De straten van Tzummarum

Een overzicht van de straten in Tzummarum. Hoe zag een straat er vroeger uit? Bekijk het hier!

De Buffer
Spoarstrjitte
Het Dok
Het Spoor
Stasjonswei
Skoalstrjitte
Sinaedawei
Om It Oaljelan
Willem Spoelhofpaad
Hearewei
Evert Sybesmastrjitte
Hoarnestreek
Buorren
Swaerderwei
Swaerderbuorren
Sjoerd Draijerstrjitte
Vogels’ Tún
Johan Roordastrjitte
Jel Rinckesstrjitte
Cecilia Benninghastrjitte
W Koningstrjitte
Douwe Sixmastrjitte
Master Abel Zuurstrjitte
Sytzamaleane
Smidssteech
Formoanje
Koarnsteech
Tsjerkepaed
Skutebuorren
Kade
De Kamp
Lytse Buorren
De Fjouwere
Terskerspaed
Finkepolle
Flaekspaed
Hegesylsterwei
Kleasterwei
Westerbuorren
Roordamaleane
Lidlumerwei
Muntsewei
Bargereed
Bethanieleane
Kammingadammen
Dirk Dijkstrastrjitte
Alde Buorren