Archief W Koningstrjitte |
Jeugd Willem Koningstrjitte 9-9-1999

foto: Bastiaan Klootwijk. Op de foto staan de volgende personen: 9-9-1999

Achterste rij vlnr: Piet,Hendrik-Cor, Tsjisse,Marco,Roel, Hiskia,Margriet.
Rij ervoor: Arjen, Linda,Rianne,Rixt,Nienke,Nienke,Durk.
Rij daarvoor: Alina,Yvonne,Gerda, Minne,Arjen.
Voorste rij: Henk, Jelte, Anke, Ramon, Sake.

Alle kinderen van de Willem Koningstrjitte op
fam. ter Horst ; Rianne, Marco en Linda.
fam. Paulusma ; Sanne.
fam. Arts ; Erik-Jan, Susanne en Anthony.
fam. Kuipers; Douwe en Gerben.
fam. Feenstra; Anke, Alina en Henk.
fam. Visbeek; Hendrik-Cor, Piet en Nienke.
fam. van Dijk ; Roel, Nienke en Arjen.
fam. Wassenaar ; Minne, Sake, Jelte en Rixt.
fam. Hoogerhuis ; Ramon,.
fam. Metzlar; Tsjisse, Margriet en Durk.
fam. Haarsma; Hiskia en Gerda.
fam. Kramer; Yvonne.
fam. Balesar; Parvin.
fam. de Vries; Bas.

Alle bewoners van de Wlllem Koningstrjitte en hun beroep: br> nr. 1 fam. J. Smidts in de VUT zijn hier in 1986 komen wonen.
nr. 3 fam. E.J. ter Horst monteur eerste bewoners van onze straat (20 mrt.1980).
nr. 5 fam. G. van Dijk in de VUT.
nr. 7 fam. L. Kuipers monteur.
nr. 11 fam. B vanDijk K.P.N. medewerker, COA medewerkster.
nr. 13 fam. A.Metzlar medewerker Steinfort glas, medewerkster thuiszorg.
nr. 2 mevr. Y.M. van Setten bejaardenverzorgster.
nr. 4 fam. P.D. Balesar medewerker Lamb Weston Meyer.
Nr. 6 dhr. Gunstra zonder.
nr. 8 mevr . W. Pitstra bejaardenverzorgster.
nr. 10 mevr. H. Paulusma leidster peuterspeelzaal.
nr. 14 fam. J. Feenstra kok, groepsleerkracht.
nr. 16. fam. L. Wassenaar bakker, groepsleerkracht.
nr. 18 fam. J. Westerhof groepsleerkracht, begeleidster geestelijk gehandicapten.
nr.20 dhr. A. Jensma werkzaam in de wegenbouw.
nr.22 fam. P. Haarsma administrateur Lamb Weston Meyer, gymlerares.
nr.24 dhr. S. de Vries medewerker Lamb Weston Meyer.
nr.28 fam. J. Arts bedrijfsleider.
nr. 30 fam. C. Visbeek onderhoudsschilder.
nr.32 fam. J. Hoogerhuis werkvoorbereider scheepswert, laboratoriummedewerkster.
nr.34 fam.D.Kramer expeditiemedewerker Steinfortglas.

De skiednis fann de W. Koningstrjltte:

Willem Koning (1842-1922)
Willem Koning waard op 14 sept. 1842 yn St. Jabik berne.
Hy troude yn 1864 mei Lysbert Wassenaar en waard boer op’e Noarderhoeve oan de Alddyk ûnder Tsjummearum.
Op 1nov. 1900 ferfearen Willem Koning en syn frou nei it doarp en kaam syn âldste soan op de pleats.
Hy waard eigener fan in pear stikken lân oan de súdkant fan it doarp en lei dêr in hôfoan.
Naam Willem Koning yn it maatskiplike libben in bysûnder plak yn as boer, túnder en ûntfanger en hie hy as sadanich gâns minsken yn it wurk, ek op it politike en kulturele mêd makke hy syn plak skjin.
It wie wat in grutske en earsuchtige man.
Heal út de gek waard hy ‘de kening fan Tsjummearum’ neamd.
Der giet in anekdoate oer him, dat hy ienris yn Amsterdam yn in hynstespul syn beurs ferlear.
De klown, dy’t dit oankundige sei: “Der Kónig von Tsumarum”
De man hat sels net witten hoe wier syn sizzen wie!
Willem Koning wie in skoftlang foarsitter fan de Vereniging tot Nut van het Algemeen, en it lêsselskip dat dêr ûnder foel en de Nutsbank wiene mei syn wurk.
Willem Koning hat in tal ferienings mei oprjochte, sa as: it griene krús, de breidskoalle foar famkes, dy’t juffer Kamminga ûnder har krige.
Ek Floralia en it Begraffenisfûns binne mei troch syn stim oprjochte.
In tal dêrfan besteane hjoed de dei noch.
Se wiene en binne bedoeld foar de doarpsmienskip as gehiel.
Natascha Hoogerhuis -Terl uin over de I4r Willem Koningstrjitte :
Ik woon nu zo’n 15 jaar op nummer 32.
Eerst met mijn ouders tot ik in 1990 het huis uit ging en sinds 1996 met mijn eigen gezin.
In november 1978 zijn wij in de W.Koningstrjitte komen wonen.
De twee huizen links en rechts van ons waren nog niet verkocht, die hebben een paarjaar leeg gestaan.
Alleen de fam. Arts woonde er net iets eerder dan wij.
Het was dus net in de strenge winter 78-79 dat we hier kwamen wonen.
De dubbele ramen waren nog niet geleverd, we hadden nog noodbeglazing.
Hier viel uiteraard niet tegen te stoken en zaten wij met de jas aan in de kamer.
De huizen aan de zuidkant waren nog in aanbouw.
De dakbetimmering zat er al op maar de pannen nog niet.
Deze lag toen bedekt onder een dikke laag sneeuw.
In deze winter is de betimmering van de zijgevel van nummer 24 (de Vries) er uitgewaaid.
ln1979 zijnde huizen in het “middenstuk” gebouwd.
Bij de nummering van de huizen ontbreekt nummer 26 (tussen Arts en de Vries).
Deze was eigenlijk bestemd voor garages, maar die zijn er nooit gekomen.
Elk koophuis had zijn eigen garage en oprit.
Op het grasveldje voor nummer 32 en 34 waren parkeerhavens gepland, maar ook deze zijn er nooit gekomen.
“Vroeger ” was het sociale gebeuren wel meer dan nu.
Zo hadden we straatkaatsen en kwam vooral tijdens de dorpsfeesten de creativiteit naar boven.
Met de straatversieringen zijn we een paar keer in de prijzen gevallen.

Fan’e beukers:

Oan de súdkant fan Tsjummearum
yn dat léste strjitsje, wier
stean mar 21 húzen
mar is der foar bem in soad fertier.

As ja noch mar sa’n pjutter binne
en de “grutten” dogge “stoeprâne” mei-elkoar
dan meist do as hummel
dêr wis en wrachtich by
se sil it dy dan ek wol leare
jouwe sa de bal oan dy.

Of de jonges ha in skelter
ride rûntsjes yn’e strjitte
kinst as pjutter noch net stjoere?
meist altyd yn har karre sitte.

Piknik hâlde yn it gersfjild,
lekker bûtendoar,
simmerdei is dat foar ús in pretsje
mar glydzje wy dan net yn it sleatsje?
heiten timmeren der gau in hikke foar.

Sjoch, wat sizze jim fan sa’n buertsje?
foar grut en lyts is der wol plak
eltse buorfrou hat foar dy in suertsje
kom je grif oan je gerak!

Hiskía(17) en Nynke(16) oer de Willem Koningstrjitte:
Hiskia; Ik bin berne yn de W. Koningshjitte.
Nynke: en ik wie oardel jier doe’t ik dêr kaam te wenjen.
Hoe fine se it yn de W. Koningstrjitte?
H+N: hiel leuk.
Der wenje in hiel soad bern yn de W.Koningstrjitte f’an in pear wiken âld oant njoggentjin jier.
Yn totaal wenje der sa’n 32 bern yn ús strjitte.
Wy hawwe altiten in soad wille mei-inoar hân, der wie altiten fan alles te dwaan: stoeprâne, blikspuit, knikkerje, polsstôkspringe, rattekoning, slachbal, skate.
Ien fan de leukste dingen wie in kampjoer midden yn de simmer, dat wy mei alle bern út’e strjitte holden hawwe.
Mei selsmakke deech mei spekjes, woarstjes dy’t mar heal gear wiene, wy wiene der hast mislik fan, mar it wie hartstikke gesellich.
En me ús allen hawwe wy in grutte hut rnakke yn it bosk yn de Mieden.
Oant ús âlders der achter kamen, dat de hut in hiel ein ûnder de grûn wie.
Of grutte minsken pleagje; beltsiedrukke of op l aprit by de doarren lâns mei in dakpanne en sizze dat dy panne fan har dak ôfwaaid wie.
Simmers is it yn ús strjitte it gesellichst.
Altiten wol ien bûtendoar om lekker mei te kletsen.
Ferfele hoege wy ús dus noait yn de W. Koningstrjitte.

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand