Archief Nij Bethanië en Armenhuis |
1341 Geschiedenis Nij Bethanië

Nij Bethanië gevelsteen

Nij Bethanië.

Het gemeentebestuur van Barradeel heeft in 1955 opdracht gegeven tot de bouw- van een bejaardentehuis met daarnaast 13 kleine bejaardenwoningen. Dit moest de opvolger worden van het rusthuis voor ouden-van dagen (armenhuis) dat was gevestigd aan de Lytse Buorren in ons dorp. Het nieuwe bejaardentehuis werd op 17 april 1957officieel geopend door Burgemeester Duker en kreeg de naam Nij Bethanië. Deze naam is afkomstig van het vrouwenklooster Bethanië dat van 1474 tot 1580 ten” Zuid-Oosten van Tzummarum in de Mieden stond. De beherende rechtspersoon kreeg de naam Stichting Nij Bethanië.

Het algemeen bestuur bestond uit 15 personen respectievelijk benoemd door deels het gemeentebestuur en de kerkgenootschappen van Barradeel. In de loop der jaren heeft het bejaardentehuis zich ontwikkeld tot een zeer modern Zorgcentrum voor ouderen uit de regio ten noorden van Franeker. Allerlei functies worden in of, vanuit Nij Bethanië aangeboden. Ook is de accommodatie in de loop der jaren voortdurend uitgebreid, gerenoveerd en aangepast aan de eisen des tijds.

Enkele in het oog springende veranderingen zijn de volgende geweest. Aan het eind van de jaren zestig heeft het toenmalige bestuur onder voorzitterschap van burgemeester W.K. de Roos het klaar gekregen het tehuis fors te gaan uitbreiden. De uitbreiding bestond uit de bouw van een groot aantal appartementen alsmede huisvesting voor het personeel. In 1971 is tet uitgebreide complex geopend door mw. Rijpstra-Knook, de echtgenote van de toenmalige commissaris van de Koningin in Friesland.

De opnamecapaciteit schommelde in die tijd rond de 115 plaatsen. Eind jaren zeventig werd er door de overheid een norm vastgesteld met betrekking tot het aantal verzorgingsplaatsen afgetekend naar het aantal ouderen in een gemeente. De zgn. 6% norm op 65+. Het bestuur van Nij Bethanië heeft toen in overleg met de Provinciale overheid besloten tot een vrijwillige renovatie met capaciteitsreductie tot 84 verzorgingsplaatsen. Het oudste deel van het complex, gebouwd in 1956 werd geheel gerenoveerd door middel van 2 kamertjes één appartement te maken met een zgn. natte ruimte (w.c. + douche). Het personeelsflat werd verkocht aan de Woningstichting Noord-West-Friesland en geschikt gemaakt voor huisvesting van jongeren.

Gelijktijdig met de gemeentelijke herindeling per 1 januari 1984 heeft de Stichting haar structuur aangepast.Er kwam een bestuur van 7 personen aangevuld met 2 adviserende leden benoemd door het gemeentebestuur van Franekeradeel .Eind jaren tachtig zijn er weer nieuwe plannen ontwikkeld en gerealiseerd .In de jaren 1989/1990 zijn de 13 bejaardenwoningen op het terrein afgebroken, hiervoor in de plaats heeft N.W. Friesland 18 aanleunwoningen aan het verzorgingshuis gebouwd.Tevens is toen de bestaande keuken totaal gerenoveerd en kon worden overgegaan tot het aanbieden van een keuzemenu aan de cliënten.Dit geheel is in 1991 officieel geopend door de toenmalige gedeputeerde mw. J. Bruinsma-Kleijwegt.

Door nieuwe maatschappelijke opvattingen, o.a. het langer zelfstandig willen en moeten wonen, kwam in de jaren negentig het aantal verzorgingsplaatsen weer onder druk te staan. Wederom is gekozen voor accommodatie verbetering ten koste van opnamecapaciteit.
Het jongerenflat bleek geen succes en is in 1994 omgebouwd en geschikt gemaakt voor huisvesting en verzorging van12 verstandelijk gehandicapte ouderen. En we kunnen thans gerust stellen dat deze transformatie een gelukkige keuze is geweest want de bewoners van de Sytzamaleane zijn volledig geïntegreerd in de gemeenschap van ons dorp.

In de jaren 1995 en 1996 heeft de laatste grote renovatie plaatsgevonden. Een vleugel met 13 kleine appartementen is afgebroken en hiervoor in de plaats is een vleugel gekomen met 14 nieuwe appartementen en een groepsruimte op de begane grond. Op de verdieping zijn door N.W. Friesland 8 inleunwoningen voor zelfstandig wonende ouderen gebouwd. Verder is toen de overdekte tuin (atrium) met tropische planten en vogels gerealiseerd . Daarnaast zijn de appartementen van 1970 gerenoveerd door middel van samenvoeging Van 2 appartementen ( 46 m˛ ruimte) Ook zijn toen alle dienstruimten en gemeenschappelijke ruimten en toiletten rolstoeltoegankelijk gemaakt. De capaciteit van het zorgcentrum Nij Bethanië is thans 60 verzorgingsplaatsen A.W.B.Z. alsmede 2 appartementen voor tijdelijke opvang. Daarnaast een wooncentrum met 18 aanleun- en 8 inleunwoningen en het reeds genoemde wooncentrum Sytzanaleane met 12 appartementen

De schaalvergroting is ook Nij Bethanië niet voorbij gegaan.Na het afbreken van fusiebesprekingen met gelijksoortige verzorgingshuizen is uiteindelijk door Nij Bethanië per 1 juli 1997 gekozen voor een fusie met een aantal instellingen in de gezondheidszorg die zich thans noemen de Zorggroep Noorderbreedte. De naam van de lokatie is en blijft Zorgcentrum Nij Bethanië.

Artikel geschreven door de heren Heeringa en Schram.
De reportage gaat uit van de situatie op 9-9-1999!

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand