Archief Luchtfoto’s Tzummarum |
1317 Vanaf de toren voor 1947

Gebouw voor de werkloozen bij spoorwegovergang

Tzummarum, 12 Januari l.c. 1934.
Hedenmiddag werd alhier op eenigszinds officieele wijze ingewijd het dezer dagen voltooide ontspanningslokaal voor de werkloozen, waarvoor het materiaal , afkomstig van een noodwoning in deze gemeente, belangloos voor het beoogde doel was afgestaan door het gemeentebestuur van Barradeel.
Het lokaal was voor deze gelegenheid geheel gevuld met werkloozen en andere belangstellenden, die werden toegesproken door den heer Molenkamp, voorzitter van het plaatselijk comité.
Spreker memoreerde het nuttige van de instelling van een dergelijke gelegenheid en roemde zeer de netheid en degelijkheid van het gebouw, dat toch uit oud materiaal werd opgetrokken.
Dank werd gebracht voor de tegemoetkomende houding van het gemeentebestuur en tevens aan allen, die op eenigerlei wijze er toe hebben bijgedragen om hen, voor wie de instelling bedoeld is, op nuttige en tegelijk aangename wijze bezig te doen zijn.
De wensch werd uitgesproken, dat de bijeenkomsten steeds op Christelijken grondslag mogen steunen, terwijl met de voorschriften omtrent de huiselijke ordevoldoende rekening zal worden gehouden.
Tevens werd een kort woord gesproken door de voorzitter van het Comité voor Werkloozenzorg in de gemeente, ds. Van der Heide, van Minnertsga, en werden nog woorden van waardering gesprokendoor den heer W. Kloosterman, raadslid en de secretaris van het plaatselijk comité, den heer A. Ypma.
De bijeenkomst werd ,onder het uitspreken van een dankgebed, gesloten door ds. J. Schelhaas.
Voor het houden van een 4-tal cursussen stelden zich reeds leiders beschikbaar, terwijl voor het houden van lezingen over een goedgekeurd onderwerp gelegenheid zal worden gegeven.
Verder zijn in het lokaal verschillende spelen aanwezig, alsmede degelijke lectuur.
Voor het houden van dagelijksch toezicht om toerbeurt werden een 6-tal personen aangewezen.

Brand in werkloozengebouw uit de L.C.29 dec. 1940.

Tzummarum .
In den afgeloopen nacht, omstreeks 12 uur, bemerkten omwonenden dat er brand woedde in het werkloozengebouw van den landarbeidersbond alhier.
De brand woedde hoofdzakelijk bij de kachel.
Door verbreking van een ruit en met behulp van eenige emmers water slaagde men er spoedig in den brand meester te worden, zoodat de brandweer niet behoefde op te treden .
Bij de kachel lagen eenige turven te drogen.
Vermoedelijk is hier een vonk uit de kachel tusschen geraakt met het noodlottig gevolg.
De vloer is over een groot gedeelte uitgebrand en er gingen een aantal klompen verloren.
Verzekering dekt de schade.

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand