Archief Kerken Tzummarum
7760 J.G.Togtema Voorganger Evangelist

De heer J.G. Togtema (24 februari 1946 – 14 februari 1951)

Jan Gooitsen Togtema was ‘Voorganger Evangelist van de Ned. Herv. Evang Vereen. “Het Mosterdzaadje” en hulpprediker der Ned. Herv. Gemeente te Tzummarum.’
Volgens het in memoriam, dat geschreven is naar aanleiding van zijn overlijden, was hij 5 jaar opvoedend ambtenaar bij de Stichting “Hoenderloo” en vervolgens twee jaar werkzaam als evangelist te Haspel.
In diezelfde functie diende hij twee jaar te Veelerveen.
Daarna was hij twee jaar in Roden als hulpprediker werkzaam en daarna 8 jaar in Nieuw-Roden, waar hij een Hervormde school stichtte.
Tijdens de bestuursvergadering van 29 november 1949 werd er door deze voorganger getracteerd op thee met koekjes.
Dit vanwege het feit dat het de dag daarvoor 25 jaar geleden was dat hij de acte voor godsdienstonderwijzer had ontvangen.
Dat moet dus geweest zijn op 28 november 1924.
En op 5 juli 1950 is er weer feest: de heer Togtema viert zijn vijfentwintig jarig ambtsjubileum.
Namens de leden werd hem een vloerkleed aangeboden.
Ook wordt in het jaarverslag over 1948 melding gemaakt van het feit dat deze voorganger als adviserend lid de kerkenraadsvergaderingen van de Hervormde gemeente bijwoont.
Zo ook de notulen van2 januari 1950: voorganger afwezig ‘wegens vergadering kerkeraad’.
Dit heeft naar alle waarschijnlijkheid te maken met het feit dat hij ook hulpprediker was van de plaatselijke Hervormde gemeente.
Van dit laatste wordt echter in de notulen, met uitzondering van het in memoriam dan, geen melding gemaakt.
Ook de heer Togtema verrichtte werkzaamheden buiten de eigen evangelisatievereniging.
Hij was behalve in Dongjum ook werkzaam in Franeker waar hij één van de geestelijke verzorgers van het Psychiatrisch Ziekenhuis was.
Maar in verband met zijn slechte gezondheid verzoekt het bestuur hem deze activiteiten te staken.
J.G.Togtema overleed op 14 februari 1951 en werd op 19 februari op het kerkhof van Tzummarum begraven.

Ds. W.A.Z.Tieman (18 mei 1952 – 20 februari 1955)

Deze voorganger was predikant van de Hervormde gemeente te Tzummarum ‘met een bijzondere opdracht’.
Deze bijzondere opdracht hield in dat hij zich in zijn werk vooral richtte op het rechtzinnige (dus orthodoxe) deel van de gemeente.
W. A. Z. Tieman kwam als candidaat naar Tzummarum en heeft de evangelisatievereniging slechts kort gediend omdat hij graag voorganger wilde worden van een eigen, zelfstandige gemeente.
Hij vertrok dan ook bij het eerste beroep dat op hem werd uitgebracht door de Hervormde gemeente van Surhuizum.
Hij bleef daar tot november 1961.
Daarna werd hij predikant voor buitengewone werkzaamheden, namelijk als jeugdadviseur bij de P.K.V. van Gelderland.
Op 5 november 1967 en 18 september 1977 werd hij respectievelijk predikant te Purmerend en Utrecht.
Op 15 september 1986 ging hij met emeritaat.

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand