Archief Kerken Tzummarum
8073 Geschiedenis Het Mosterdzaadje

Dergelijke circulaires werden aan vele als orthodox/rechtzinnig bekend staande Hervormde gemeenten en ook evangelisaties gestuurd met de hoop een gift te mogen ontvangen.
Ook de evangelisatievereniging te Tzummarum zelf ontving vele van dergelijke verzoeken om financiele hulp.
Slechts een enkele keer werden dergelijke verzoeken beloond.
Tot de gelukkigen behoorden o.a. de evangelisatievereniging te Pingjum/Zurich en het Zurderzeefonds.
Later werden er ook giften gegeven aan de Kweekschool ‘Marienburg’ te Leeuwarden.

Ten tweede is er een koopcontract, gedateerd 14 mei 1929, betreffende de verkoop van ‘Een huis met erf en tuin in de buurt te Tzummarum kadastraal bekend Gemeente Minnertsga, Sectie C, nummer 1514, groot vier are twee en zestig centiare, zulks voor de koopprijs van twee duizend tweehonderd vijftig gulden ….’ van de heer J.P.Norder, bakker, aan het bestuur van de evangelisatievereniging.
Dit huis met het terrein wordt gekocht om het daarna af te breken en om vervolgens op het aangekochte terrein een nieuwe woning te laten bouwen.
De bouwtekening voor het bouwplan is afkomstig van de heer P.W.Zaagsma en getekend op 11-6:29. Men vindt deze woning nu aan de Buorren, no.73.

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand