Archief Nij Bethanië en Armenhuis |
91 Opening Rusthuis Nij Bethanië 18-4-1957

Nij Bethanië

Nij Bethanië officieel in gebruik genomen.

Tzummarum werd prachtig bejaardencentrum rijker.

De 87 jarige mevrouw de weduwe Wielinga, een bewoonster van het nieuwe rusthuis,,Nij Bethanië” in Tzummarum, heeft gistermiddag ongetwijfeld een groot ogenblik beleefd. De bejaarde vrouw, die nog het Friesche oorijzer draagt, mocht namelijk burgemeester J. Duker de sleutel aanbieden, waarmee Barradeels eerste burger de deur van dit prachtige bejaardencentrum ontsloot.

Gedeputeerde J.Brouwer, de heer J.Koopal van Wederopbouw en Bouwnijverheid, de heer Gj. van Dam, directeur van de Stichting Friesland voor Maatschappelijk Werk, burgemeester van omringende gemeenten, vertegenwoordigers van het kerkelijk , maatschappelijk en verenigingsleven uit Barradeel en nog tal van andere belangstellenden sloegen dit aardige tafereel gade.

Nadien werd in de ruime conversatiezaal van het bejaaardencentrum een bijeenkomst gehouden, waar burgemeester Duker hartelijke welkomstwoorden sprak en er op wees, dat ook op het platteland het karakter van de rusthuizen de laatste jaren totaal is veranderd. Het aantal bejaarden in ons land neemt snel toe en men komt steeds tot de overtuiging, dat de ouderen recht hebben op een goede huisvesting en een uitstekende verzorging, Ahaet verheugde de heer Duker, dat reeds vorig jaar 41 bejaardenwoninkjes, verdeeld over de dorpen in de gemeente, in gebruik konden worden genomen en dat nu ook de de officiële opening van het hoofdgebouw kon plaats vinden.

De naam, vertelde burgemeester Duker,is ontleend aan het klooster ,,Nij Bethanië” dat in vroeger eeuwen in Tzummarum heeft gestaan en dat niet alleen een geestelijk centrum was. Er werd immers ook geneeskundige bijstand verleend, terwijl vermoeide reizigers er onderdak en rust vonden.

De heer Duker besloot met de wens uit te spreken , dat het bejaardencentrum zijn naam eer zou aandoen en dat de bewoners er een prettig verblijf zullen mogen vinden. Dit is nu al het 31ste rusthuis dat sedert de bevrijding in Friesland wordt geopend en wie als vertegenwoordiger van het provinciebestuur bij die gelegenheden het woord voert, moet wel eens in herhalingen treden, maar toch is het me steeds weer een genoegen de officiële opening van een bejaardencentrum bij te wonen, verklaarde vertegenwoordiger Brouwer. Dat Friesland vooraan gaat bij de huisvesting en verzorging van de bejaarden achtte de heer Brouwer wel verklaarbaar: De Friezen zijn steeds solidair met zwaar getroffenen en hen die in de schaduw leven: ook met betrekking tot de bejaardenzorg verloochent de Friese aard zich niet. Met de wens dat nog vele bejaarden vele gelukkige jaren in ,,Nij Bethanië” mogen doorbrengen, verklaarde de heer Brouwer het rusthuis voor geopend. De heer J.Koopal, die namens Volkhuisvesting en Bouwnijverheid zijn gelukwensen overbracht, vertelde ook dat er na de oorlog 31 rusthuizen met in totaal 2500 bedden in Friesland zijn voltooid en dat eenzelfde aantal in aanbouw of in plan is.

De heer Koopal had bewondering voor de wijze, waarop de drie aannemers, de heren Sikkema, Fongers en Bloembergen, dit rusthuis hadden opgetrokken en wenste de gemeente Barradeel , maar vooral de bejaarden, geluk met de nieuwe aanwinst. Namens de Stichting Friesland voor Maatschappelijk werk feliciteerde de heer G. van Dam , terwijl de heer J.Klok van St. Anna Parochie namens de burgemeesters van de buurgemeenten zijn gelukwensen overbracht. Daarna kreeg het gezelschap gelegenheid ,,Nij Bethanië”te bezichtigen, waarbij men zijn bewondering voor dit fraaie en uiterst moderne ingerichte rusthuis niet onder stoelen of banken stak.

L.C. 18-4-1957.
Bron: L.S.H.

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand