Archief Willem Spoelhofpaad |
3252 Kaartje 1850 geschiedenis

Op dit kaartje van Eekhof uit ca.1850 is duidelijk het voet en kruipad vanaf Firdgum naar Tzummarum te zien.
(stippelijn) v.a. de toren bezuiden de terpen en langs het Swarthuis-Fopma naar de Hearewei.
Mede door de ruilverkaveling, is dit historisch pad geheel verdwenen.
Ook is op dit kaartje nog geen verbindingsweg tussen Tzummarum en Minnertsga te zien, die is pas in 1861 tot stand gekomen en daarna ook de lint bebouwing v.a. de Buorren het Oosten in (Swaerderwei) voor die tijd moest men als men naar Minnertsga wilde b.v.uit de Mieden, langs de Sijtzamaleane over de Minnertsga’ster vaart via het Vossebosch naar de Hearewei.

Aanbesteding van de nu bestaande doorgaande weg.
Op Saterdag den 8 Junij 1861, des voormiddags ten 11 ure zal, in de herberg “Het Wapen van Friesland” te Sexbierum, bij inschrijving en opbod , ter aanbesteding worden aangeboden:
Het aanleggen van een aardenbaan en het bevloeren en begrinden derzelve, vanaf de Mooije Paal bij de grens tusschen het Bildt en Menaldumadeel, door of langs de Buurten van Minnertsga, Tzummarum, Oosterbierum, Sexbierum en Pietersbierum, vandaar langs de Zuider-en Hollewegen tot op den Grooten Weg onder Midlum in Franekeradeel, lang 15.530 el; voorts vanaf de Buurt van Tzummarum tot aan de grens van de Gemeente Franekeradeel, lang 2725 el; en vanaf de voorschreven Holleweg, zuid en oostwaats door de Buurt van Wijnaldum, tot aan Getswerderijl lang 4775 el.
l.c. 10-5-1861.

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand