Archief Kerken Tzummarum
1229 Zanglust en Vriendschap

Zanglust en Vrienschap ‘Operette Malle Geert’ omstreeks 1947/48.

Bovenste rij v.l.n.r. Sietske Talsma-Jellema, Bregina Draijer en Janke Jouwersma.
2e rij van boven; Germ Kolthof, Wim Kroon pianist, Rients W.Terpstra, Jouke Jouwersma, Beitske Groendijk, Wop Oost, meester de Haan, Pier Kolthof, Bart Kramer, Klaske Westra en Romkje Hoogland.
Tussenrij; Djoke Terpstra, Maaike Swart en Sipkje A. Talsma.
3e rij van boven; Foeke Terpstra, Rike de Valk- Dijkstra, Dirk de Valk, Pietje Krotje, Feitse.H. Talsma, Antje Draijer, Aaltje Monsma, Afke Tolsma en Jan de Valk.
Voorste rij geknield; Marie J. Tamsma, Aaltje Hiemstra, Jan Bandsma en Hiltje Bleeker.

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand