

Art. 6.

Wanneer de directeur oordeelt, dat een lid geen voldoende aanleg bezit, kan hem of haar in overleg met het Bestuur het lidmaatschap ontzegd worden.

Art. 7.

De leden kiezen een directeur die deoefeningen leidt en zonder gegronde redenen niet mag bedanken nog mag bedankt worden.
Zijn salaris, bestaande in een cadeau wordt elke jaar door de leden vastgesteld.
De directeur ……………..stemrecht.

Art. 8

De directeur heeft de keuze der stukken en beslist bij welk stem elk lid geplaatst wordt.
Bij noodig aankoop van de zangnummers en boekwerken gaat dit in overleg met het bestuur.

Art. 9.

De gewone oefeningen worden zoveel mooglijk gehouden des Winters om de14 dagen des Zondag middags van 4 tot 6 uur.
Des zomers ‘s Woensdagavond van half acht tot half tien.
Alle buitengewone oefeningen voor uitvoeringen, festivals enz.
Naar het oordeel van de directeur in overleg met het bestuur.

Art. 10.

Het bestuur bestaat uit 3 leden, die hunne functie in onderling verdelen.
Het moet gekozen worden door de werkende leden bij volstrekte meerderheid van stemmen.
Als bij zoodanige benoeming de stemmen staken, wordt door het lot beslist.

Art. 11.

Alle leden van het Bestuur treden jaarlijks af, maar zijn als zoodanig herkiesbaar.

Art. 12.

De Secretaris houdt de notulen van de vergadering, en is veder met alle schriftelijke werkzaamheden, correspondentie’s enz. belast.

Art. 13.

Den penningmeester is opgedragen het innen der contributieën en andere presenties als mede het doen van alle toegestane uitgaven der vereeniging

Art. 14.

De bibliothecaris is verplicht eene lijst aan te houden van eigendommen der vereeniging en brengt jaarlijks een verslag uit over de veranderingen die in het afgelopen dienstjaar in de eigendommen der vereeniging plaats vonden.

Art. 15. Wordt niet genoemd.

Art. 16.

Gedurende de vergadering mag geen spel worden uitgeoefend.
Het is den leden verboden gedurende het zingen te rooken, lachen, praten of op andere wijze hinderlijk te zijn.

Art. 17.

Alle onkosten als:

– Aankoop van benodigde boekweken, papier enz. drukloon voor reglementen, huur van costumes en reparaties aan het tooneel worden gevonden uit : a.
– Ene maandelijksche contributie van f. 0,25 per lid, welke in de eerste vergadering de loopende maand moet worden betaald.
– B. Alle andere gelden die ten voordeele der vereeniging komen.

Art. 18.

De vereeniging is tot wederopzegging toe lid van de Bond voor Gemengde Koren in Friesland.

Art.19.

Het dienstjaar loopt van 1 April tot April daar aan volgende.
In de die maand te houden vergadering, doet het Bestuur rekening en verantwoording van gehouden beheer en verslag va den toestand der vereniging.
Daar na wordt een bestuur voor het volgend dienstjaar gekozen.

Art. 20.

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

Art. 21.

Elk jaar kan op voorstel van het bestuur of van ten minste 5 leden dit reglement herzien worden. Gedaan April 1912

Zanglust en Vriendschap

Voorwoord.

Het eerste koor is opgericht in 1883. Dit blijkt uit een programmaboekje van de feestviering van het 10 jarig bestaan van het koor op Zaterdag 7 Januari 1893. Tevens zijn de programma en tekstboekjes van het zangersfeest (=concours) vanaf 1911 t/m 1924 bewaard gebleven.

Ook is er een brief van A. Zuur, gedateerd 15 Juli 1905, oud dirigent van het koor.

Wel zijn er 2 boekjes ( één klad) bewaard voor de wekelijkse contributie vanaf 1908 t/m 1921.

De meeste papieren zijn bewaard gebleven van de tweede oprichting van het koor “Zanglust en Vriedschap”. De jaarvergaderingen en jaarverslagen van het laatste koor zijn overgenomen zoals is opgetekend door de secretaris(secretaresse). Er zijn geen financiële verslagen aanwezig.

In de jaarvergadering van 1938 wordt opgemerkt, dat alle verslagen van jaarvergaderingen en financiële overzichten van het eerste koor “Zanglust en Vriendschap” zoek zijn geraakt

De uitnodigingen voor de jaarlijkse uitvoeringen zijn vanaf 1939 t/m 1964 bewaard gebleven.

Inhoud

Brief van A. Zuur aan eerste zangvereniging, gedateerd 5 Juli 1905 Namen van leden in het jaar 1908/1909 eerste zangvereniging Schoolschrift met de statuten en huishoudelijk reglement, vastgesteld 5 Oktober 1937.

3 schoolschriften met jaarverslagen en notulen van de jaarvergaderingen 1937/1957 Notulen jaarvergadering 26-01-1960 en jaarverslag 1960/1961 op losse vellen papier1 boekje voor de contributie vanaf 1908/1921, met 1 boekje in klad

Afscheidsrede aan de directeur, de heer B. Hoekstra; sollicitatiebrief B. Hoekstra Afscheidsliedje aan de directeur, de heer B. Hoekstra Overzicht 25 jarig jubileum, 6 losse vellen papier. Uitnodigingen zanguitvoering 1939/1960

Gemeente Barradeel: – toestemming tot het gebruik van het gymnastiek lokaal van de openbare school dd. 24/10/1950 – toestemming tot het gebruik van één van de lokalen van de openbare school 11/10/1956 – Gemeente stelt f. 50,00 subsidie beschikbaar d.d. 15/02/1957 – Gemeente stelt f. 50,00 subsidie beschikbaar d.d. 06/02/1959 – toestemming voor aanschaf meubilaar 50% kosten voor gemeente 29/08/1960 – Gemeente bedankt voor uitnodiging 25 jarig jubileum. Gift f. 100,00 d.d. 09/02/ 1962 – geen gebruik meer van het leslokaal m.i.v. 2 augustus 1965 – verzoek aan gemeente om bijdrage in de hogere kosten voor het gebruik van de consistorie na 2 augustus 1965 – Bevestiging verzoek bij gemeente Barradeel ontvangen. Wordt meegenomen in begroting 1966. – Bevestiging verzoek aan gemeente om bijdrage Anjer Fonds. d.d.22-06-1966 – Boekwerkje: Opvoering van de operette “Malle Geert”; gehele tekst (zonder muziek) – boekwerkje: Programma van het tienjarig bestaan op 7 Januari 1893 – 12 programma en tekstboekjes van het zangersfeest/coucours 1911 t/m 1924 – 4 programma’s zangersfeest 1937/1941/1946/1948 – programma en tekstboekjes concours 1951/1953/1954/1955/1956/1957/1959/1960/ 1961/1962/1963/1964/1965 – Critische verslagen concours/zangersfeesten

Brief van A. Zuur aan de zangvereniging

Lochem, 15 Juli 1905

Aan de leden der zangvereniging “Zanglust en Vriendschap” te Tjummarum.

Waarde Vrienden,

Een verrassing, neen, dat was het niet, de ontvangst van de fotografie met uw aller beeltenis; want wij wisten dat ze komen zou. Doch een treffende en tevens hoogst aangename herinnering aan u allen was het voor ons beiden – aan het niet te waarderen en onvergetelijk genoegen, dat ik zoo dikwijls in uw midden maakte voor mij persoonlijk.

De beeltenissen van mijn groote en kleine zangers en zangeressen, zoals ik ze nog gaarne in mijn gedachten noem, hangen nu in de beide voorkamers onzer woning, en als ik mij er vóór plaats is ‘t mij soms of ik ze hoor zingen met een aandacht en een warmte, die mij zoo vaak hebben bekoord.

Dit nieuwe stoffelijk bewijs van waardering van mijn arbeid in Tjummarum, maar meer nog, naar wij vertrouwen, van uw aller vriendschap en genegenheid jegens ons, stellen wij op den hoogsten prijs, en wij betuigen u onze hartelijken dank daarvoor.

‘I Is ons behoefte, een wensch te uiten, die bij ‘t aanschouwen van ieder der vele geschenken, van “Zanglust en Vriendschap” ontvangen, in ons opwelt n.l. deze: Dat het de vroegere en tegenwoordige leden der zangvereniging, ieder in zijn levenskring, in alle opzichten welga, in den vollen en ruimsten zin van ‘t woord.

‘t Was voor mij een verblijdend bericht, dat ik onlangs uit den mond van mijn vriend Koning ontving: “Zanglust en Vriendschap heeft zijn geregelde bijeenkomsten en oefeningen hervat”.

De nieuwen leider uwer oefeningen, mijn vriend Van der Tol, betuig ik bij dezen mijn dank er voor, dat hij zich daartoe bereid heeft getoond. Ik durf hem voorspellen, dat, al mocht hij van ‘t directeurschap van “Zanglust en Vriendschap” ook maar de helft van ‘t genoegen maken, dat het mij gedurende haast 25 jaren heeft geschonken, hij zich de aanvaarding der taak nimmer zal beklagen.

Laat ik eindigen met den wensch: Leve en bloeie Zanglust en Vriendschap onder haar nieuwen directeur nog vele jaren.

Met den hartelijken groet, ook namens mij echtgenoot,

Uw aller vriend A. Zuur.

Namen van leden van Zanglust en Vriendschap

1908/1909. 1909/1910

Jaarvergadering 5 Okt. 1937
Na de opening werden de notulen voorgelezen van de oprichtingsvergadering. Naar aanleiding van de notulen maakt de heer Toornstra de volgende opmerkingen: Van het winnen van donateurs is tot nu toe niets gekomen. Nu we binnenkort een uitvoering geven, is het wel zeer geschikt na de uitvoering daarmee te beginnen.

De muziekbibliotheek van de vroegere zangclub is nog niet aan ons afgestaan. Wel is er eens over gesproken, maar tot een overdracht is het toen niet gekomen. Opnieuw zal de heer Jouwersma hierover met het vroegere bestuur van de zangvereniging spreken.

Het bestuur bestaat uit 4 personen. Met het oog op het stemmen is het practischer, dat er een bestuur is van vijf leden, zodat besloten wordt een vijfde bestuurslid te benoemen. In de notulen staat verder vermeld, dat het bestuur zou overwegen een boete te heffen wegens het verzuimen van de zangrepetities. “Gelukkigerwijze is het tot een boeteheffing niet behoeven te komen, daar de opkomst van de leden niets te wensen overlaat”, aldus de voorzitter.

Hierna stelde Toornstra voor den Heer Schrik, die zijn vacantieweken niet in rekening had gebracht, deze toch door te betalen, wat door de vergadering spontaan werd goedgekeurd.

Daarna werden de statuten voorgelezen en besproken, evenals het huishoudelijk reglement. Nadat één en ander was vastgestelde, verzocht de voorzitter mej. A. Bandsma en den Heer G. Kolthof het financiëel beheer te controleren, van de penningmeesteresse, waarna tot stemmen kom overgaan.

Toornstra stelde voor den Heer G. de Jong te benoemen als erelid, daar deze zeer veel werk voor de oude zangvereniging heeft gedaan. Voorstel werd onmiddelijk aangenomen.

Penningmeesteresse en voorzitter traden af, terwijl een algemeen bestuurslid moest worden benoemd. Bij de 1e stemming werden beide aftredenden herkozen, terwijl een herstemming moest plaats hebben voor de verkieszing van het 5de bestuurslid. Bij de stemming voor het vijfde bestuurslid zijn twee candidaten: mej. Bandsma en de heer Kolthof. Kolthof wordt met meerderheid gekozen. Alle 3 hun bestemming aanvaarden.

Jaarverslag 1936/1937
Op 24 Nov. 1936 werd in hotel Bok een vergadering gehouden, tot wederoprichting van de gemengde Zangvereniging “Zanglust en Vriendschap” op initiatief van den Heer Toornstra. Het resultaat van de besprekingen was, dat tot wederoprichting werd besloten, terwijl 26 dames en 14 heren als lid toetraden, zodat de zangvereniging bij de aanvang bestond uit 40 leden.

Er werd een bestuur gekozen van 4 personen, die de functies als volgt verdeelden:
Toornstra, voorz.
Bos, secr.
Mej. Tamsma, penningmeesteres
Jouwersma, bibliothecaris
Tot directeur van de vereniging werd benoemd de heer Schrik, muziekleraar te Harlingen; de wekelijkse zangrepetities vingen aan in het begin van januari.

Eén der zangoefeningen werd voorafgegaan door een lezing van den Heer Schrik over de Mattheus Passion van Johann Sebastian Bach, terwijl de voordracht werd afgewisseld met het ten gehore brengen van grammafoonplaten, waarop gedeelten van de Mattheus Passion waren vastgelegd.

De zangvereniging kon zich aanvankelijk verheugen in een vrij grote groei, waardoor het ledental in de voorzomer steeg van 40 tot 52. Dit aantal daalde intussen tot 38, terwijl merkwaardigerwijze het aantal herenleden constant bleef.

Het stemt tevredenheid, dat we kunnen constateren, dat het aanvankelijk aantal leden zich vrijwel heeft kunnen handhaven

Jaarvergadering 24 Okt. 1938
De voorzitter verwelkomde de gasten op de avond van de jaarvergadering, waarna de notulen werden gelezen van de vorige vergadering. Naar aanleding hiervan merkt Toornstra op, dat de muzieknummers van de (oude)muziekbibliotheek niet terug gevonden zijn, zo dat we deze kwestie als afgedaan kunnen beschouwen.

De zangvereniging abonneerde zich op het zangersblad “Euphonia”, dat achtereenvolgens bij alle leden zal circuleren. Er werd besloten als lid toe te treden tot de Bond van Zangkoren in Friesland. Het lidmaatschap bedraagt 40 cent per lid. De contributie wordt daarom van 15 cent op 16 cent gebracht.

Het jaarverslag van den secretaris werd gelezen en goedgekeurd. Hierna volgde het jaarverslag van de penningmeesteresse, waaruit bleek, dat de inkomsten f. 307,10 bedroegen en de uitgaven f. 285,89, zodat er een batig saldo was van f. 21,21. De heer Kolthof bracht namens de controle commissie mej. Tamsma een woord van dank voor haar financieel beheer, terwijl hij penningmeesteresse en secr. dankt voor het hectograferen der muzieknummers.

Daarna had de bestuursverkiezing plaats. De secretaris werd herkozen, terwijl bij 2e stemming de heer Bosma werd gekozen als bibliothecaris, in plaats van den Heer Jouwersma, die zich niet herkiesbaar stelde. De voorzitter dankte Jouwersma voor wat hij voor de zangvereniging had gedaan.

Hierna werd de feestavond besproken. Toornstra had oorspronkelijk het bestuur voorgesteld de zanguitvoering te combineren met de muziekuitvoering. Het voordeel is dan dat de kosten worden gedragen door beide verenigingen. Kolthof stelde voor, dat de zangvereniging alléén een uitvoering zou geven, te meer omdat de gymnastiekuitvoering pas in Mei of Juni plaats vindt waardoor het aantal uitvoeringen in de winter eigenlijk met één wordt verminderd. Tenslotte wordt besloten een eigen avond te geven waarop zo mogelijk een cantate zal worden uitgevoerd in het laatst van Januari.

Verder werd afgesproken, dat ieder lid zou proberen 2 of meer donateurs te winnen. Daar de tijden moeilijk zijn werd overeengekomen, dat het minimum van het donateurschap f. 0,50 zou bedragen.

Juffrouw Tamsma verzocht daarna een contributie-regeling te treffen bij ziektegevallen. Tot het volgende werd besloten:

1e. Ingeval van ziekte zullen we 4 weken door betalen 2e. Van de vacantieweken betalen we 2 weken. 3e. Indien er een keer niet wordt gezongen betalen we door.

In zijn slotwoord wekte de voorzitter allen op de zangrepetities trouw te bezoeken.

Jaarverslag 1937/1938
Eind november hield de zangvereniging haar eerste uitvoering in Hotel Bok. Er werden een achttal liederen ten gehore gebracht, terwijl de éénacters “Pension Nij Frisie” en “Om 200 goune” werden opgevoerd. Hoewel het bezoek beter had kunnen zijn, verschillende dorpsgenoten woonden een feestavond bij te Leeuwarden, was het een gezellige, geslaagde avond.

Het ledental, dat einde 1937 38 leden bedroeg, daalde in de zomers van 1938. Intussen traden enige jonge leden toe, zodat het aantal leden momenteel 32 bedraagt, waarvan 21 dames en 11 heren.

Bij de opvoering van het spel “Door Oranje vrijheid”, ter gelegenheid van het 40 jarig regeringsjubileum van H.M. de Koningin, verleende verschillende leden van ons koor medewerking.

Er werd besloten dit jaar nog niet toe te treden als lid van de Bond van Friese Zangkoren in Friesland. Onze zangvereniging abonneerde zich op het algemeen Nederlands zangersblad “Euphonia.

Jaarverslag 1938/1939
21 februari 1938 hield de zangvereniging haar uitvoering in hotel Bonnema. Een achttal liederen worden ten gehore gebracht, terwijl het Ensemble Barend en Martsje een blijspel gaf, getiteld “it sloof” en tot slot een éénacter “de Brombear Njuet”. Een en ander viel bij de vrij talrijke aanwezigen ten zeerste in de smaak, zodat we konden terugzien op een zeer geslaagde avond.

Daar de zangvereniging eind 1938 toetrad als lid van de Bond van Zangkoren in Friesland, namen we deel aan het jaarlijkse zangconcours, dat in 1939 werd gehouden te Oldeberkoop. Volgens het verslag maakten wij een uitstekende, beschaafde indruk met beide nummers, hoewel de uitspraak onze zwakheid is. Voordracht en tempo waren fris en beschaafd. We moeten de sopranen niet wederom zo laten domineren. Het toonpeil werd goed behouden. Het was dan ook een grote vreugde, dat we voor de eerste keer naar het concours een eerste prijs behaalden, met 216 punten.

Door de mobilisatie verloren we sommige koorleden. Toch konden we stand houden, mede door het toetreden van 2 bassen, zodat we in December, in samenwerking met het zangkoor van Kimswerd, een Kerstprogramma konden uitvoeren

Het aantal leden blijft op 32 staan, waarvan 21 dames en 11 heren.

Jaarvergadering 18 januari 1940.
Daar de voorzitter, den Heer Toornstra, in militaire dienst was, leidde de secretaris besprekingen.

Na een welkomswoord werden de notuelen gelezen van de vorige jaarvergadering en onveranderd goedgeskeurd.

Het bleek, dat het zangersblad Euphonia niet regelmatig circuleert. Het is wenselijk dat iedereen meewerkt het blad zo spoedig mogelijk door te geven, volgens een aan de binnenkant van het titelblad bevestigde lijst.

Hierna werd het jaarverslag van de secr. gelezen en goedgekeurd. Naar aanleiding van de vermelding van het ledental, merkte de Heer Kolthof op, dat we nu onze kansen moeten waarnemen betreffende het winnen van nieuwe leden, vooral de mannenstemmen behoeven aanvulling, daar onze zangvereniging ingevolge van de mobilisatie enige herenleden verloor.

Juffrouw Tamsma constateerde dat ingevolge van het geringere aantal leden ook de inkomsten kleiner waren. Ze drong er daarom op aan de donateurslijst uit te breiden.

Uit het jaarverslag van de penningmeesteresse bleek, dat de inkomsten bedroegen f. 414,89, terwijl de uitgaven waren f. 430,21, zodater een nadelig saldo was van f. 15,32. Voor het controleren der bescheiden van de penningmeesteresse werden benoemd de heren Bonnema en Plantinga.

Hierna kwam de bestuursverkiezing aan de orde. Daar voorzitter en bibliothecaris in militaire dienst zijn, moeten er nieuwe tijdelijke twee bestuursleden worden benoemd. Bij eerste stemming werd gekozen de heer K. Bonnema en bij de 2e stemming Mej. R. De Bruin. De functies werden als volgt verdeeld:

Bos, voorz.
Mej. Tamsma, secretaresse.
Mej. de Bruin, penningmeesteres
Kolthof, bibliothecaris
Bonnema, 5de bestuurslid

Daarna volgde de bespreking omtrent de te houden zanguitvoering. Deze zal worden gehouden begin Maart of zo mogelijk einde Februari nog. De zangvereniging zal weer 2 maal een viertal liederen ten gehore brengen, terwijl met eigen krachten, een toneelstuk in 3 bedrijven zal worden opgevoerd.

Jaarvergadering 30 Jan. 1941
In zijn openingswoord dankte de voorzitter het tijdelijke bestuur voor de wijze, waarop de belangen van de zang waren behartigd, tijdens zijn afwezigheid gedurende de mobilisatie tijd.

De notulen van de vorige jaarvergadering werden gelezen en goedgekeurd. Naar aanleiding van de notulen merkte de heer Toornstra op, dat sommige leden nog steeds niet het zangersblad Euphonia ontvangen, waarom hij er nogmaals op aandrong het blad zo regelmatig mogelijk te doen circuleren.

In gekomen was het financiëel overzicht van de Bond van Zangkoren in Friesland over het boekjaar 1939/1940. De balans sloot met een voordelig saldo van f. 982,94. De zangersdag te Beetsterzwaag in 1940 werd onder buitengewone omstandigheden gehouden en leverde daardoor nadelig saldo op van ruim f. 300,00.

Het jaarverslag van de secr. werd gelezen en goedgekeurd. Hierna volgde het jaarverslag van de penningmeesteresse. De ontvangsten bedragen f. 412,96, de uitgaven f. 399,97. Zodat er een batig saldo was van f. 12,99. Voor het controleren der bescheiden werden aangewezen mej. G. Bonnema en de Heer M. De Vries. Intussen had de bestuursverkiezing plaats, terwijl aan gezellig aangerichte tafels thee werd geschonken en een tractatie rondging. De 3 aftredende bstuursleden mej. Tamsma, mej. De Bruin en de heer Kolthof werden ieder met 23 van de 25 stemming herkozen.

Onderwijl waren de bescheiden van de penningmeesteres in orde bevondenm zodat de voorz. aan de kascommissie een woord van dank bracht voor de controle en aan de penningm. voor accuraat beheer.

Nu volgde punt 7 van de agenda: bespreking van de zanguitvoering. De maanden Febr. en Mrt. zijn voor het geven van een zanguitvoering erg bezet, vooral nu de avonden moeten gehouden in de maanlichte weken. Het instuderen voor een zanguitvoering valt niet mee, daar de directeur soms niet kan komen, zodat er vrij onregelmatig gezongen wordt. In de bestuursvergadering had één der leden daarom voorgesteld, de 1ste uitvoering te geven in het nieuwe seizoen b.v. in November. De heer Jouwersma voelde meer voor nog dit voorjaar een zangavond te houden. Anderen vonden het ongeregeld zingen een groot bezwaar. Daarom werd tenslotte de heer Jouwersma bereid gevonden om te dirigeren bij afwezigheid van den Heer Schrik, terwijl mej. Bandsma dan het koor op de piano zal begeleiden.

Er wrd overeengekomen, dat nu reeds een programma zou worden opgesteld voor een te geven uitvoering in November. Dat nu reeds een toneelstuk zal worden uitgezocht, opdat vroegtijdig begonnen kan worden met het instuderen.

Jouwersma wil verder in principe besluiten dit jaar weer deel te nemen aan het concours. Evenwel zullen alle leden gaarne wederom naar het concours gaan. Wordt deze zomer een concours gehouden, dan kunnen we de mogelijkheid betreffende het reizen onder de ogen zien.

Bij de rondvraag kwam de heer Tolsma nog eens terug op het niet naar de alg. vergadering gaan van de heren Kolthof en Jouwersma. Hij was van mening, dat de benoemden verplicht waren de alg. vergadering te bezoeken. De heer Toornstra constateerde, dat het reizen naar de alg. vergadering bezwaarlijk kon zijn, daar er naar Leeuwarden vanuit ons dorp geen treinen meer rijden en op des Zondags ook geen autobussen. Maar den afgevaardigden zal worden opgelegd, zo enigzins mogelijk, naar de alg. vergadering te gaan.

Kolthof brengt daarna het winnen van leden ter sprake. Op de eerst volgende zangrepetitie zullen de zangers adressen opgeven. Aan hen, die er voor in aanmerking komen om lid te worden, kan dan voor de volgende repetitie een uitnodiging worden gezonden.

Voorzitter verzocht ieder de eerst volgende keer de “Operette”nummers mee te brengen, evenals alle andere liederen.

Hierna volgde de sluiting. De voorz. dankte voor de opkomst ter vergadering en voor de prettige wijze van bespreking en sprak de hoop uit, dat 1941 een jaar zou zijn, waarop we met genoegen terug mochten zien.

Jaarverslag 1940/1941.
De zangvereniging hield haar jaarlijkse uitvoering op Donderdag 29 Februari 1940 in Hotel Bonnema. Na de opening en na de pauze werden wederom een aantal liederen ten gehore gebracht, terwijl door de angvereniging werd opgevoerd het Friese Toneelstuk “Glanzjende dieden”. Spel van ernst en luim in 3 bedrijven, geschreven door den Heer A. Brouwer te Leeuwarden. Het toneelstuk viel bij de zeer talrijke aanwezigen bijzonder in de smaak, zodat we konden terug zien op een zeer geslaagde avond.

Tweemaal werd het toneelspel gespeeld: te Sexbierum voor de afd. Van de Rederijkerskamer, terwijl “Glanzejende Dieden” in April werd gespeeld te Beetgumermolen voor de afd. van Volksonderwijs aldaar.

Tengevolge van de beroeringen in Mei, en met het oog op minder gunstige reisgelegenheid werd besloten niet deel te nemen aan het jaarlijkse concours.

Daar ons ledental weer steeg , nu gelukkigerwijze al onze gemobiliseerde leden ongedeerd terug keerden, werd de Zangoperette “Meikoningin” in studie genomen.

De zangvereniging verleende haar medewerking aan de afscheidsavond van den Heer G. de Jong, oud directeur en erelid van Zanglust en Vriendschap door het zingen van enige liederen

. Daar verschillende leden in de loop van de herfst te kennen gaven, niet te sympartiseren met de tekst van de operette “Meikoningin”, besloot men dit werk niet verder in te studeren. Inplaats daarvan werd nu gezongen “Rozen uit het Zuiden” van Johann Strauss.

Einde 1939 bedroeg het aantal leden 22, waarvan 15 dames en 7 heren. Daling van het aantal leden kwam door de mobilisatie. In December 1940 waren er weer 29 leden, waarvan 19 dames en 10 heren.

Jaarvergadering 10 Februari 1942.
De voorzitter opende de vergadering en heette de aanwezigen welkom. Hij sprak de hoop uit dat hoe donker de tijd is, toch 1942 voor onze vereniging gunstiger zal zijn dan 1941. Er zullen niet vele jaren komen, dat er zo veel tegenslagen bij elkaar komen als juist in het afgelopen jaar.

De notulen van de vorige jaarvergadering werden gelezen. Naar aanleiding van deze notulen kwam al weer het blad Eupfonia naar voren. Het blad circuleert nog nooit geregeld. De voorzitter vraagt dan, wie van de leden belangstelling hebben voor dit blad. Bij de meesten blijkt dit gering te zijn. De heer Jouwersma wil toch gaarne het blad inzien. Het jaarverslag van de secretaresse was daarna aan de beurt. De voorzitter sloot zich bij het voorgelezene aan en kwam op de kwestie van werving nieuwe leden en donateurs.

Daarna bracht de penningmeesteresse verslag van het financiële gedeelte. Het bleek dat er nog een batig saldo was. De aanwezigen verwonderden zich hier allen over. De voorzitter lichtte nog even dit laatste toe. Wij hadden niet een batig saldo gehad, als de heer Kolthof ons niet met een mooie gift had vereerd.

Het volgende punt van de agenda was: bestuursverkiezing. De aftredende heren, de heren Jouwersma en Toornstra, werden herkozen en namen ook beiden hun benoeming als zodanig aan.

Met het nazien der boeken van de penningmeesteresse werden belast de heer F. Talsma en mej. B. Groendijk. De boeken werden in goede orde bevonden, zodat de voorz. de penn. kon bedanken voor haar beheer.

Een zeer belangrijk punt kwam nu aan de orde, n.l. het benoemen van een nieuwe directeur. Op de advertentie zijn 5 brieven binnen gekomen waarvan één van een gediplomeerde. Daar wij bericht gekregen hadden, zo mogelijk te willen bevorderen, dat er een gediplomeerde zou worden benoemd, hebben wij dan aan deze candidaat geschreven. De bezwaren waren echter te groot. Het beste leek het bestuur toe, de heer B. Hoekstra van St. Annaparochie te benoemen. Zo mogelijk zal dan de volgende week weer worden begonnen met het zingen van de versjes voor het volgende concours. De walsen van Strauss, die we met de uitvoering hebben gezongen, zullen we daarbij ook blijven zingen, zodat we ze nogeens op de tent kunnen zingen van de zomer.

In principe werd besloten den volgende uitvoering in November te houden. We komen dan niet in botsing met andere verenigingen.

Hierna werd de lijst van donateurs nagezien. Verscheidene donatuers zullen aangezocht worden hun donatie te verhogen. Verder werd een lijst opgemaakt van verschillende mensen die voor donateur in aanmerking komen. Een lijst van 44 personen werd opgemaakt, welke door verschillende bestuursleden zullen worden bezocht.

Daar de rondvraag niets opleverde sloot de voorzitter de vergadering.

Jaarverslag 1941/1942
Het is dan voor de vijfde maal, dat het jaarverslag van onze zangvereniging moeten worden opgemaakt. Het eerste jubileum hebben we dus te pakken. Vol hoop gaan we nu de 2e periode tegemoet.

In alle jaarverslagen hebben we eigenlijk niet erg optimistisch kunnen zijn en ook dit jaar maakt daarop geen uitzondering. Veel tegenslagen hebben we dit jaar gehad, verlies van leden, het overslaan van repetities, uitstel van de uitvoering en het bedanken van onze directeur. Maar afijn, de meeste zaken zijn uiteindelijk toch nog meegevallen.

Onze uitvoering hebben we gehad in Februari, waar een fink aantal bezoekers aanwezig waren. Gezongen werden een tweetal walsen van Strauss, n.l. Rozen uit het Zuiden en Beelden uit het Weener Woud, die bij het publiek en bij de leden wel in de smaak vielen. Ter vulling van de avond werd verder naar voren gebracht het toneelspel “Mem scil trouwe” van Abe Brouwer. Hier werd ook wel om gelachen.

In de afgelopen zomer zijn wij naar het concours in Leuwarden geweest. Een 2e prijs werd daarbij door ons behaald.

Hadden we eind 1940 nog 29 leden, thans hebben we er maar 26. Dit gaat de verkeerde kant uit. Wij moeten met ons ledental niet achter- maar vooruit. Ons aantal donateurs is met 3 vermeerderd.

Daar onze directeur dit jaar bedankt moesten wij uitzien naar een nieuwe. Gelukkig hebben zich enkele candidaten aangemeld, zodat ook dat wel weer in orde komt.

Met de hoop, dat de 2e periode van vijf jaar, waarvoor wij nu staan, ons meer leden en donateurs mag brengen, wil ik dan dit jaarverslag eindigen.

Jaarvergadering 9 Februari 1943.
De vergadering werd met een woord van welkom geopend door den heer Kolthof. Hij was blij, dat onze jaarvergadering op wat betere en ruimere wijze werd gehouden, dan in vorige jaren.

Na zijn opening werd door de secretaresse het verslag van de vorige jaarvergadering voorgelezen. Euphonia komt dan ook weer op de proppen. Er wordt afgesproken, dat wie belang in dit blad stelt het van de secretaresse zal op halen en ook weer terug brengen. Dit laatste met het oog op verschillende mededelingen die geregeld in Euphonia verschijnen. Daarna komt het jaarverslag aan de beurt. Niemand van de toen aanwezigen heeft op- of aanmerkingen, zodat ook deze worden vastgesteld.

De penningmeesteresse vertelt ons daarna, dat er een batig saldo is van f. 127,00. Voor het nazien van de boeken worden aangewzen mej. W. Oost en de heer C. Groendijk. Alles wordt in de beste orde bevonden, zodat de heer Kolthof de penningmeesteresse kon danken voor haar accuraat beheer.

In principe werd besloten dit jaar wel naar het concours te gaan.

Bestuursverkiezing. Aftredend de heer Kolthof, mej. De Bruin, mej. Tamsma. Gekozen bij de 1e stemming de 3 bovengenoemde leden en gekozen de heer C. Groendijk. Voor het 5e lid waren een 2e en 3e stemming nodig. Dee laatste stemming ging tussen de heer F. Talsma en F. Terpstra. Gekozen werd de heer F. Terpstra.

Bij de rondvraag kwamen heel wat op- en aanmerkingen naar voren. In de eerste plaats, dat wij langzamerhand gemakzuchting zijn geworden en vaak bij het repeteren van versjes blijven zitten. Dan willen vele graag, dat de directeur op een verhoging komt te staan, zodat ook de achterste rij leden hem kan zien. Ook over de begeleiding werd nog het een en andere gezegd. Ook moet er op tijd worden begonnen. Velen voelen ook voor 2 uitvoeringen. ‘t Zal al van de omstandigheden afhangen wat er ‘t volgend jaar zal gebeuren.

Bijdragen werden toen nog geleverd door de heer G. Kasma en J. Jouwersma en mej. K. Westra.

Daarna werd de vergadering door Kolthof gesloten.

Jaarverslag 1942/1943
Het afgelopen jaar is in vele opzichten voor onze vereniging een goed jaar geweest. Leek begin 1942 nog donker, nu kunnen we toch terug zien op verschillende verheugende feiten.

In de eerste plaats het werk van de nieuwe directeur. Ik geloof niet , dat we ooit zo geregeld hebben gezongen als dit jaar. En dit geregelde zingen bevordert natuurlijk ook het geregelde verschijnen van de leden.

In de tweede plaats is onze zang op het concours zo beloond, als we niet hadden durven denken. Dit jaar konden we met een dikke 1e prijs naar huis gaan. We komen zodoende weer in de 2e afdeling.

Hadden we vorig jaar al besloten de uitvoering in November te houden, door verschillende oorzaken is dit 13 December geworden. Over het bezoek die avond hadden we niet te klagen. De zaal was propvol. En het ene voordeel brengt weer het andere mee. Daar de zaal goed bezet was, konden wij meer entree’s beuren, zodat deze avond ook in financieël opzicht voor ons goed is te noemen.

Veel donateurs hebben hun gift gebracht van f. 0,50 op één gulden. Het werven van nieuwe donateurs is niets geworden. Wel zijn enkele bestuursleden op stap geweest, maar het resultaat was teleurstellend, dat zij hun pogingen hebben opgegeven.

Ons aantal leden was mimiem meer, het zakte aldoor, maar gelukkig is daar ook dit jaar weer een wending in gekomen. We gaan nu weer mooi vooruit.

Op de uitvoering zijn enkele losse liederen gezongen en is het toneelstuk “Slomjende kreften” van Abe Brouwe opgevoerd. Eind 1942 in weer begonnen met een wals n.l. “Aan den schoonen blauwen Donau” van Strauss.

Jaarvergadering 23 April 1944
De vergadering wordt door de heer Kolthof geopend, die een woord van welkom toeroept aan de nieuwe leden en in ‘t bijzonder aan de directeur en z’n vrouw. Verder zegt hij, dat toch eindelijk de jaarvergadering kan worden gehouden, nadat ze telkens is uitgesteld.

Daarna verslag vorige vergadering en jaarverslag secretaresse. Geen op- of aanmerkingen werden hierover gemaakt, zodat beide werden vastgesteld. Het jaarverslag van de penningmeesteresse verhulde ons van een flink batig saldo. De kasboeken werden nagezien door mej. M. Swart en de heer J. Jouwersma. Ook deze werden in orde bevonden.

De bestuursverkiezing verliep vlot. De heer Terpstra werd herkozen en bij 1e stemming werd gekozen de heer F. Talsma.

Vrije bijdragen weren geleverd door de dames Swart, v.d. Kooi, Westra, de Bruin en Tamsma en de heren Kasma en Poelsma.

Bij de rondvraag kwam heel wat naar voren. In de eerste plaats merkte F. Talsma op, dat er leden zijn, die bij de repetities er bijna nooit zijn, maar bij de uitvoering of concours plotseling verschijnen. Hij wilde, dat enkele leden maar geschrapt werden. Dan komt hij ook nog met Euphonia. Hem wordt verwezen naar wat daar de vorige keer over is afgesproken. De heer Kasma vindt, dat we beter op tijd moeten beginnen en ook de leden hun versjes wat vlugger bij de hand moeten hebben. De heer Hoekstra merkt op, dat dit euvel meer bij de heren voorkomt dan bij de dames. De heer Terpstra vindt, dat wanneer één van de stemmen repeteert, de andere stemmen wel eens wat te veel lawaai maken. De heer Jouwersma merkt dan zeer terecht op, dat dit kwaad meer bij de dames dan bij de heren voorkomt. Verder zou de heer Kasma graag zien, dat de partijen van de Blauwe Donau in de bibliotheek kwamen. Dan vraagt vr. Herrema of er – nu de kas er zo goed voorstaat – met de uitvoering niet een vrijkaart kan worden gegeven aan de leden. Met 2 uitvoeringen gaat dit natuurlijk, maar met 1 uitvoering zou de halve zaal dan al bezet zijn zijn door vrijkaarten. De heer Hoekstra zag graag dat er administratie werd gehouden over de liederen. Men weet dan altijd, waar de verschillende partijen zitten. De voorzitter heeft verder een wenk van iemand gekregen, dat het wel goed zou zijn, dat bij de uitvoeringen de tekst van de te zingen liederen op het programma kwam te staan. Tegenwoordig kan dit noch niet met ‘t oog op de papierschaarste.

Daarna werd deze gezellige middag met een woord van dank aan de medewerkenden door de voorzitter gesloten.

Jaarverslag over 1943/1944.
Ook dit jaar zijn ons de tegenslagen niet gespaard gebleven. Toch kunnen we naar omstandigheden op het eind van dit jaar nog tevreden zijn. Door onvoorziene omstandigheden konden we dit jaar niet naar het concours, hoewel we eerst vast van plan waren er heen te gaan en we ook de liederen al in studie hadden genomen.

Wel hebben we dit jaar twee uitvoeringen gehad, die klonken als een klok. Ook de kas heeft hierbij geen schade geleden, dank zij de goede zorgen van de heer Kolthof.

Bij de uitvoering voerde de toneelclub van Beetgum op het toneelstuk “de Moskeflap”, wat wel in de smaak is gevallen.

Ook mochten wij verschillende nieuwe donateurs boeken, zodat ons aantal donateurs nu is 40 -50. Ons ledenaantal zakte in de loop van het jaar, maar eind 1943 kwam nieuw bloed ons koor weer versterken en kregen wij een ledenaantal van 36.

Verder is er niet veel nieuws te melden.

Jaarvergadering 31 Mei 1945.
De voorzitter opent de vergadering en roept een ieder een hartelijk welkom toe. Hij memoreerde vervolgens even de afgelopen oorlog toestand, dat ook wij nu weer vrij waren in doen en laten. Onze laatste zangrepetitie was geweest in de eerste helft van Juni van vorig jaar. Men werd toen genoodzaakt om het stil te leggen. Daar er veel onderduiken moesten. Dat leed is nu geleden en gaan wij nu weer hoopvol de toekomst in.

Er waren van het groot aantal leden 25 aanwezig het welk door verschillende omstandigheden gering was. Verder zou de avond na afloop van de vergadering verzorgd worden door Bevrijdingsdansen van ringen, dat door bestuur was voorgesteld en geloof ik aldus de voorzitter, dat wel door de leden zal goed vinden.

Het woord is daarna aan de secretaresse mej. Tamsma, die door ziekte afwezig was. Dat werd door mej. De Bruin opgenomen om verslag van de vorige vergadering en jaarverslag en welk in de beste orde werd bevonden zonder op- of aanmerkeningen. Hierna vraagt de voorzitter het woord van de penningmeesteresse mej. De Bruin. Dit luidde een inkomsten f. 441,75, uitgaven f. 169,86. Saldo f. 271,89. Hierop werd een kascommissie benoemd bestaande uit Tjerk Westra en Hiltje Bleeker het welk bij monde van Westra in beste staat werd gevonden. De voorzitter dankte de penningmeesteresse hartelijk voor de vlotte verslagen naar voren gebracht.

Dan is het de beurt aan bestuursverkiezing: aftredend 1945 herkiesbaar mej. De Bruim, mej. Tamsma, Kolthof. Uitgebracht werden voor mej. De Bruin 23, mej. Tamsma 23 en Kolthof 23. J. de Valk 1 – Eke Westra 1, Jouwersma 1. Op de vraag van de voorzitter of allen de functie weer aannamen werd door alle drie ja geantwoord. Het bestuur was dus met alle meerderheid verkozen. Ook dat is vlot verlopen, aldus de voorzitter.

Het laatste punt de rondvraag is nu aan de beurt. Er werd gevraagt, dat directeur Hoekstra al in kennis was gesteld van het repetitie zingen. Ja, hij was er voldoende mee bekend. En heeft het weer met genoegen aangenomen. Wat zullen we zingen? De walsen hebben voorrang voor een aanstaande uitvoering. Er zal na een pianist om gekeken moeten worden. Nog een opmerking over nu en dan eens komen, het welk door of zonder kennisgeving na 6 maal gemist te hebben, geschrapt worden. Een opmerking door Feitzen Talsma, die aangenomen werd. Tjerk Westra wou de stille gloepers langs de wand even aan de tand voelen laten. Ook die zullen gecontroleerd en zoo nodig gestraft worden.

Verder was er weining nieuws meer en intussen een kopje koffie gedronken te heben, sloot de voorzitter deze vergadring, die zoo’n vlot verloop had en wenste nog een dansavondje met gasten en buitenstaanders. Onder dansen zal een collecte worden gehouden voor de kosten. Hiermede verklaar ik de avond dan voor gesloten.

De eerste zangrepetitie is op 5 Juni. Nieuwe leden hartelijk welkom

Jaarverslag 1944/1945
Het jaarverslag kan deze keer zeer kort zijn. Na de vorige jaarvergadering zijn we eerst vol moed met het zingen begonnen, maar in September moest het al door oorlogsomstandigheden worden gestaakt.

We hadden ons eerst opgegeven voor het concours, maar doordat het vervoer zo moeilijk werd door de beschieting van de treinen is ook die reis overgegaan.

Uitvoeringen zijn er niet geweest dit jaar. Ons leden aantal bleef aardig constant, hoewel we best nog enkele heren kunnen gebruiken. In het aantal donateurs kwam ook geen verandering.

Met de wens, dat onze vereniging dit jaar weer geregeld repetities kan houden, wil ik dan dit jaarverslag sluiten.

Jaarvergadering 12 Maart 1946.
De voorzitter spreekt zijn voldoening uit dat we nu weer een gezellige, ouderwetse wijze de jaarvergadering kunnen voeren en dat alles niet zuinig hoeft te gaan, als wel eens gebeurd is.

Daarna was aan de beurt het verslag van de vorige jaarvergadering en direct daarop het jaarverslag, allebei goedgekeurd. Het verslag van de penningmeesteresse bracht heel wat glundere gezichten. De kascommissie: J. De Valk en K. Westra mochten de boeken nazien en alles werd in de beste orde bevonden.

Daarna bestuursverkiezing. Aftredend F. Terpstra en F. Talsma. Beiden werden herkozen.

De rondvraag bracht heel wat naar voren. Allereerst de heer Kolthof over het bondsconcours. Hij vind het jammer, dat er nog geen bericht van de bond was. Velen zouden het wel goed vinden, dat er afgevaardigden naar een eventuele vergadering van de Bond, werden gezonden. De heer F. Talsma zegt dat hij ervoor is, dat wanneer er geen Bondsconcours is, naar een vrij concours te gaan. Hij weet, dat de directeur daar niet veel voor voelt maar hij vindt het goed de krachten eens met een ander te meten. De heer F. Terpstra, zou graag zien dat de opstelling van het koor anders werd. Kleine dames voor, groten achter. Op de uitvoering was hierover geklaagd. Dan mej. Marsum: zij komt op de vrijkaarten. Er is altijd gezegd, dat kan niet om het geld, maar nu de kas er goed voor staat, zou zij willen dat de leden een vrijkaart werd verleend. De heer Kolthof vertelt dan, dat er plannen zijn voor een operette het volgend jaar. Met de directeur zal hierover gesproken worden. Met Pasen zal het koor naar St. Jacob gaan om met het strijkje de walsen uit te voeren. Dan wordt nog even voorgelezen, dat de muziekportefeuilles kunnen worden besteld. Enkele geven zich hiervoor op. Het officiële gedeelte wordt dan gesloten.

Verder wordt de avond gevuld met muziek, bal en voordrachten. De muziek werd verzorgd door Jan de Vries, Jan de Valk en Jan Bandsma. Voordrachten werden geleverd door K. Westra, een ernstig gedicht. B. en A. Draijer en P. Krottje, de Ljurk, wat bij henzelf de lachspieren nog al wat in beweging bracht. B. Kramer en J. de Vries een komische voordracht: de Neuzen en B. Groendijk, die anderen aan het werk zette en wel aan het blind voeren. B. Kramer nog eens met een zangrepetitie.

Na middernacht gingen we pas huiswaarts.

Jaarverslag over 1945/1946
Al weer een jaar voor ons zingen voorbij. In alle opzichten is dit jaar beter geweest dan zijn voorgangers. Geregeld is er weer gerepeteerd, uitvoeringen hebben we er twee gehad en ons aantal leden is aardig constant gebleven.

De uitvoeringen zijn uitstekend geslaagd, beide keren was de zaal flink bezet en de uitvoeringen hebben dan ook onze kas geen nadeel berokkend.

Een concours is is er natuurlijk in 1945 niet geweest. Wel was het plan een zangersdag te organiseren, maar wij mochten door ons lidmaatschap van de Kultuurkamer hieraan niet meedoen.

Op de uitvoering zijn twee walsen uitgevoerd, met begeleiding van het strijkorkest Apollo van St. Jacob. Op de repetities hebben we veel steun gehad van Hiltje Bleeker, die de walsen dan begeleidde op de piano.

We gaan nu weer vol moed veder. ‘t Volgend jaar hopen we ons 10 jarig jubileum op waardige wijze te herdenken. Daarom zangers en zangeressen, dit jaar het beste beentje voor, opdat we dan een goed figuur mogen maken.

Tot slot nog een woord van dank aan onze directeur, daar hij weer of geen weer, altijd present is op onze repetitieavonden.

Hiermee wil ik dan dit jaarverslag beëindigen.

Jaarvergadering 15 April 1947.
De heer Kolthof opende de vergadering met een woord van welkom aan de leden, in ‘t bijzonder aan Jan de Vries, daar deze zich direct bereid verklaard had, het muzikale gedeelte van deze avond te verzorgen.

Het verslag van de jaarvergadering en het jaarverslag werden daarna voorgelezen en goedgekeurd.

Het verslag van de penningmeesteres bracht aan het licht, dat we dit jaar ruim f. 300,00 achteruit zijn geboerd, hoewel er nog een batig saldo is. Tot het nazien van de boeken werden aangewezen mej. Oost en heer de Haan. Zij bevonden alles in de beste orde. De voorz. bracht toen een woord van dank aan de penningmeesteres voor haar accuraal beheer. Het speet hem, dat zij nu ons koor gaat verlaten.

Als ingekomen stuk was er een schrijven van de kerkeraad, waarin zij het koor dankte voor datgene, wat het Goede Vrijdag in de kerk had gepresteerd. Zijn hoopten, dat het koor bij de kerkelijke feestdagen in December nog eens zijn medewerking wou verlenen. Niemand was hier op tegen, zodat aldus werd besloten. Vr. de Valk merke op, dat het bij een enkele keer moest blijven, anders voelde zij er niet veel voor.

Bij de bestuursverkiezing werden bij 1e stemming de voorz. en secr. herkozen, maar voor een nieuwe penningm. waren een 2e en 3e stemming nodig. Gekozen werd mej.N. Swart.

Het bestuursvoorstel tot verhoging der contributie tot 20 cent vond geen tegenstand, zodat dit wordt vastgesteld.

Meer actie kwam er tegen een verhoging voor de donateurs tot op f. 2,50. Na heel wat heen en weer gepraat werd besloten dit op f. 1,50 te stellen en dan op de uitvoering een verloting te houden

Bij de rondvraag vroeg de directeur of het bestuur al wist, wat er de volgende uitvoering zal gebeuren. Het bestuur antwoordde hierop ontkennend.

Jouwersma vroeg, waarom deze jaarvergadering zo laat werd gehouden. Dit is een gevolg van de kolenschaarste. We konden niet eerder een verwarmde zaal krijgen.

Ook over het betalen van de gasten werd nog even het woord gevoerd. Daar de gasten ongeduldig werden bij de deur, maakte de voorzitter het sluitingswoord kort.

Bij de feestvergadering kwamen er verschillende voordrachten naar voren. Allereerst een 4-tal dames: S. Jellema; B. Groendijk; H. Bleeker en A. Hiemstra met een éénacter: “Jeugdopvoeding. Daarna kwam Dirk de Valk met een prachtig gedicht door hemzelf in elkaar gezet over het 10 jarig bestaan van ons koor. Daarna de dames de Valk en Tamsma met “de operette”.” A. Monsma en H. Bleeker zongen enkele liederen, waarna S. Jellema kwam met “Liskje” . Jan Bandsma en P. Kolthof zongen samen een lied. S. Poelsma kwam met “Nooit meer uit vrijen”, terwijl later een 6-tal op het toneel werd geplaatst, waarvan de een de ander een bal onder de kin vandaan moest halen en deze zo ook weer moest doorgeven. Het één en al een gezellige avond, want tussen de voordrachten in kwam telkens een dansje, terwijl ook de tractaties niet ontbraken. Het was alweer laat toen wij huiswaarts keerden.

Jaarverslag 1946/1947.
Dit jaar heeft ons koor 10 jaar bestaan. Dit is wel een feit om even bij stil te staan. Want de 10 jaar, die we nu achter ons hebben liggen, bergen toch in zich de bijna 5 jaren oorlog. Dat ons koor, ondanks deze slechte jaren, zich nog gehandhaaft heeft, is wel een zeer verblijdend teken. Er zijn wel eens strubbelingen, maar bij welke vereniging komt dit niet voor.

In Januari 1937 werd ons koor opgericht met 26 dames en 14 heren. Dit ledental klom al spoedig tot 52 om aan het eind van het jaar weer te zakken tot 38. Van verschillende schommelingen zitten we nu de laatste jaren toch constant tussen de 30 en 40.

In 1938 trad ons koor toe tot de Bond van Fr. Zangkoren. Onze vereniging is dan ook opgeklommen van de 4e naar de 1e afdeling.

Ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan is dit jaar in studie genomen en ook uitgevoerd de operette “Malle Geert”. Hoewel het bezoek de 2e avond vooral beter had gekund, mogen deze avonden toch als geslaagd worden genoemd.

De kou en het slechte weer hebben ons bij repetities en uitvoering vaak parten gespeeld. Een woord van lof aan onze directeur, die, hoe slecht het weer en de wegen ook waren, iedere repetitieavond weer present was. Me dunkt, we kunnen hem niet beter belonen, dan ook trouw de repetities te bezoeken, zodat er elke keer flink gezongen kan worden.

Op het concours te Heerenveen waren we zo gelukkig een 1e prijs te behalen, hoewel op het nippertje.

Twee keer heeft het koor deze winter zijn medewerking verleend in de kerk. We mochten dit jaar weer enkele nieuwe donateurs boeken. Het aantal leden is nu 37.

Onze kas heeft dit jaar een rare aderlating gehad, waarover de penningmeesteres U straks wel nader zal inlichten.

Jaarvergadering 14 maart 1948
De voorzitter opende de vergadering met een woord van welkom aan de leden, in’t bijzonder de nieuwe leden. Aanwezig waren 24 leden.

Jaarverslag en verslag vorige vergadering werden onveranderd goedgekeurd. Nog even werd er gesproken over de donateursgelden. Uit het verslag van de penn. bleek dat we dit jaar een batig saldo hadden van ruim f. 100,00. D. de Valk en H. Bleeker werden bereid verklaard de boeken na te zien en alles werd in de beste orde bevonden. De voorz. dankte daarop de penningm. voor haar werk en drukte er zijn leedwezen over uit, dat het voor de laatste maal was.

Daarna volgde bestuursverkiezing. Herkozen werden bij 1e stemming F. Terpstra en F. Talsma en gekozen werd als penningmeesteresse mej. B. Draijer.

De rondvraag leverde nogal heel veel op. Vr. Mellema kwam als eerste. Zij vond, dat bij de zangver. een feestlijke jaarvergadering paste. Vooral vond ze dit in het belang voor de jongeren leden. De voorzitter antwoordde hierop, dat de feitelijke vergadering wel eens wat te veel in het gedrang kwam. Het was dan ook niet de bedoeling de feestelijke jaarvergaderingen af te schaffen, maar dit jaar was er geen datering voor te vinden. De meeste leden voelden hier ook wel voor. A. Monsma vroeg, waarom het bestuur niet bekend maakte wat een huwend lid als cadeau kreeg. Ze moesten dit vaak van anderen horen en dat vonden ze niet leuk. Het bestuur beloofde dit in’t vervolg te doen.

A. Hiemstra vond het gek, dat gasten moesten betalen. Zij vond gasten behoorden vrij te zijn. Dit kan ook wel, maar dan zal ieder lid, dat een gast meebrengt, zelf tweemaal zo veel moeten betalen.

B. Kramer dacht, dat het beter was, dat we vroeg in de winter een uitvoering houden. Dan kunnen we misschien twee avonden houden. Zo wordt het werk dat aan de uitvoering vooraf gaat beter beloond en er zal misschien een hoger batig saldo gemaakt worden. Het komt natuurlijk met de repetities en het werk wel eens verschillend uit, maar ja, twee avonden blijft altijd een risico.

F. Talsma zegt dat er een koorlid was, dat bovendien nog mee had geholpen aan het toneel, niet erg tevreden was toen zij ‘s avonds aan de zaal kwamen, moest haar man nog het volle entreegeld betalen. Dit was haar te bar. Ja, wij moeten alle leden een vrijkaart geven of geen één. Geven wij ieder lid één, dan zitten er al 35 in de zaal. Als iemand gevraagd wordt om mee te spelen, ja, dan kan hij het aannemen of weigeren, maar door het aan te nemen kan hij zich toch geen bijzondere rechten verlenen. Na nog enkele dingen, kwamen we tot den vrijwillige bedragen.

Jan en Lutske de Vries zongen enkele liederen. Jammer, dat niet alle koorleden aanwezig waren. Dirk de Valk had een heel A.B.C. in elkaar gezet. Allemaal liedjes betrekking hebbende op het koor en gezet op melodiën bij het koor overbekend. Door een zestal leden werd dit A.B.C. gezongen.

In zijn slotwoord dankte de voorz., die leden, die voor ons zo veel moois ten gehore hadden gegeven, dan ook in’t bijzonder. Nog even zal ik vermelden, dat de nodige tractaties ook nu niet ontbraken.

Jaarverslag 1947/1948.
Dit hele jaar door is er vrij geregeld gezongen. Er zijn slechts weinig repetitieavonden uitgevallen. Het aantal leden liep dit jaar sterk achteruit en vooral de sopraan kreeg een duw. Gelukkig zijn weer enkele leden toegetreden, zodat we nu toch weer boven de 30 zitten.

Op het concours te Olderberkoop werd dit jaar door ons weer een 1e prijs behaald. We hadden dit, nadat we er even uit waren, niet verwacht. Ook op de algemene vergadering in Leeuwarden is hier nog al even over gesproken.

Ook dit jaar heeft het koor weer eens in de kerk gezongen. Uitgevoerd werd Psalm 103.

Er is dit jaar slechts 1 uitvoeringsavond gegeven. Er werd natuurlijk gezongen en naar de mening van het publiek goed gezongen, terwijl verder de avond gevuld werd met het toneelstuk “It antwird” gespeeld met eigen krachten. De verloting zorgde voor de benodigde contanten. Deze avond mag dan ook als geslaagd worden genoemd.

Ik wil dit verslag niet eindigen, voordat ik uit naam van het hele koor een woord van dank breng aan onze directeur, die elke repetitieavond opnieuw – weer of geen weer – present is en elke keer weer met evenveel ambitie de repetities leidt. We kunnen dan ook gerust zeggen, dat het zijn werk is, dat onze zangvereniging tot de 1e afdeling is opgeklommen. Laten we hopen, dat het hem mag gelukken ons tot in de ere afdeling te voeren. Hiermee wil ik dan dit verslag eindigen.

Jaarvergadering 21 Mrt. 1949.
De voorzitter opende de vergadering en sprak in zijn openingswoord er over, dat we op een goed jaar kunnen terugzien. We hebben dit jaar weer een 1e prijs gewonnen en ons ledenaantal is vrij constant gebleven.

Daarna werd het verslag van de vorige jaarvergadering en het jaarverslag voorgelezen. Naar aanleiding hiervan wil vr. Mellema nog even opmerken, dat de aandacht voor de directeur wel beter kan. F. Talsma vindt, dat er eigenlijk onder de repetities niet gerookt moet worden en ook minder gesproken, daar dit voor de directeur erg lastig is. B. Draijer zegt, dat de leden om half acht in het lokaal dienen te zijn. De laatste tijd komt het steeds vaker voor dat het al tegen achten is voordat we beginnen.

Het jaarverslag van de penningmeesteresse zag er niet zo rooskleurig uit. We zijn dit jaar f. 200,00 achteruitgegaan. Dit kan ook niet zo doorgaan. Besloten wordt de contributie op 25 cent per lid te brengen. Met het nazien van de boeken werden belast de heer J. de Valk en A. Sijbesma. Alles werd in de beste orde bevonden. De voorziiter bracht dan ook de peningmeesteresse dank voor het werk, Daarna volgde bestuursverkiezing. Aftredend waren voorzitter en secretaresse. Daar de heer Kothof gegronde bezwaren heeft bestuurslid te blijven, moet er een nieuwe voorzitter gekozen worden, maar de reden waarom hij bedankt kunnen we allen begrijpen en daarom willen we dan ook geen drang op hem uitoefenen om hem van zijn genomen besluit te doen afwijken. Gekozen wordt bij de 2e stemming de heer Pebesma met 19 van de 21 stemmen. D. de Valk had er 4 en Jan de Vries 1.

Bij de rondvraag komt als eerste D. De Valk. Hij wil voorstellen het volgend jaar eens een gezelschap te laten komen en het niet met eigen krachten te doen, daar het dit jaar niet zo best in de smaak is gevallen. Misschien dat er dan wat meer gezongen kan worden. Dit voorstel vindt algemene bijval. Vr. Mellema vindt, dat de leden wel iets meer van het uit te zoeken toneelstuk mogen weten en dat er op de repetitie over moet worden gesproken, wie de rollen krijgen toegewezen. Inderdaad is er dit jaar niet veel bekend gemaakt, maar het is ook wel snel in zijn werk gegaan.

Besloten wordt ook dit jaar het coucours in Bakkeveen te bezoeken en voorkeur te vragen op 3 juli. Daarna brengt de heer Terpstra de voorzitter voor al het werk, dat hij heeft gedaan in het belang van de vereniging en voor de prettige samenwerking in het bestuur. Dan sluit de voorz. de vergadering en hij zegt toe, dat wanneer de tijden veranderen en zijn zoon weer terugkeert, hij ook weer tot onze vereniging zal toetreden.

In de rij van vrije bijdragen komen allereerst Jan en Lukke de Vries, die enkele liederen naar voren brengen. Vr. Mellema zingt een paar liederen en ook Jan Bandsma laat zich niet onbetuigd. Vr Bonnema is ook zo goed niet of ze moet zich laten horen. Jetske Poelsma komt nog met een voordracht en tot slot zingen Jan en Lukke nog een lied, gemaakt door Dirk de Valk.

Het was al na middernacht toen we huiswaarts kerden.

Jaarverslag 1948/1949.
De wens uitgesproken aan het eind van het vorig jaarverslag, dat het onze directeur mag gelukken ons in de ere-afdeling te voeren is voor een klein gedeelte al vervuld, doodat we dit jaar in Dronrijp weer een 1e prijs mochten behalen en nu in de afdeling uitmuntendheid zitten. Maar het is al weer het oude spreekwoord “noblesse oblige” dat ons voor ogen moet staan. Met het naar boven gaan worden natuurlijk de moeilijkheden van de te zingen liederen groter en wij zullen dus stuk voor stuk ons beste beentje voor moeten zetten. Een trouw bezoek aan de repetitieavonden kan hier al veel aan doen. In dit opzicht mogen wij een voorbeeld nemen aan onze directeur, die weer of geen weer altijd present is en nooit één avond verzuimd.

Een 2e punt om de koorzang beter tot zijn recht te doen komen is de muzieklessen en daarbij de goede klankvorming. Ik wil dan deze gelegenheid ook te baat nemen de leden nog eens op het hart te drukken hieraan hun volle medewerking te willen verlenen, want uit de kritische verslagen blijkt wel, dat dit onze zwakke punt is en dit kan verholpen worden als allen zich er voor zetten. Hoe gek het ook eerst mag lijken zet je erop.

Dit jaar hebben we één keer op de tent gezongen met medewerking van de muziekvereniging. Dit heeft best voldaan en ik geloof dan ook wel, dat we dit het komende zomerseizoen vaker moeten doen. De zangvereniging draagt dan iets naar buiten uit en bovendien is ‘t een goede reclame. Er zijn in Tzummarum nog altijd goede zangers, die niet op het koor zijn en dezen moeten we ook tot lid zien te krijgen.

De uitvoering kan niet bijzonder geslaagd worden genoemd. De zang is uitstekend in de smaak gevallen, maar over het gespeelde stuk “De Reafin” liepen de meningen nogal uit één. Inderdaad zaten bij sommige de rollen er niet helemaal in, wat het stuk natuurlijk niet ten goede kwam. Afijn, de volgende keer beter. Het ledental schommelde heen en weer, maar we bleven boven de 30. In het donateursaantal kwam ook niet veel verandering.

Een woord van dank aan onze directeur in dit verslag is zeer zeker wel op zijn plaats.

Jaarvergadering 28 Februari 1950.
Na eerst nog even gerepeteerd te hebben, opende de voorzitter de vergadering met een welkom aan de leden en in’t bijzonder het nieuwe lid.

Daarna volgden de verschillende jaarverslagen. Het verslag van de penningmeesteresse was niet erg rooskleurig. We zijn dit jaar weer achteruit gegeaan.

De contributie kan niet meer worden verhoogd, dus zullen er naar andere wegen moeten worden gezocht. We kunnen nog proberen het ledental vooruit te brengen en of meer donateurs aanbrengen. Daarna sprak de voorzitter over het zingen van gezangen. De laatste tijd missen er nog al veel en het bestuur was bang, dat het kwam door het repeteren juist van de gezangen. Gelukkig blijkt, dat de meeste leden wel genegen zijn om zo nu en dan eens in de kerk te zingen.

Met het nazien van de boeken worden belast J. de Vries en A. Hiemstra. Het wordt in de beste orde bevonden en de penningmeesteresse komt dan ook wel een woord van dank toe.

Daarna volgt de bestuursverkiezingen. De aftredende bestuursleden F. Terpstra, F. Talsma en B. Draijer worden herkozen met meerderheid van stemmen. Meteen werd toen het bestuursvoorstel aangenomen om in het vervolg de rooster van aftreden met drie jaar uit te breiden. Dus het volgend jaar één lid: M. Tamsma; 2e jaar: Pebesma en Talsma; 3e jaar: B. Draijer en F. Terpstra.

Bij de rondvraag kwam de directeur met de vraag of de leden er niet voor voelden om eens in een andere provincie te gaan zingen op een bondsconcours. Daar het bestuur niet goed bekend is met de rechten en plichten hieraan verbonden, wordt besloten dat dan maar naar een volgend jaar te verschuiven en dan bijtijds te informeren. Verder vraagt hij nog wat wij over het programma denken. Hij voegt er nog aan toe, dat nu wij in Uitmuntendheid zingen het wel nodig is, dat zullen wij ons in deze afd. kunnen handhaven, wij eens wat meer aan muziekleer moeten doen. Allen voelen hier wel voor en in’t vervolg zal dan ook na de zangrepetities nog een half uurtje aan muziekleer worden besteed.

Hiermee is dan ook het officiële gedeelte afgelopen.

Als eersten op verzoek in de rij van voordrachten komen J. Bandsma en D. de Valk. Zij brengen tweestemmig het lied: “Ons dorpje” naar voren. W.Westra en T. Kamstra komen dan op als de liedjessjongers. De hersengymnastiek van meester Pebesma eindigde in een gelijk spel van de A en B ploegen, zodat de prijs dan ook broederlijk werd gedeeld. Jan, Lukke en Metje zingen weer enkele liederen met gitaarbegeleiding. De dames Bloemsma en Pebesma zongen daarna tweestemmig een lied. Dirk de Valk kwam tenslotte nog met een geheel jaarverslag, helemaal op rijm. Het was wel goed, dat hij dit eens op een uitvoering naar voren bracht, dan konden de donateurs ook eens beluisteren wat er al zo in een jaar in onze vereniging gebeurd.

Rest me nog te vermelden, dat J. de Vries, J. Bandsma en B. Hoekstra ons op menig stukje muziek vergastten en er voor zorgden dat ook de dans deze avond niet ontbrak.

Jaarverslag 1949/1950
Na de jaarvergadering is er direct weer flink geoefend op de concoursnummers. Daar we nu in de afdeling uitmuntendheid zitten zijn de verplichte nummers ook moeilijker. Deze keer was het dan ook een hele toer in het erin te krijgen. Maar het is de directeur en leden gelukt. Onderling is er ook veel geoefend. De moeite is dan ook beloond, want wat we allen niet verwacht hadden gebeurde: we behaalden een 1e prijs.

Na het concours hebben we ons weer laten horen in de tent en in Firdgum.

Na de vacantie weer met moed voor de uitvoering aan de gang. Maar nu hadden we verschillende tegenslagen, verscheidene leden misten telkens of door ziekte van henzelf of van hun huisgenoten. Natuurlijk leden de repetities hieronder. In ‘t laatst van November hebben we medewerking verleend bij een propagande-avond van de V.P.R.O. En in ‘t laatst van Januari hebben we dan ook onze jaarlijkse uitvoering gehouden, die uitstekend geslaagd is. Er waren weer enkele nummers met piano begeleiding, mej.v. Dijk verzorgde dit laatste. De directeur komt wel een woord van dank toe, voor alle moeite, die hij zich voor deze uitvoering weer heeft getroost.

Het toneelspel “Een bruid kwam op bezoek” van Frisia Cantat te Stiens is ook in de smaak gevallen.

Ons ledental heeft wel wat gewisseld dit jaar, maar is toch aardig op peil gebleven, al hoewel we best nog wat nieuwe leden kunnen gebruiken.

Na de algemene vergadering van de Bond is F. Talsma als afgevaardigde geweest. Vele zaken zijn daar weer besproken en we hebben van hem daar verslag van gekregen. Naderhand kregen we nog een circulaire met verzoek te willen meedelen of er bij de concoursdagen een Zaterdag moest zijn of niet. Wij hebben tegengestemd. We gaan liever op Zondag en bovendien zijn er altijd leden, die op Zaterdag niet kunnen.

De heer Kolthof wordt benoemd tot ere-lid. Hiermee wil ik dan dit jaarverslag eindigen.

Brief van G. Kolthof d.d. 25 Juli 1949 voor benoeming tot “ERE-LID”
Tzummarum 25 Juli 1949

Aan het bestuur van de Zangvereniging “Zanglust en Vriendschap” te Tzummarum

Geacht Bestuur,

Naar aanleiding van het feit, dat u mij benoemd hebt tot erelid van de Zangver. Zangl. en Vr. wil ik enkele woorden van dank tot u richten.

De reden, waarom ik bedankt heb, is u bekend, hoewel mij het afscheid van onze zangvereniging zwaar viel.

Op Zondag 3 Juli j.l. toen uw vereniging de 1e prijs heeft behaald, waren mijn gedachten bij u, want voor die tijd was ik ook altijd aanwezig.

Bestuur en leden van Zanglust en Vriendschap ik dank u hartelijk voor mijn benoieming tot ere-lid van de zangvereniging, waarvan ik zooveel jaren heb mogen mede werken, en ik hoop, wanneer de omstandig heden zich wijzigen weer lid te worden van uw vereniging.

Hoogachtend,

G. Kolthof

Jaarvergadering 12 Maart 1951 in de consistorie.
Om 8 uur werd de vergadering door de hr Pebesma geopend met een woord van welkom aan de aanwezige leden. Verder bracht hij dank aan dominee, die deze avond voor ons had vrijgemaakt.

Het verslag van de vorige jaarvergadering werd voorgelezen en nog even werd stilgestaan bij de muziekleer, waarvan nooit iets is gekomen. Uit het jaarverslag van de penninmeesteresse bleek, dat de uitvoering een voordelig saldo had opgeleverd. Verder werd het jaarverslag van de secr. voorgelezen.

Bij de bestuursverkiezing werd de aftr. secr. herkozen.

Bij de rondvraag kwam D. de Valk met een verzoek onze repetitieavonden te ruilen met die van de muziek. Al hoewel we de muziek graag ter wille willen zijn, kan dit verzoek niet ingewilligd worden, daar we dan 3 koorleden zullen moeten afstaan. Verder vindt hij ( D. de Valk), dat we voor de muziek bij de uitvoering onze eigen band moeten hebben. Bestuur en andere leden zijn het erover eens, dat dit het volgend jaar gebeuren moet.

Kolthof vraagt nog of het wel verantwoord is, dat we in April naar St. Jacob gaan en op 1 Meidag zullen zingen. Nemen we niet te veel hooi op de vork? Algemeen is men van oordeel, dat we op een repetitieavond ook nog wel eens graag een paar andere versjes zingen dan alleen de concoursnummers. Als we flink onder elkaar oefenen, kan dit er wel bij. Vr. de Valk zegt, dat we op 1 Meidag nu niet weer met dezelfde liedjes kunnen komen.

Kolthof en Jouwersma willen in het verslag van de penningmeester graag de verschillende posten wat meer gespecificeerd horen. Dit wordt toegezegd. Kolfthof wil de donateurs verhogen, maar het merendeel wenst de toestand te houden zoals die is.

Pebesma vraagt of de leden nog personen weten, die aangezocht kunnen worden lid van ons koor te worden.

Jaarverslag 1950/1951
De jaarvergadering was nog maar pas achter de rug of we zijn begonnen met enkele liederen in te studeren om in de kerk te zingen. Mits Maart is dit gebeurd. Daarna werden de concoursnummers in studie genomen, maar de eisen zijn voor de afd. Uitmuntendheid wel hoog. Wellicht iets te hoog voor ons koor. Als er alle weken serieus geoefend wordt en de leden trouw op komen dan gaat het misschien. Dat er veel leden zijn met nog weinig muziekkennis wreekt zich dan wel, want er moet dan te lang geoefend worden om de liederen erin te krijgen en komt men dan aan de afwerking eigenlijk niet oe. Wij behaalden dan ook een 2e prijs.

Vlak daarop hebben we ons op de tent laten horen in samenwerking met het muziekcorps.

Na de vacantie direct al begonnen met de nummers voor de uitvoering, maar door verschillende oorzaken ontbraken er telkens nog al wat leden op de repetities. In Februari is toen de uitvoering gehouden en deze mag geslaagd genoemd worden. De zaal was tjokvol. Nu was die belangstelling niet alleen voor onze zang, maar wel grotendeels voor het toneelstuk “In test mei stuorkes” van Barend vd. Veen.

Ook in financieël opzicht kunnen we er best tevreden over zijn, maar hiertoe hebben ook alle leden hun steentje wel bijgedragen.

Onze wekelijkse repetitieavonden worden nu in de school gehouden, omdat onze financiën het niet meer toelieten, dit bij Dijkstra te doen. Daar we nu voor de uitvoering geen piano hadden voor de begeleiding van de wals, zaten we wel wat in de klem. Gelukkig was de heer Jouwersma zo bereidwillig zijn verfwinkel klaar te maken voor repetitielokaal en zijn piano hier in te zetten. Natuurlijk van ons alleen een woord van dank hiervoor. Ook Tjik Swart, die de piano begeleiding verzorgde een hartelijk woord van dank.

Ook de directeur wil ik in dit verslag niet vergeten en hem danken voor al het werk, dat hij dit jaar weer heeft verzet. We konden altijd, weer of geen weer, op hem rekenen en dat is wat waard. Ons erelid Kolthof is dadelijk na ‘t concours weer toegetreden tot ons koor, Bij de terugkeer van z’n zoon uit Indonesie, heeft ook Zanglust en Vriendschap met het muziekcorps hem een serenade gebracht. Alle leden werden daarop rijkelijk onthaald.

In dit jaar zijn er heel wat van ons leden in het huwelijksbootje gestapt. Het bestuur heeft zich telkens laten vertegenwoordigen. We zijn blij met de leden, die gebleven zijn en waarvan enkelen hun andere helft zelfs ook nog hebben meegenomen.

In Februari traden twee van ons leden met elkaar in het huwelijk en op deze bruiloft heeft het zangkoor zich ook weer laten horen.

Verder werd nog besloten in April naar St. Jac. te trekken om daar op de uitvoering van het strijkje medewerking te verlenen.

Met de hoop, dat ons koor dit jaar met enigie hereleden versterkt zal worden, wil ik dit jaarverslag dan beëindigen.

Jaarvergadering 11 Februari 1952 in de consistorie.
Daar de voorzitter wegens ziekte verhinderd was, werd de vergadering geopend door de secretaresse, die ook voor het volgende gedeelte van de vergadering de voorzittershamer mocht hanteren.

Ingekomen stukken waren er niet, zodat direct kon worden overgegaan tot het lezen van het jaarverslag van de secretaresse. Hieraan werd nog toegevoegd, na aanwijzing van F. Talsma, dat voor het behalen van het hoogste aantal punten op het concours een wisselbeker aan ons koor is toegekend. Uit het jaarverslag van de penningmeesteresse bleek, dat de uitvoering een klein nadelig saldo had opgeleverd, maar gelukkig is er nog een batig saldo. Met het nazien van de boeken worden belast mevr. Mellema en J. de Valk. Bij monde van deze laatste wordt meegedeeld, dat de boeken keurig in orde zijn. Dan wordt nog het verslag van de vorige jaarvergadering voorgelezen.

Het punt bestuursverkiezing. Aftr. de heer Pebesma en F. Talsma, brengt nog al een hele stemming. In de eerste stemming wordt herkozen met 14 stemmen van de 21 aanwezigen de heer F. Talsma, die de benoeming aanneent. Daar de heer Pebesma zich niet herkiesbaar stelt, zijn drie stemmingen nodig voor een nieuw bestuurslid. Bij de eerste stemming krijgt D. de Valk 7, J. de Valk 8, G. Kolthof 4 en J. de Vries 4. Bij de tweede stemming D. de Valk 4, G. Kolthof 4 en J. de Valk 10 en bij de derde stemming behaald J. de Valk met de stemmen de meerderheid. Gelukkig neemt ook hij de benoeming aan.

Intussen heeft Tietje Tichelaar de accordeon opgehaald en vergast zij ons allen op een fleurig stukje muziek. Daar mevr. Pebesma vertrok, zegt de heer Terpstra haar namens de vergadering aan haar man de dank over te brengen van de koorleden, voor het vele werk dat de heer Pebesma voor het koor heeft gedaan.

Het officiële gedeelte is nu achter de rug en Tietje T. opent de rij van vrije bijdragen met een paar accordeonsolo’s. Tj. Swart laat ons onze tekentalenten ontplooien in een erg gezellige wedstrijd. Mevr. S. de Vries brengt een ernstig stukje naar voren, waarna Tietje nogmaals de accordeon laat horen. Mevr. Mellema laat ons nog van een paar zangnummer genieten n.l. Verlangen naar Honolulu en een paar gedeelten uit de operette Marijke van Scheveningen.

Aan het einde wilde de secretaresse, mej. Tamsma, in het slotwoord de heer Pebesma danken voor zijn vele werk en hoopte, dat het motief voor zijn bedanken niet is voortgekomen uit de botsingen, die er de laatste tijd in de vereniging zijn geweest.

Jaarverslag 1951/1952.
Dit jaar is een jaar geweest, waarop wij als koor wel zeer actief hebben deelgenomen. Na de jaarvergadering in Maart zijn we al begonnen met de concoursnummers. Verder werd er gerepeteerd voor de uitvoering van het strijkje in St. Jacob. Die avond is wel een succes geweest. We hebben niet alleen onze medewerking verleend, maar hebben bovendien zelf een zeer genotvolle avond gehad. Het was een lust te luisteren naar het corps, het strijkje en de violist.

Op 1 Meiavond heeft ons koor ook weer medewerking verleend.

Het concours in Juni is wel een zeer groot succes geworden. Dat wij er dit jaar beter voorstonden dan het vorige jaar, dat wisten we, maar dat we zo’n groot succes zouden behalen, dat hadden we toch zelf niet verwacht. Een 1e prijs in de afd. Uitmuntendheid en het hoogste aantal punten dat behaald werd en hiervoor kregen we een wisselbeker. Een mooi gebaar voor onze directeur. Dan merk je goed, wat geregeld oefenen doet.

Daarna zouden we nog een keer op de tent zingen met het muziekcorps. Maar door verschillende omstandigheden, het weer niet te vergeten, is hier niets van gekomen.

Na de vacantie stonden al weer de zangnummers voor de uitvoering op het programma en bovendien werd begonnen met het instuderen van enkele psalmen en gezangen, die gezongen zullen worden bij de inwijding an de gerestaureerde kerk.

Op de Algemene vergadering de Leeuwarden was Feitzen Talsma vertegenwoordiger van ons koor.

In December de uitvoering, die best geslaagd kan worden genoemd. De zaal was flink bezet en de aanwezigen hebben genoten van de zang van ons koor en het toneelspel “De Krebbestinders” van de Noorderlingen.

Om wat beter in de financiën te komen is met een papieractie begonnen in November. Gezamelijk met de muziek en dat loopt tot nu toe best.

We moesten dit jaar weer enkele leden missen – enkele misschien voor tijdelijk -, maar een gevoelig verlies leden we toch voor het vertrekken van mevr. Bloemsma, één onzer beste sopranen en een trouw en toegedaan lid van ons koor. Gelukkig traden ook weer enkele leden toe, zodat ons aantal nog boven de 30 is gebleden. Het aantal heren is nog zeer gering. We kunnen dan ook nog best enkele goede zangers gebruiken.

Daar de kerk in December nog niet klaar was, is het zingen in de kerk tot nader order uitgesteld.

Jaarvergadering 12 Maart 1953 in de kerkekamer.
De heer Terpstra opent de vergadering en heet allen welkom, maar in’t bijzonder de directeur en enkele nieuwe leden.

Daarna worden het jaarverslag en het verslag van de vorige jaarvergadering voorgelezen. Uit het verslag van de penningmeesteresse blijkt, dat de uitvoering een batig saldo heeft opgeleverd, maar dat het jaarverslag een nadelig saldo laat zien. We kregen een keurig overzicht over de inkomsten en uitgaven van het lopende jaar. Met het nazien der boeken hebben zich belast D. de Valk en Dj. Terpstra. Dit nazien zal echter op een aparte avond geschieden.

Als ingekomen stuk werd voorgelezen een brief van de oud directeur G. de Jong. Op dit schrijven volgt nog een nabespreking.

Er komt een voorstel om voor de reis naar het concours nu al vast wekelijks te gaan sparen. J. de Valk stelt zich beschikbaar elke week dit geld te innen.

Vr. Talsma vraagt of er niet meer donateurs bij kunnen. Dit zal wel geprobeerd worden, maar we zitten al op een aantal van bijna 75. Dan komt er nog een voorstel om de wekelijkse contributies te verhogen, maar dit stuit ook weer op verschillende bezwaren.

Bij de bestuursverkiezing worden de beide aftredenden mevr. Pebesma en J. de Valk bij acclamatie herkozen.

Bij de rondvraag vraagt mevr. Mellema of wij niet net als de muziek een tweede avond en dan een balavond kunnen houden. Het blijkt echter, dat deze avonden niet meer uit kunnen en wij er dus niet aan behoeven te beginnen. Dan zegt zij nog, dat meestal half acht de deur nog dicht is. Zij vindt, dat iemand er voor moet zorgen, dat de leden zo naar binnen kunnen gaan. De voorzitter zegt, dat het geprobeerd zal worden. Dirk de Valk wil een verloting organiseren om wat geld binnen te krijgen. Het merendeel voelt hiet niet zo veel voor. Dan kom hij nog als bestuurslid van de muziek met de mededeling, dat het zingen eigenlijk een kleine vergoeding moet geven voor het gebruik van de stoelen. Deze zijn wel weer opgeknapt en dit heeft het muziek nog al wat geld gekost. Allen zijn het erover eens, dat dit niet meer dan billijk is. Vr. Talsma wil nog wel eens in de kerk zingen. Hoekstra meent, dat dit ook is afgesproken bij de verdeling van ons programma: concours – zingen in de tent – uitvoering – zingen in de kerk. Vaker zingen valt meestal af, daar we dan in tijdnood komen. Verder zegt hij, dat er voor het concours wel extra repetities gehouden moeten worden. Hij stelt zich beschikbaar op de Zaterdagavonden en Zondags. F. Talsma wil het financiëel probleem op lossen door de donateurslijst nog eens na te zien. Verder vindt hij het erg jammer, dat de oprichting van het kinderkoor niet is doorgegaan, want voor jongere leden is het wel erg moeilijk om zo direct bij het koor te stappen. Ook vindt hij het jammer, dat het zingen op de tent niet is doorgegaan. Hoekstra vindt, dat het goed zou zijn, dat de gebruikte muziek wordt ingenomen. Dit gebeurd in Stiens ook en de muziek ligt dan ten alle tijde klaar. Het zoek raken van de partijen komt dan niet voor. Hoekstra zegt dan nog, dat het gezamelijk zingen voor het concours wel is overgegaan, maar dat Stiens er toch wel voor voelt om het gezamelijk te doen in de verschillende dorpen.

Dan zingen we nog de wals met elkaar door, waarna de vrije bijdragen aan de beurt komen. Allereerst ondergetekende met een gedichtje Nederland en dan geeft T. Swart weer een tekenwedstrijd. Mevr Talsma zingt dan nog een lied van Minekus, waarbij we het refrein mee moeten zingen.

In zijn sluitingswoord dankt de voorzitter voor de vrije bijdragen en bedankt hij in’t bijzonder Tjik Swart voor de hulp bij de stemmen repetities. Verder wekt hij op de repetities trouw te bezoeken en wenst verder allen een wel thuis. Het was toen ook bijna elf uur.

Jaarverslag 1952/1953
Na de vorige jaarvergadering kwam al spoedig het bestuur bij één om de functies te verdelen. Het bestuur kwam er als volgt uit te zien: F. Terpstra, voorzitter, M.J. Tamsma, secretaresse, B. Draijer, penningmeesteresse, F. Talsma, bibliothecaris en J. de Valk, algemeen adjunct. Door het huwelijk van. B. Draijer moest er een tussentijds bestuursverkiezing komen en werd benoemd F. Kamstra. In de herfst bedankt zij echter en nam mevr. Pebesma haar functie over.

In tegenstelling met het vorige jaar is onze vereniging niet veel naar buiten opgetreden en dit is jammer. Eind Maart is medewerking verleend bij de kerkdienst gehouden in de verbouwde kerk. Na het concours is ons koor nog een keer in Wier geweeest om daar gezamelijk met dat koor enkele liederen ten beste te geven. Ook zou dit programma in Tzummarum worden uitgevoerd, maar door het weer en ziekte is dit verhinderd.

Op het concours in Olderberkoop werd weer een 1e prijs behaald en mochten we weer tevreden zijn met het hoogste aantal punten in de afdeling uitmuntendheid, zodat de wisselbeker ook dit jaar weer meeging naar Tzummarum. We hebben nu dan 3x een eerste prijs in de afdeling uitmuntendheid behaald en kunnen nu dan dit jaar in de ere-afdeling zingen, wat ook geprobeerd zal worden.

Wat in geen enkel jaarverslag is voorgekomen zolang de heer Hoekstra directeur is geweest is dat de directeur verzuimd heeft wegens ziekte. Tot onze blijdschap is hij spoedig hersteld, spoediger dan wij eerst dachten en kon hij onze repetities weer bezoeken.

De uitvoering heeft dit jaar heel wat voeten in de aarde gehad. Bij het begin van het winterprogramma was bepaald, dat wij tussen Sinterklaas en Kerstmis onze uitvoering zouden houden, maar dit direct niet bij de kastelein gemeld. Volksonderwijs zette op die tijd zijn uitvoering vast en wij konden niet eerder aan de beurt komen dan 3 februari. Later werd bekend, dat de Friese Mij. haar feestavond ook juist dan hielden werd de datum veranderd in 10 Februari. Maar ook dat mocht nog niet zijn, want door de ramp van 1 Februari, werden de feestelijkheden veertien dagen afgelast. Op 17 Februari was het dan eindelijk, maar toen dreigde het weer ons parten te spelen. Maar de opkomst bij de uitvoering was geweldig, ondanks de nog slecht begaanbare wegen. De uitvoering kunnen we geslaagd noemen. Zowel de zang, als het toneel met “Polly Perkins” viel bij het publiek in goede aarde. De toneelclub Frisia Cantat te Stiens krijgt hier zo langzamerhand een goede naam.

Naar de Algemene Vergadering zijn geen afgevaardigden gegaan, maar wel naar de contact vergadering in Leeuwarden op 11 januari. Hier werd gesproken over het zangconcours. Gevraagd werd of enkele zangkoren bij elkaar wilden stappen om daar gezamelijk op de concoursdag een groter werk uit te voeren. Na stemming bleek, dat het merendeel onzer leden er niet voor was, zodat dit is overgegaan, zeer ten spijt van onze directeur.

Daar de papieractie – na de geweldige daling der prijzen – geen zin meer had moesten andere wegen gezocht worden om de financiën in evenwicht te houden. Een 10 tal nieuwe donateurs werd ingeschreven, terwijl geprobeerd werd nieuwe leden te werven. Dit liep echter niet zo hard. Gelukkig kwamen er weer enkelen, maar we verloren er ook weer, zodat ons ledental op 30 bleef. Dit moet eigenlijk veranderen.

Ook is geprobeerd een koortje op te richten voor jongens en meisjes van 12-16 jaar. Maar wegens te geringe aangifte – 8 stuks – is ook dit overgegaan. Er waren een 70 tal uitnodigingen verstuurd.

Aan het eind van dit jaarverslag wil ik de leden op het hart drukken vooral de repetitieavonden trouw te bezoeken. Dit is nodig om deze zomer een goed figuur te slaan op het concours, maar ook dringend nodig zal ons koor blijven bestaan.

Jaarvergadering 16 Februari 1954 in de kerkekamer.
Voorzitter Terpstra opende deze vergadering met een woord van welkom.

Daarna werd het verslag van de vorige jaarvergadering voorgelezen en meteen kwamen er vragen over de inneming van de muziekstukken. Dit zal nu inderdaag geschieden. Het jaarverslag werd onveranderd goedgekeurd. Het jaarverslag van de penningmeesteresse bracht aan het licht, dat de uitvoering een te kort had opgeleverd van f. 71,21. De controle commissie Kolfthof en mevr. Meijer hadden alles in goede orde bevonden. De heer Kolthof voegde er aan toe, dat het wel zo goed was eens de in- en uitgaven na te gaan, daar men er nog versteld van staat, wat zo’n kleine vereniging nog voor in- en uitgaven had.

De ingekomen stukken waren van de oud directeur en ere-lid de Jong en een schrijven van de Bond. Hierin werd medegedeeld, dat de plaats waar het concours zal worden gehouden nog niet bekend is.

De rondvraag leverde nogal wat op.

In de eerste plaats vroeg vr. Mellema of bij de controle bij de deur bij de uitvoering ook nog mensen waren ontkomen. Dit schijnt niet het geval te zijn geweest. Mevr. de Vries vraagt of we ook kunnen bezuinigen op de uitgaven, door zelf een stuk in studie te nemen voor de uitvoering. Een stuk komt niks goedkoper en een bonte avond, ja, dan moet die ook wel heel goed verzorgd zijn. De heer Hoekstra deelt dan nog iets mee over het werkprogramma. Het plan is deze zomer met de koren uit Stiens, Jelsum, Beetgum en het korps in Beetgum uitvoeringen te geven in de verschillende plaatsen. Gezongen zullen dan worden: “het slavenkoor”; “het zigeunerkoor”; ” Beelden uit het Wiener Woud” en een “Friese potporie” . Een zeer populair programma dus. De meeste mensen schrikt de vreemde talen af en het publiek wil ook graag iets gemakkelijker muziek dan wij tot nu toe zingen, volgens mevr. Mellema. De directeur antwoord, dat we het afschrikken niet moeten hebben. Het koor moet de belangstelling voor het publiek hebben en zich ook in het dorpsleven plaatsen. Dan is het beter niet meer in de ere-afdeling te zingen, maar een paar stappen terug te gaan. Mevr. van der Zee vindt, dat ze eerst de versjes niet zo mooi vond, maar door ze vaker te zingen het altijd weer meevalt.

Het plan om ons op te geven voor de V.A.R.A. te zingen wordt uitgesteld tot volgend jaar, daar de werklijst al erg bezit is.

Om de kas te vullen wordt er besloten om in April een oliebollenactie op touw te zetten.

Tegen elven werd deze vergadering gesloten met een dankwoord aan de heer Hoekstra en Dirk de Valk, die dit jaar zo veel werk heeft verricht om het toneel in orde te maken.

Verslag van de bijeenkomst, gehouden ter ere van het 12,5 jarig jubileum van de directeur op 23 oktober 1954.

Om ruim acht uur opent de voorzitter de bijeenkomst en heet in ‘t bijzonder de directeur en zijn vrouw welkom. Daarna werd er een verslag voorgelezen door de secretaresse, wat er zo ongeveer deze 12,5 jaar is gebeurd. Mevr. Pebesma gaf daarna een A.B.C. voor het zangkoor ten beste. Een dubbelkwartet, gevormd door leden van ons koor, zongen toen het lied: Simmerjoun op it wetter. Hierna werd thee geschonken met een koekje.

De voorzitter nam toen weer het woord om de heer Hoekstra te bedanken voor al hetgeen hij in deze tijd voor ons had gedaan en bood hem uit naam van het koor een envelop met inhoud aan. Ook mevrouw Hoekstra werd niet vergeten. Zij ontving een doos chocolaatjes als attentie.

Hierna kwamen de vrije bijdragen. Mevrouw Mellema opende de rij met het een danklied voor de directeur, mevr. de Valk, Aaltje Hiemstra en Durkje de Valk zongen ook een lied, waarvan het refrein door allen werd meegezongen. Hierna kwamen weer vele herinneringen aan coucoursdagen enz. boven en we hebben allen hartelijk er om gelachen. Dirk de Valk ontpopte zich als rekenwonder. Mevr. Mellema zong met begeleiding van J. de Vries en Jouwersma een tweetal liederen, waarna S. de Vries nog als hypnotiseur optrad. Dirkje de Valk zette nog enkele leden aan het werk en hun rare grimnassen waren het aanzien wel waard. F. Talsma vroeg nog het woord en bedankt ook als bestuurslid de heer Hoekstra. Het kwartet kwam nogmaals met een lied: Het onvergetelijk ouderhuis. De directeur bedankt daarna allen voor hun goede wensen en hun dankwoorden en hij hoopte, dat hij hier de 25 jaar nog vol zou maken.

In zijn slotwoord bedankt voor voorzitter allen, die hadden meegewerkt tot het slagen van deze avond en in ‘t bijzonder J. de Vries, die telkens tussen de stukjes door zijn accordeonmuziek liet horen. Hij hoopt, dat ons koor zal blijven bestaan en nog steeds sterker mag worden.

Jaarvergadering gehouden op 8 Maart 1955 in de “keet”.
Vele leden waren opgekomen en voorzitter Terpstra kon dan ook verheugd zijn over de opkomst en heette allen welkom en wel in ‘t bijzonder mevr. Talsma, die voor ‘t eerst weer aanwezig was.

Het verslag van de vorige vergadering en het jaarverslag van de secretaresse werden onveranderd goedgekeurd. Het jaarverslag van de penningmeesteresse bleek, dat we dit jaar waren achteruit gegaan, maar er door de oliebollenactie toch een voordelig saldo was. De controlecommissie Jouwersma en Dj. Terpstra kon bij monde van de heer Jouwersma vertellen, dat de boeken prima in orde waren.

Mededeling werd gedaan, dat binnenkort op verzoek van de Vader van het tehuis – in het tehuis van Ouden van Dagen – zal worden gezongen. Verder dat de aangifte voor ‘t concours weer de deur uit is.

De heer Hoekstra las het verslag over ‘t zingen in de kerk uit Noorderlicht voor. We kunnen daar tevreden mee zijn.

Bij de bestuursverkiezing werden de heren Terpstra en Talsma herkozen en namen hun benoemingen weer aan.

Bestuursvoorstel om de uitvoering weer vroeg te houden vond bijval. Om het echter dit jaar eens met eigen krachten te proberen werd verworpen. Wel willen allen hun medewerking verlenen, als er een bonte avond wordt gehouden.

De heer Hoekstra stelde nog voor eens een strijkorkest te laten komen en dan in de kerk een uitvoering te geven. De heer Talsma is bang, dat dit niet toegestaan wordt. Vrije bijdragen kwamen er niet veel. Dirk de Valk declameerde het gedicht “storm op zee” en ondergetelende een klein versje op ‘t zingen. Mevr. van der Zee vermaakte ons allen met haar verhaal en tekening.

Het medaille-kastje zal straks een plaats krijgen in “t Wapen van Barradeel.

Bij de rondvraag komt D. de Valk vragen of er nog geen loten zijn gekomen. Dit is nog niet het geval. Het Bondsbestuur heeft nog niet alle ledenkaarten binnen. Jouwersma vraagt of we dit jaar ook weer met de koren uit Stiens – Jelsum- Beetgum gezongen zal worden. De directeur antwoordt, dat het dit jaar niet gebeurt, omdat de meeste koren het te druk wordt. Mevr. van Loon zegt, dat we dit jaar ook eens in Firdgum moeten zingen.

Met een wel thuis sluit de voorz. de vergadering.

Jaarverslag 1954/1955
Hoewel ons koor steeds kleiner wordt – het ledental daalt – kunnen we toch constateren, dat het het afgelopen jaar zeer druk heeft gewerkt. De concournummers namen veel tijd in beslag, misschien wel iets te veel. Het werd wel beloond, want we haalden dit jaar ook weer een 1e prijs in de Ere-afdeling. Jammer, dat het de concoursdag zulk slecht weer was.

De muziekavonden in Stiens – Jelsum – Beetgum en hier zijn niet in Juli, maar in Augustus en September gehouden. Ons koor was wel klaar met de verschillende liederen, maar Jelsum en Beetgum konden het niet zo gauw voor elkaar krijgen. De laatste avond in Beetgum zijn we als koorleden van de verschillende verenigingen nog gezellig bij elkaar geweest. Ook bij het publiek vallen deze avonden er wel in.

Tevens mochten we dit jaar het feit herdenken, dat de heer Hoekstra 12,5 jaar als directeur van ons koor werkzaam is. Ook deze avond mag geslaagd worden genoemd. De heer Hoekstra heeft die avond wel gehoord, dat zijn werk hier wordt gewaardeerd.

Daarna was het oefenen voor de uitvoering, die dit jaar vroeg en wel op 16 November werd gehouden. De opkomst was best – de zaal was zo goed als bezet – en de aanwezigen hebben genoten van de zang en het toneel. Het toneel werd verzorgd door een toneelgezelschap van Wijnaldum. Opgevoerd werd: de rare familie.

Ruim een week later verleende het koor medewerking bij een blindenavond. Het heeft ons allen best voldaan de uitvoering vroeg te houden. Als het enigzins kan, dan moet het dit jaar weer zo.

Toen de uitvoering achter de rug was zijn liederen in studie genomen, die gezongen zouden worden bij een kerkdienst. Doordat we sukkelden met ziekte van leden of hun gezinsleden, werden deze liederen later gezongen, dan oorspronkelijk het plan was en wel op Zondag 27 Februari. Intussen zijn we ook al begonnen met het instuderen van een vrij nummer voor het concours.

Het vermelden waard is ook zeker onze oliebollenactie, die in April is gehouden. Ruim 4500 oliebollen zijn verkocht en met deze actie hebben we een mooie duit kunnen verdienen. Ook in deze zomer weer een ledenwerfactie gehouden, maar slechts twee nieuwe leden heeft dit ons bezorgd. Het aantal donateurs is nog enigzins uitgebreid.

Waar al verscheidene keren over is gepraat en wat nu eindelijk dan is gebeurd is het innemen van de muziek, al hoewel de muziekstukken nog niet allemaal zijn uitgezocht. Ook zijn we dit jaar in het bezit gekomen van een medaillekastje. Dit werd ons geschonken door mevr. Hoogland.

Van de Vara werd bericht ontvangen, dat er hoogstwaarschijnlijk in Maart zou worden onderzocht of ons koor in aanmerking komt voor radio uitzending.

Jaarvergadering 16 April 1956 in het VVV gebouw.
De voorzitter hete de aanwezigen hartelijk welkom en verheugde zich in de talrijke opkomst.

Het verslag van de vorige vergadering en het jaarverslag 1955/56 werd voorgelezen door de waarnemend secr. In het verslag van het vorig jaar werd het woordje ‘keet”gebruikt. De heer Talsma vond, dat dit wel “ons gebouw” kon worden. Verder waren er geen op- en aanmerkingen en werden de verslagen goedgekeurd. De penningmeesteresse las haar verslag voor en daaruit bleek dat er ook dit jaar weer een tekort was. De heer N. Terpstra en mevr. de Vries, die als kascommissie waren gekozen verklaarden dat de boeken prima in orde waren.

Op een vraag van de voorzitter of er dit jaar ook een uitvoering gegeven moest worden, waren alle leden voor een uitvoering.

De aftredende bestuursleden mevr. Pebesma en J. de Valk werden bij grote meerderheid van stemmen herkozen. Mevr. Pebesma 22 stemmen en J. de Valk 20 stemmen.

Onder het gebruik van een kopje thee en versnapering werd een spelletje gedaan. Enige leden moesten een paar minuten praten over een bepaald onderwerp.

Bij de rondvraag kwamen enige leden met het voorstel om zelf een toneelstuk op te voeren. Hier was heel wat voor en tegen. Het bestuur zou eens informeren wat de kosten hiervan zijn, mocht het even hoog zijn dan een gezelschap te laten komen, zou tot het laatste overgegaan worden. Mevr. D. de Valk vond dat we ons wel eens tot de “omroep noord” konden richten om eens voor de radio te zingen. Het bestuur zegde toe, daar toe pogingen in werk te zullen stellen. Mevr. de Lange kwam met het verzoek de uitvoering niet in Dec. te houden. Hiermede zou rekening gehouden worden. Mevr. De Vries vond dat we ook eens in Firdgum moeten zingen, de vergadering was het er mee eens en er werd besloten deze zomer eerst naar Firdgum te gaan en daarna inTzummarum te zingen.

De voorzitter sluit de vergadering met de leden nogmaals op te wekken om vooral geregeld op de repetitie’s te komen.

Jaarverslag 1955/1956
Het afgelopen jaar is ons koor nog al vaak eens naar buiten opgetreden. Begin April kwam het verzoek enkele Friese psalmen en gezangen te zingen bij de dienst in de Goede Herder Kerk te Leeuwarden, ter ere van de inwijding van het Friese kerkboek. Dit is gebeurd en hoewel niet ons hele koor aanwezig kon zijn, waren toch de meeste leden die Zaterdagmiddag present. De accoustiek in die kerk was heel slecht, zodat het zingen niet tot zijn recht kwam.

Enkele weken later ging het koor op een Dinsdagavond naar het Tehuis voor Ouden van Dagen om de oudjes enkele liederen te laten horen. Dit heeft heel best voldaan. En de ouden en het koor beviel deze avond heel best. We waren ‘t dan ook allemaal met de Vader van het Tehuis eens, die vond, dat zoiets eens weer moest gebeuren.

Ook werd onze medewerking gevraagd bij de herdenkingsdienst op 4 Mei voor de gevallenen. Ook hieraan werd voldaan en door deze medewerking mochten we van het comité f. 50,00 ontvangen, zodat onze kas ook weer wat versterking kreeg. Dit is ook wel nodig, want ons ledental is maar klein, zodat het steeds moeilijker wordt de balans in evenwicht te houden.

Daar we hadden aangevraagd eens voor de radio te mogen optreden, kregen we in Mei enkele heren van de V.A.R.A. op bezoek. Na enige tijd kwam hierop bericht, dat we dit jaar er nog niet voor in aanmerking kwamen.

In Juni naar het concours in Beetsterzwaag. Dit maal een stralende zomerdag. Wonder boven wonder kregen we een 1e prijs en we behaalden bovendien het hoogste aantal punten in de Ere-afdeling, zodat we een wisselbeker mee naar huis konden nemen. Bovendien ontvingen we nog een wisselbeker voor de beste uitspraak van het Nederlands. We konden dus en natuurlijk ook de directeur dubbel en dwars tevreden zijn.

Na het concours kwamen gelukkig enkele jonge leden het koor versterken, maar door zeer droeve familieomstandigheden moesten één van onze beste herekrachten verliezen.

Bij de verloting, gehouden door de Bond, om uit de financiële moeilijkheden te geraken, gingen de loten bij ons koor vlot van de hand.

Op een Zaterdagavond na de vacantie hebbben we in combinatie met het muziekkorps nog een keer op de tent gezongen. Doordat er veel wind stond, waren alle stemmen niet altijd goed te beluisteren, volgens de omstanders.

Op de trouwdag van onze leden Gerrit de Lange en Aaltje Hiemmstra was ons koor bijna in zijn geheel vertegenwoordigd. Ook op die avond zijn enkele liederen naar voren gebracht, terwijl de alten nog een keurig verzorgd lied, zelfgemaakt, naar voren brachten.

Door omstandigheden moest Mej. Tamsma bedanken als lid en bestuurslid van onze vereniging. Het bestuur vroeg ondergetekende, (vr. Meijer van der Weij) tijdelijk de functie als secretaresse waar te nemen. Deze was genegen dit te doen.

Op 13 December werd de jaarlijkse uitvoering gehouden. Het koor zong een zevental liederen en het toneelgezelschap uit Sexbierum voerde op: Liefde is geen speelgoed. De zaal was matig bezet. Dit misschien door het koude weer beïnvloed.

Op 26 Januari trad ons lid Tetje Kamstra in het huwelijk. Een paar bestuursleden vertegenwoordigde het koor op de receptie en over handigde haar een bonbonschaaltje. Bij de geboorte van Mink Pebesma, werd de gebruikelijke oranjekoek aan onze penningmeesteresse mevr. Pebesma aangeboden.

Ondertussen was er een verzoek van dominee Miedema binnen gekomen om eens in de kerk te zingen. Dit werd vastgesteld op 25 Maart. Er werden enige gezangen gezongen waarbij een paar dames uit het Bildt op blokfluit begeleiden. Het geheel klonk heel goed.

Nu worden de concoursnummers onder handen genomen. Tot slot nog een algemene opmerking n.l. dat de repetities matig worden bezocht. Hopende dat dit beter zal worden, daar dit ons koor ten goede zal komen.

Jaarvergadering 12 Februari 1957 in “Ons gebouw”.
De voorzitter opende de vergadering met een woord van welkom en sprak de wens uit, dat de leden, die ziek waren, weer spoedig hersteld mogen zijn.

Daarna volgde het verslag van de vorige jaarvergadering en het jaarverslag. Beide werden onveranderd vastgesteld. it Het verslag van de penningmeesteresse bleek, dat we dit jaar weer ruim f. 100, 00 achteruit zijn gegaan.

Bij de bestuursverkiezing werd de aftredende secretaresse herkozen. Een woord van dank werd gesproken aan de waarn. Secretaresse, mevr. Meijer.

Bij de ingekomen stukken werden de Persilkaarten even besproken.

Bij de rondvraag kwam de eerste vraag van mej. D. de Valk. Hoe verbeteren we onze financiële positie. Allen waren voor een oliebollen actie in begin van April en de nodige voorbereidingen daarvoor zullen dan ook getroffen worden. Mevr. De lange wilde graag de stoelen weer inplaats van de houten banken als zitplaats. Dit gaat echter moeilijk daar de boel zo opgesteld moet worden en het eigenlijk te veel tijd vergt dit in orde te brengen. Mej. Tamsma wilde graag namen hebben van mensen, die in aanmerking om lid te worden van ons koor. Een lijst wordt opgesteld en deze zullen bericht en bezoek krijgen. Hopelijk brengt dit wat resultaat op. Verder werd nog gesproken over een jeugdkoor. Dit is al eens eerder geprobeerd en toen is het op niets uitgelopen. Het is voor velen, die nog niet op een koor zijn geweest erg moeilijk om zich bij ons te voegen, daar de liederen die gezongen moeten worden in de ereafdeling behoorlijk moeilijk zijn. Als het nodig is zullen we een paar afdelingen zakken. Het bestaan van het koor is tenslotte het voornaamste.

Djoke Terpstra las een bijdrage voor van mevr. Van der Zee, die zelf natuurlijk niet kon komen wegens haar ziekte. Dit verhaal bracht, zoals we al gewend zijn, de lachspieren danig in beweging.

Hoewel de vergadering kort was, voor de pauze hadden we gezongen, was het een gezellige avond.

De voorzitter sloot ruim elf uur met een wel thuis deze vergadering.

Jaarverslag 1956/1957
Na de jaarvergadering, die gehouden werd op 16 April 1956 werden de repetities besteed aan de concoursnummer. Vooral het nummer “Cantate domino canticum novum” nam nog al wat tijd in beslag. Maar op het concours, dat deze keer in Beetgumermolen werd gehouden, werden we weer beloond met een eerste prijs. Het aantal punten was ….? En nog een prijs voor het meest artistieke nummer. Het was echter niet de gezellige dag, die er andere jaren van gemaakt werd. Dit kwam zeker, daardat het niet ver genoeg uit de buurt was. We hopen de volgende keer beter.

In samenwerking met de muziekvereniging hebben we voor de vacanties een concert in Firdgum gegeven. De belangstelling was niet groot, maar het publiek zowel als de leden van de vereniging gingen uiterst tevreden naar huis.

De zang op de tent (weer in samenwerking met de muziek) viel in het water. Ook is het zingen in het Tehuis van Ouden van Dagen overgegaan, door ziekte van enkele bewoners.

Op verzoek om te zingen voor R.O.N. ging in zee en thans is het zo ver, dat een opname is bepaald op 12 Maart a.s.. Een definitief antwoord is echter nog niet ontvangen.

Ons ledental wordt steeds kleiner en natuurlijk gaan zo ook de inkomsten naar beneden. Gelukkig is er een subsidie van de gemeente toegewezen en met de “Persil” kaarten hopen we ook nog wat te bereiken. Van één lid zijn er al 10 kaarten ontvangen. We hopen, dat er nog verscheidene zullen volgen, vooral daar de actie verlengd is.

Door de verbouw van het gymnastieklokaal kwamen we in moeilijkheden, daar we zo plotseling ons repetitielokaal moesten missen. In de herberg zingen bleek te duur te zijn, zodat er een adres naar de gemeente ging ons gebruik te mogen maken van één der schoollokalen. Gelukkig werd dit toegestaan.

In November werd de jaarlijkse uitvoering gehouden. Het bezoek was uitstekend, jammer, dat het gezelschap “Friso cabaret” tegenviel. De zang, die geboden werd, viel wel in de smaak. Door het nieuwe concoursreglement is de 4e afdeling uitgevallen en schuiven alle koren automatisch een afdeling op. Wij komen daardoor in de afdeling ‘Superieur”.

Daar het aantal zangers zo erg is ingekrompen is trouwe opkomst – nu meer dan anders nog – geboden.

Jaarvergadering 18 februari 1958 in “Ons Gebouw”.
De voorzitter opent met een woord van welkom en zegt, dat we wel tevreden kunnen zijn over ‘t afgelopen jaar. Er is weer een 1e prijs behaald op het concours, oliebollenactie en Persilactie verlopen prima. Na het concours hebben we er weer enkele leden bijgekregen.

Daarna worden de notulen van de vorige vergadering en het jaarverslag voorgelezen. Even wordt er nog gesproken over de beker die mr. Krijger beschikbaar heeft gesteld. Er zal bij het Bondsbestuur nog eens naar geïnformeerd worden. Daarna las de penningmeesteresse het verslag over de financieën ‘57/58. We zijn achteruitgegaan, maar door de actie hebben we gelukkig nog geen schuld. De kascommissie mevr. Blankenzee en Samme Talsma hebben alles in orde bevonden.

De aftredende bestuursleden F. Terpstra en F. Talsma worden bij acclamatie herkozen.

Het volgende punt is: verbetering financiële positie. Een oliebollenactie kunnen we dit jaar niet weer houden. Daarom zijn er stemmen opgegaan eens te proberen ysco’s aan de man te brengen op de feestdagen. Er wordt getwijfeld of dit wel genoeg zal opbrengen. Eén der leden stelt voor de wekelijkse contributie met 5 cent te verhogen, dan hebben we misschien dezelfde voordelen. Dit wordt met algemene stemmen besloten, zodat we voortaan 30 ct. per week zullen betalen.

Er zijn weer drie persilemmertjes in het bezit van de vereniging. Eén ervan komt toe aan mevr. de Valk, die hiervoor het volledige aantal kaarten heeft ingeleverd en het bestuur heeft gedacht de andere twee te verloten onder de leden. Dit heeft algemene instemming, maar er wordt het idee geopperd deze loten a 5 ct te verkopen. 100 loten zijn zo verkocht, zodat de penningmeesteresse er nog f. 5,00 bij krijgt. Beide emmers worden gewonnen door mevr. Hiemstra. Deze stelt één emmer weer ter beschikking om te verloten, en deze komt dan in bezit van haar schoonzuster mevr. De Lange.

In de rondvraag kwamen verschillende dingen aan de orde. Besloten wordt de volgende keer op de jaarvergadering enkele sjoelbakken neer te zetten. Ook over het bezit van de lessenaar werd gesproken en het veranderen van het bankje. Dit laatste zal door Jan de Valk worden opgeknapt.

Mevr. Talsma was de enige, die een vrije bijdrage ten beste gaf.

Daarna werd de vergadering door de voorzitter gesloten.

Jaarverslag 1957/1958.
Na de jaarvergadering is nog druk gerepeteerd aan de liederen, die voor de R.O.N. zouden worden gezongen. Op 12 Maart vond de opname plaats in de kerk en enkele dagen later konden we ons dan zelf horen voor de radio.

Een maand later hing de geur van oliebollen over Tzummarum. Er zijn weer heel wat gebakken en aan de man gebraacht, maar toch stelde de opbrengst nog iets te leur.

Dit was een druk weekende, want op 12 April zongen wij bij de aanneming in de kerk enkele psalmen. Dit was de eerste keer, dat wij uniforme kleding droegen.

Daarna was het weer druk repeteren voor het concours en op Zondag 30 Juni, de warmste dag van 1957, in Lemmer waren wij weer zo gelukkig een 1e prijs te behalen. Bovendien haalden we het hoogste aantal punten in de super-ere-afdeling. Wel een prestatie voor ons kleine koortje en zijn directeur. Ons werd de mr. Krijger beker toegezegd, maar toen op de jaarvergadering hier naar werd geïnformeerd, bleek dat de Bond de beker nog niet had ontvangen. Daar mr. Krijger enkele weken daarna is verongelukt zal de beker ook wel niet in omloop komen.

Door de slechte weersomstandigheden na de vacantie is ervan het zingen op de tent niets meer gekomen, wat wel jammer is.

4 Februari is de uitvoering gehouden . Slecht weer, maar een volle zaal. De gezongen liederen vielen wel in de smaak. Deze keer is er vóór het toneel gezongen. Of het de klank ten goede kwam? Minnertsga speelde: Skead en Sinne, wat beter in de smaak viel dan het Cabaret van het vorige jaar.

In ‘t laatst van September is er nog een keer in de kerk gezongen bij het afscheid van ds. Miedema.

Ons ledental slinkt onrustbarend en er zal wel verandering moeten komen, willen we het kunnen bolwerken. De heren hebben het erg moeilijk, daar zijn soms alleen voor hun partij staan.

De Persilkaarten bewijzen nog steeds hun goede diensten.

De subsidie van de gemeente is nog nooit ontvangen. Hier naar zal nog worden geïnformeerd. Thans is weer een aanvrage bij het Anjerfonds in zee.

Op de receptie van Djoke Terpstra, was ook weer he gehele koor uitgenodigd, dat enkele liederen zong.

Jaarvergadering 17 Februari 1959 in de consistorie.
Voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom en sprak er zijn spijt over uit, dat er zo weinig heren aanwezig waren. Ziekte, vergadering, verjaring, ja zelfs de televisie bleek hieraan schuld te hebben. Verder memoreerde hij dat we tevreden kunnen zijn over onze uitvoering, al hoewel het jammer was, dat er zo weinig belangstellende waren.

Als penningmeesteresse treedt af mevr. Pebesma en voor haar werd gekozen Mevr. Meijer.

Voorzitter vroeg daarna of de leden ook wensen hadden voor de a.s. uitvoering. Algemeen was men van oordeel, dat het beter was in November een uitvoering te houden.

De belangstelling voor het financieël verslag was groot. Gelukkig bleek de kas niet leeg te zijn, hoewel, de uitvoering weer een flinke hap heeft genomen. Daar de kas er zo voorstaat, dat er iets moet gebeuren, kwam het bestuur met een voorstel deze zomer een verloting te organiseren. De leden voelden dit ook zo aan en zegden allen hun medewerking toe.

G. de Lange wilde, dat het zingen het initiatief zou nemen om bij de gemeente aan te dringen op het verkrijgen van een dorpshuis. Het bestuur en meerdere leden waren hier niet zo voor.

Mevr. Van der Zee was de enigste, die een vrije bijdrage leverde.

Jaarverslag 1958/1959.
Na de jaarvergadering in Februari is direct begonnen met in instuderen van het verplichte nummer voor het concours. Het vrije nummer heeft ons heel wat geschrijf en gewrijf gekost. Een viertal weken voor het concours kwam eindelijk dit nummer los. Maar de tijd was te kort om dit er nog goed in te krijgen voor het concours, al hoewel er nog verscheidene extra repetities zijn gehouden. Deze keer werd er op het concours dan ook een 2e prijs gehaald, waar we zeker nog niet eens ontevreden over kunnen zijn. Kimswerd won de mr. Krijger-beker, die intussen toch nog beschikbaar was gesteld, maar er was besloten, dat de beker tot na onze uitvoering in Tzummarum mocht blijven en dan naar Kimswerd zou verhuizen. Dit is intussen geschied.

De vacantie begon vroeg en duurde lang, zodat er half Augustus pas weer werd gezongen. Er was afgesproken weer met de koren uit Beetgum en Stiens dezelfde liederen in te studeren en dan in de verschillende plaatsen te zijngen. Maar ‘t was weer hetzelfde liedje, de herfst was koud en nat en ‘t ging over. We moeten er vroeger bij zijn.

In Nov. werd gezongen in het Tehuis van Ouden van Dagen, een mooie avond.

In’t laatst van November bij een kerkdienst de medewerking verleend en in Februari was weer de jaarlijkse uitvoering. We kunnen over deze avond tevreden zijn. Goed gezongen, alhoewel de begeleding nog al wat voeten in de aarde had. Eerst zou de wals begeleid worden door accordeon, wat tegen ‘t laatst nog over ging. Anneke Anema zou het eerst verzorgen, maar durfde er niet op aan. Toen zou Martha Hoekstra dit verzorgen, waarvoor het koor nog een keer naar St. Anna Parochie toog om daar te oefenen. Deze kreeg de griep en zo werd tenslotte de heer B. Wassenaar gevraagd dit alsnog te doen. Met één repetitie is dit dan ook gebeurd en de begeleiding was af.

Eén van onze trouwste damesleden trad op 24 April in het huwelijk en op de receptie hebben wij als koor enkele liederen gezongen, terwijl de alt apart nog een bijdrage ten beste gaf.

Gelukkig zijn er weer enkele leden bijgekomen, zodat ons here-rijtje er weer mag zijn, maar nu laten de sopranen ons weer in de steek. Versterking zou mooi zijn. In ieder geval zullen we proberen in de super-ere-afdeling te zingen dit jaar.

Gelukkig waren we met de subsidies van gemeente en Anjerfonds en de bijdragen van de Persilkaarten.

Door omstandigheden lieten de penningmeesteresse en secretaresse een gedeelte van het jaar verstek gaan. Gelukkig was mevr. Meijer direct bereid bij te springen voor de werkzaamheden, waarvoor haar zeker een woord van dank toekomt.

Nieuwe aanvragen om subsidie bij gemeente en Anjerfonds zijn weer in zee, maar toch zal er dit jaar nog iets moeten gebeuren om de financiën op peil te houden.

Jaarvergadering 26 januari 1960 in de consistorie Ned. Herv. Kerk.
De opnening geschiedt door de voorzitter en deze spreekt zijn voldoening er over uit, dat zovele leden zijn opgekomen. Hij ging nog even in ‘t kort de gebeurtenissen van het jaar voorbij en daaruit bleek wel, dat het koor zeer actief had gewerkt.

Daarna werden het jaarverslag en het verslag van de vorige jaarvergadering voorgelezen en goedgekeurd.

Ingekomen was een stuk van het “Comité van Acht”. Waarin de verplichte nummers voor het concours stonden vermeld.

Her verslag van de penningmeesteresse sprak van een accuraat beheer en de kascommissie had reeds de kas gecontroleerd. De heer de Lange vertelde, dat alles in prima in orde was. Het volgend jaar komt Griet Talsma in de kascommissie, terwijl de heer Oosterhof reserve wordt. Bij de bestuursverkiezing werd de secretaresse herkozen.

De rondvraag leverde nogal heel wat op. De heer Hoekstra had het eerst over de indeling van de repetities. Hij zegt, dat als we na de pauze zullen zingen en niet repeteren, hij tijd te kort komt. F. Talsma vraagt of de leden hun medewerking willen verlenen bij een kerkdienst in het voorjaar. Dan eenvoudige muziek. Alle leden zeggen hun medewerking toe en zo wordt dan in principe besloten dit te doen op 3 april. Mevr S. de Vries zegt, dat zij het mooier vindt, dat bij de volgende uitvoering het koor op het toneel staat, als de voorzitter de avond opent. In aansluiting wordt nog over de contributie van de donateurs gesproken. Allen zijn het er over eens, dat het minimum op f. 2,50 moet worden gesteld. Mevr de Valk vraagt of er geen mogelijkheid bestaat, dat ons koor eens in een ziekenhuis zingt. Voor ons koor zou Harlingen dan het geschikste zijn. Hierna zal worden geïnformeerd. Dit jaar zal er hoogstwaarschijnlijk een zaalconcours zijn en Talsma vindt, dat het dan wel leuk zou zijn nog een reisje met het zingen te maken, misschien in combinatie met Beetgum. Allen voelen hiervoor. Bij het Comité van Acht zal een aanvraag worden ingestuurd om subsidie voor het kerstconcert. Tussen de bedrijven door worden enkele filmpjes gedraaid.

‘t Was reeds over elven toen de voorzitter deze geanimeerde vergadering sloot.

Jaarverslag 1959/1960
Na de jaarvergadering werd direct begonnen met het instuderen van de concoursnummers. Hoewel het eerst niet zo vlot ging, werd op het concours in Nijehorne een 1e prijs behaald, al was het dan op het nippertje. De concoursdag viel in het water. Wel hadden we een mooie reis er heen, maar toen we op het concoursterrein aankwamen begon de regen al gauw te kletteren. Gelukkig was er een grote tent en konden we daar verder de zang beluisteren.

Het doel was nog een keer in het dorp te zingen, tezamen met de muziek, maar dit moest door tijdnood vervallen.

De uitvoering is vroeg gehouden, in November, en dit is best bevallen, de zaal was uitstekend bezet. Ook de keus van de nummers viel bij het publiek in de smaak.

Daarna werd fel gerepeteerd met het kerkkoor van Beetgum, voor de kerstcantate. Op 20 december werd die ‘s morgens hier in de kerk en ‘s avonds in Beetgum gezongen. De kerk was stampvol, zodat we kunnen zien, dat er nog wel belangstelling voor onze zang bestaat.

Onze financiën zijn dit jaar weer vooruit gegaan, dank zij de grote verloting. 1000 loten werden door de leden aan de man gebracht. In September is de uitslag geweest.

Met onze repetitielokaal liep het deze winter wat raar, daar de school verbouwd werd. Na de jaarvergadering zullen we dan ook tijdelijk bij v.d. Lei gaan zingen.

Aanvragen om subsidie bij gemeente en Anjerfonds zijn weer verzonden en we hopen, dat we weer net als dit jaar iets mogen ontvangen. Onze leden hebben daarom de Anjer-collecte in het halve dorp verzorgd.

Het ledenaantal is aardig gelijk gebleven. Als afgevaardigden naar de Algemene vergadering gingen dit jaar de heren Terpstra en Oosterhof.

Vorige week was er nog een gezellige avond met het kerkkoor van Beetgum.

Jaarverslag 1960/1961
Na de jaarvergadering werd al begonnen met de concoursnummers, terwijl ook nog liederen voor het kerstprogramma op het repertoir stonden. De kerkdienst is uitgeteld tot 10 april en op die datum zijn door ons koor enkele liederen naar voren gebracht.

Op het concours hadden we veel succes. Het werd weer een 1e prijs en bovendien konden we weer de beker voor het hoogste aantal punten in de Super-ere-afdeling in ontvangst nemen. De meesten heeft het zingen in de zaal goed voldaan.

Van onze goede voornemens dit jaar toch wel eens buiten te zingen is weer niets gekomen. Na de vacantie werd het al weer repeteren voor de uitvoering. De uitvoering werd gehouden in November (17), waar wij 6 liederen naar voren brachten, die zeer in de smaak vielen. Het toneelstuk “het meisje met de rode strik” kreeg verschillende beoordelingen. Jammer was het, dat de zaal lang niet vol was.

Daarna repeteren voor de kerstzangavond op 20 december. Wij hebben daar een tweetal gezangen ten gehore gebtracht t.w.: “Das neugebor’ne Kindelein “ en “Pharisäner und Zöllner” en het “In Dulci Jubilo” gezongen. Door verschillende omstandigheden stonden we maar met een heel klein groepje.

Ons ledental wil maar niet groeien. Komt er eens een enkele bij, er valt ook wel weer één af. Het aantal donateurs zij vrijwel constant gebleven. Dit jaar zijn degenen, die f. 1,50 contributie betaalden gevraagd hun donatie te verhogen tot f. 2,50, wat allen hebben gedaan. Dit jaar zullen de mensen van f. 2,00 worden gevraagd hetzelfde te doen.

De repetities kunnen we nu gelukkig weer in het schoollokaal houden, wat een geweldige verbetering betekend bij het vorige jaar.

Van de gemeente ontvingen we subsidie. Onze aanvragen bij het Comité van Acht en Anjerfonds werden afgewezen. Bij het Anjerfonds weer aangevraagd voor 1961. De Persilkaarten deden ook dit jaar wel weer hun nut.

Vorige week is in de ouderdom van 85 jaar overleden ons ere-lid de heer G. de Jong. Enkele bestuursleden hebben voor ons zingen hem de laatste eer bewezen.

25 jaar jaar Zanglust en Vriendschap. Gemaakt door mej. M. Tamsma
25 jier lyn wie der yn Tsjommearum net in sjongkoar. Net mear, hwant der wie al ien west en in best koar ek. Wie it net Tsjommearum, dat mei de Bond van Zangkoren oprjuchte? Mar moast omstreeks 1924/1930 it ophalde, “wegens geringe belangstelling” sa as it yn de notulen stiet.

Mar yn it doarp sieten altiid noch sjongers en dy woene sa graech wer in koar ha. Sy sochten dan ek al gau master Toornstra op en fregen of dy net in oprop jaen woe. Dit barde en op in byienkomst yn hotel Bok joechen in 50 sjongers en sjongsters har op. No koe der in frieniging opjuchte wurde. It bestjur fan 4 minsken war keazen. It wienen: G. Toornstra, foarsitter, J. Bos, skriuwer, M. Tamsma, ponghaldster en J. Jouwersma, bibliothecaris.

It bestjur begun mei in “dirigent” te siikjen en dit slagge al gau. Yn de heer Schrik founen wy in bekwaeme lieder en7 januari 1937 wie de earste repetysje. Oant 1942 hat hij foar us stien, mar yn 1942 moasten wy nei in nye lieder omsjen. De heer Hoekstra waerd doe beneamd en hy is tot no ta altiid us lieder bliuwn. Hast 20 jier dus.

Yn 1937 oprjochte en yn 1948 ( dit jiertal stiet yn it ferslach, mar it moast 1938 weze) lid fan de Boun. Dit hie noch al hwat fuotten yn ierde, hwant it koste wer sinten. Der waerd beslutten, eltse wike 1 sint mear te beteljen en doe kaem it klear.

Yn 1939 foar ‘t earst nei ‘t concours en wy hawwe der in 1e priis mei “In’t voorjaar” en gongen omheech nie de tredde ofdieling.

Yn 1940 gjin concours, der wienen to folle biswieren. De mobilisatie hie hiel hwat manljue oproppen en ek us koar moast der misse. Dochs songen wy troch. D’r wienen inkele bassen bykommen, om us te helpen en derfan bin ek noch inkele altiid d’r by bliuwn, u.o. us foarsitter.

Yn 1941 nei ‘t concours yn Ljouwert. In 3e priis. Gjiin wunder, as jins witte, hwat er oan foar of gong. Op de fyts mei minne bannen oer Frentsjer. Underweis lekken bannen en wy kamen de ien nei de oar yn Ljouwert. Wurch en hyt oan ‘t sjongen. Nou dat giet nooit in kear goed, dat wij sakken as in bakstien.

Yn 1942 nei’t Fean. Mei de trein, mar wy hellen in 1e priis.

Yn 1943 gjin coucours. Yn 1944 wol, mar wy koene d’r net mear komme. Yn 1945 wer gjin coucours.

En doe begoun foar us de klim nei de earofdieling. Jier op jier in 1e priis – faeks in “wisselkrans” of “beker” foar it heechste tal punten of beste utspraek.

In hichtepunt wie 1951, doe wij yn it sa neamde fiskerstentsje yn Ljouwert in 1e priis besongen mei it heechste tal punten.

Yn 1958 noch r’s in twadde. Us koar sit nou un de supereareofdieling, hwat fansels foar it greatste part to tankjen is oan us directeur. It is in hiele eare sa heech to sitten, mar dochs soenen wy dizze hichte graech ruilje wolle in legere ofdieling, as wy r’s nye en jonge kreften byluke koenen.

25 jier lyn hienen wy 56 leden en no noch mar 26. No seit men wolris: it sit net yn de kwantiteit, mar yn de kwaliteit – hwat woenen wy graech dat us koar wer op in lytse 40 siet. As it sa trochgiet, dan sil yn ien fan de kommende jierren ek dit koar krekt as de foarige kear yn 1924 wer fuotgean, wegens gebrek oan belangstelling. En dat soe spitich weze, net alline foar us, mar ek foar it hiele doarp. Hwant as de kulturiele forieningen ut in doarp ferdwyne dan wurd it leech en dea.

De wrald siket tsjinwurch om utblinkers en dy wol elts sjen en heare en der wurd huzenheech by opsjoen, mar is der foar de doarpsmienskip nou wol hwat moaiers dan meielkoar hwat nei foaren to bringen. Fansels freget dat fan elts lid op syn tiid offers. Offers om it eigen ik r’s achter to stellen by it algemien belang. Mar is dit, net faek, hwat de measte foldwanning jowt.

Wij ha bisocht al dizze 25 jier midden yn it doarpslibben to stean. Hwannear d’r us om in bydrage frege waer, dan wiene wy d’r ek. Faeks spylen wy ek noch sels op de utfiering, mar de leste jieren woe det net mear, sa krije wy dan jouns it lyts frysk toniel. It is wol typerend, dat sy ek us 1e utfiering forsoargen mei: “de brombear njuet”.

Op dy earste programma’s stie noch: entree 35 sint. Soks is wol foroare. Ja, de sinteraesje, dit hat altiid in hiel foarnaem punt west. Hwat ha wy wol oant ‘t skarreljen west om hwer hwat sinten by inoar to kryen. Ald papier, al twa kear mei oaljekoeken oan’t suteljen, in forlotting. We binne noch altiid tankber foar de steun, dy wy fan it hiele doarp dan krye.

Hwiene de oarlochsjieren mis foar us sjongen, de jierforgaderingen binne nea fleuricher west, dan krekt yn dy tiid. Elts leverde syn buter en suker yn, om op de middeis (jouns koe it net) in traktatie to kryen. Hwat the-surrigaat der by, hwat wienen wy tofreden en hwat waerd der skrept om mei musyk en foardrachten de jierkomsten gesellich to meitsjen.

By us 10 jierrich bestean yn 1947, brochten wy de operette “Malle Geart”. Hwat hienen we doe noch soargen om de klean klear to kryen. De textiel wie doe noch op punten. It wie o sa spitich, dat de twadde joun sa kald wie. Jim kin’t jim noch wol yntinke, as ik siz, dat it de dei fan de Elfsteddetocht wie, doe’t d’r sa’n protte by Froubuorren hingjen bliuwen. Wy stiene achter de coulissen to klappertoskjen yn us simmerklean.

Wy hoopje, dt dizze joun fan us 25 jierrig jubileum in moaie joun wurde sil en dat we straks doch noch help en forsterking krye, om sa yn “Zanglust en Vriendschap” nei it 50 jierig bestean ta to sjongen. Mei ik dan mei it folgende eindigje?.

– Is er wel iets mooiers denkbaar
– Dan goed zingen met elkaar
– Samen voor één doel te strijden
– Naast en met elkaar.

– – Als men hier het koor moet missen
– Och, dat wordt een goot gemis
– Maar men komt tot die ontdekking
– Als het vaak te laat al is.

– – Bij zo vele avonden
– En bij kerkdienst geven wij
– Gaarne onze medewerking
– Zijn we steeds er bij

– – O, wij willen in het leven
– van ons dorp een plaatje hoor,
– Ja, dat willen wij zo gaarne
– Voor ons kleine koor.
– Helpt U ons dan ook met daden
– Kunt u zingen, sluit u aan
– Want “Zanglust en Vriendschap”
– Mag toch niet verloren gaan.

Afscheidsrede aan de directeur de heer B. Hoekstra.

Geachte heer Hoekstra,

In Januari 1942 kwam er in de Leeuwarder Courant een advertentie voor een oproep als dirigent van Zanglust en Vriendschap. Enkele brieven kwamen hierop en één daarvan was die van de heer Hoekstra. Laat ik deze brief nog even voorlezen.

St. Annaparochie 18 januari 1942

Aan de Zangvereniging “Zanglust en Vriendschap”te Tzummarum

Geacht Bestuur en Leden

Naar aanleiding van Uw advertenite in de L.C. van 17 Januari j.l., waarin U sollicitanten oproept als directeur van Uw zangvereniging, verzoekt ondergetekende om hiervoor in aanmerking te komen.

Als salaris zou hij vastgesteld willen zien f. 150,00 per jaar (1 wekelijkse repetitie). Hierbij inbegrepen eventueel: extra repetities, concours en uitvoering.

Verder brengt hij onder Uw aandacht, dat hij de leiding heeft van twee koren n.l. ”Osanna in Exelsis” te St. Annaparochie en “Kleine Kracht” te Vrouwenparochie, die bereid zijn eventuele inlichtingen te verstrekken.

Mocht U nadere inlichtingen wensen, gaarne is hij bereid deze te verschaffen.

Adres: St. Annaparochie

hoogachtend,

Zuideinde 359

Bauke Hoekstra

Die opgave van die 2 koren stichtte bij ons enige verwarring, want we waren bang, dat Hoekstra niet van de goede kleur was. Gelukkig voor ons bleek dit wel goed te zijn.

Onze eerste uitvoering met U als directeur was op Dinsdag 15 december 1942. We zongen voor de pauze: “It Heitelan”; “Klein Jongske”; “’t Avondt “; “Aan een molentje”. Na de pauze zongen we: “Dageraad”; “Hymne aan de Vrede”; “Wiegenlied”.

We begonnen half zeven, vanwege de avondklok.

Het volgende jaar voor ‘t eerst met U naar ‘t concours, met de trein naar Heerenveen. We zongen daar : “Aan een molentje” en “Zomerlied”. We kregen de volgende recensie: (niet aanwezig, red.)

Zo is het doorgegaan. Vele jaren uitvoering – concours en steeds maar weer behaalden we 1e prijzen. In Beetsterzwaag nog eens een 2e prijs en we klommen van de 3e naar de Super-ere-afdeling. Een hele prestatie voor een dorpskoor. Zonder uw leiding waren we ook vast niet zo ver gekomen. Vaak kwam er bij de prijzen een wisselbeker of krans voor de beste uitspraak of de beste keuze. Heel veel uitvoeringen ook hebt U zo met ons doorgeworsteld.

De laatste uitvoering is nu voor U geweest, die van de herdenking van het 25 jarig bestaan van ons koor. Onze laatste concoursdag zult u ook zeker niet licht vergeten, toen we tot de laatste dag nog niet wisten of we mee zouden doen of niet.

Ook hebt u ons in aanraking gebracht met andere koren uit deze omgeving. Enkelen herinneren zich nog de samenzang met het koor uit Wier. Later kregen we Stiens en Jelsum tot kameraden en de laatste jaren kwam ook Beetgum in de rij. Voor u zou het dan ook mooi geweest zijn op het concours in Havelte nog eens met deze drie koren te zingen. Achter al deze dingen wordt nu een punt gezet.

U hebt een andere richting gekozen en wij zullen onder andere leiding voort moeten gaan. Toch zal er aan deze periode van “Zanglust en Vriendschap” altijd met waardering worden gedacht. Waardering voor al het werk, dat U voor ons koor hebt verricht. Wat waren de eerste jaren moeilijk, wat het vervoer betreft. Wij waren elke dinsdagavond present, omdat wij wisten, dat de dirigent – weer of geen weer – gladde wegen ten spijt er zou zijn.

Meer dan 20 jaar hebt U zo het wel en wee van onze vereniging meegemaakt en mee geleefd en ik denk, dat als U in Groningen of Appingadam voor de klas staat, vaak nog wel eens zult denken aan de repetitie uren in Tzummarum. Misschien soms met enige spijt, soms ook wel met opluchting, dat die avondreizen voor U tot het verleden behoren.

Mag ik tot slot nog vermelden, dat we in de loop der jaren 14 eerste prijzen hebben behaald en 2 tweede prijzen.

Met de wens, dat het U in Groningen goed mag gaan. U met Uw klassen ook zoveel 1e prijzen mag behalen, wil ik dan dit korte verslagje eindigen

Afscheidsliedje ( op de wijze van Muzi’denn)

1. En daar komen wij nu en brengen hier aan U Hoekstra, ja aan U,
Heel veel dank voor wat U dee
Twintig jaren zwaaid ’U d’dirigeerstok met élan. Nou daar weet men van.
En we waren steeds tevree
Maar nu wilt U ons verlaten gaan
Trekt U naar de Martinitorenstad
En de band zo in al die jaren gelegd. O, wat was die hecht.
2. U bracht Zanglust en Vriendschap steeds in de Bond. Tot ‘t een plaatsje vond
In de Super Ere klas
Voor een dorp is ‘t een daad, die er eerlijk niet om loog. Hoe kwam men zo hoog?
Als ‘t U niet te danken was,
U gaf heel Uw stuwkracht aan ons koor
U was streng, maar dat hoorde er ook bij.
Als men voelt voor zijn vak, wel dan streeft men naar dat punt
‘t Is niet elk gegund.
Van de beste in de rij.
3. Maar dat gaat niet vanzelf en vereist zo veel geduld. Is dat hier vervuld?
Wij zeggen volmondig “Ja”.
Hoekstra ging elke keer steeds weer moedig aan de slag. Klaagd ’ook wel eens, ach.
Als de opkomst bedroevend was
Och zo’n botsinkje dat hoort erbij.
Heus het valt ook niet mee om te doen naar elk zijn smaak. ‘t Is een zware taak.
Hoekstra slaagde daarin “met vrucht”.
4. Maar weet U op een keer, toen zaten wij al klaar. Heel de zangerschaar.
Al wie kwam geen dirigent
Eerst nog wachten, want ach misschien had hij wel pech. Met de brommer zeg.
Dat is vaak zo, dat is bekend.
Eind’lijk belde één Sint Anna op
En wat bleek toen. De dirigent zat thuis.
Fijn te theedrinken, met zijn vrouw en kinderschaar. Ja het was wat raar.
Maar elk is wel eens abuis.
5. Scheiden van onze club voor voor Hoekstra valt niet mee. Weet U wat hij dee?
Toen hij voor het laatst hier kwam?
Nou toen zou hij maar met het busje gaan, d’laatste hier vandaan
Naar Sint Anna toe was ‘t plan
Maar die laatste bus ging niet laat genoeg. Hoekstra miste de bus met glans.
En voor d’eerste was hij nog wel wat te vroeg.
‘n Taxi was zijn laatste kans.
6. Hoekstra wij wensen , dat het U verder goed mag gaan. Hier zover vandaan
In Stad en Ommeland.
En wij hopen, dat u daar nog vaak een denken mag. Aan onz’zangerslag.
En ook wij van onze kant
Vergeten U niet, eerlijk waar.
De band met U blijft immer toch bestaan
Alles wat U voor onze club die jaren deed. Niemand die ‘t vergeet.
Daar kunt U heel vast op aan.

Donateurslijst. (geen jaartal vermeld)
1. S.J. Anema, Hegesylsterwei 9
2. W. Anema, Hegesylsterwei
3. Chr. Bandsma, Swaerderwei
4. J. Bandsma, Buorren 68
5. Bergsma, Swaerderwei
6. Ga. Bleeker, Kade
7. Ge. Bleeker Hearewei 56
8. K. de Boer, Buorren 14
9. Tj. Boomsma, Camstrawei 27 Firdgum
10. K.P. Bonnema, Sedyk 3, Oosterbierum
11. R. Bouma, Hearewei 5
12. F. Broekstra, Westerbuorren 5
13. Wed. H. de Bruin, vertrokken
14. D. Dijkstra, vertrokken
15. H. Fongers, Buorren 40
16. J. Groendijk, Buorren 101
17. F. Groeneveld, Sedyk 21
18. J. Grond, Buorren 95
19. P. de Haan, Tsjessingawei, Firdgum
20. S. Herrema, Buorren 103
21. Wed. A. Hiemstra, Buorren 97
22. Mej. A. Hoekstra, Buorren 8
23. P. Hoekstra, Swaerderwei24
24. F. Jaarsma, Hoarnestreek 33
25. J.G. Jensma, Buorren 16
26. Joh. Jensma, Westerbuorren 16
27. D. de Jong, Kade
28. Sj. de Jong, Buorren 23
29. J. Jongstra, Hearewei 13
30. A. Jouwersma, vertrokken
31. J. Jouwersma, Skoalstrjitte 1
32. P.C. Keestra, Buorren 27
33. P. Keuning, Buorren 75
34. P.G. Kolthof, Buorren
35. B. Kramer, Skoalstrjitte 13
36. J. Kooistra, vertrokken
37. C. van der Laan, Westerbuorren 34
38. D. van Loon, Buorren 46
39. F. Mellema, Kleasterwei
40. Ds. Miedema, Buorren 22
41. P. Miedema, Hegesylsterwei 7
42. Th. Miedema, Camstrawei 22, Firdgum
43. H. van Mourik, Buorren 76
44. J. Muller. Buorren 19
45. W. Oosterbaan, Synadawei 23
46. H. Pebesma, Hearewei 3
47. Sj. Poelsma, Tsjerkepaed
48. W. Reitsma, Lytsebuorren 34
49. A.R. Rienks, Buorren 49
50. S. Santema, Buorren 8
51. A. van der Sluis, Buorren 65
52. Joh. Spoelstra, Roordemaleane 1
53. A. Swart, Hearewei 39
54. G. Swart, Swaerderwei 28
55. Joh. Swart, Hoarnestreek 31
56. E. Sijbesma, Buorren
57. H. Sybrandi, Buorren 6
58. F.H. Talsma, Roordemaleane
59. F.Sa. Talsma, Hearewei 5
60. F. Sj. Talsma, Tsjerkepaed 4
61. Mej. M. Tamsma, Westerbuorren
62. Sj. Terpstra, Lytsebuorren
63. Wed. W. Tersptra, Synadawei 1
64. D. de Valk, Hearewei
65. W. Vegter, Kleasterwei 6
66. L. Vogels, Camstrawei 41 Firdgum
67. Sye de Vries, Roordemaleane 7
68. W. Wassenar, vertrokken
69. B. van der Weg, Camstrawei 1 Firdgum
70. H.Tj. Westra, Koarnsteech 1
71. J.Tj. Westra, vertrokken
72. B. Wierda, Synadawei 23
73. D. Wiersma, vertrokken
74. IJ. Wetterauw, Skutebuorren 9
75. J. Wijnia, Buorren 24
76. D. van der Zee, Camstrawei 9
77. J. van der Wal, Hegesylsterwei
78. P. Kalma, Roordemaleane 25
79. J. Sterk, Klweasterwei
80. A. Jensma Hoarnestreek
81. A. Reitsma, Spoarstrjitte 2
82. L. Wassenaar, Hoarnestreek
83. O. Plantinga, Spoarstrjitte
84. J. Santema, Buorren 73
85. .. Keizer, Lytsebuorren(tehuis ouden v Dagen)
86. J. Schaper, Buorren 64
87. J. van der Lei, Buorren 32.

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand