Archief Vogels Tùn |
Vogels’tún opening recreatiepark 1974

Het dagelijks bestuur van de Stichting Recreatie Centrum Barradeel.
v.l.n.r: W. Vegelin Tzummarum, voorzitter; D.R.de Jong Wijnaldum, vice voorzitter en voorzitter bouwcommissie; mevrouw D.J.P.Krol-de Vries Minnertsga en J.Douma Oosterbierum, secretaris.
In de vacature W.Coster te Sexbierum (penningmeester) is nog niet voorzien. bron: L.H.

RECREATIECOMPLEX TZUMMARUM-VANDAAG OPEN.

Stichtingsbestuur heeft filosofie waar kunnen maken bij Gedeputeerde Staten.

Dat uit de vier jaar geleden geopperde suggestie van de heren G.M. de Lange te Tzummarum en H.J.Hettinga te Oosterbierum plannen zouden groeien voor een vier ha. groot recreatiecomplex op de tuinen van de familie Vogels te Tzummarum, hebben niet velen voor realiseerbaar gehouden.
Toch lijkt dit te lukken en dat is dan te danken aan een stug doorzettend Stichtingsbestuur, waarvan vooral het dagelijks bestuur bergen werk verzet(te).
Financieel is dit plan een uitzondering op de duurteregel, hrtgeen G.S. in eerste instantie wantrouwend tegenover deze opzet deed staan.
We hadden de indruk een ,,testcase” te zijn aldus dokter W.Vegelin, voorzitter van het bestuur dat er in slaagde een waslijst van 53 vragen van het college van Ged. Staten volledig beantwoord te retourneren.

Dat was voor het provinciale college dan ook mede de aanleiding zijn fiat te geven aan het reeds eerder door de gemeenteraad Barradeel genomen besluit.
Niet alleen rente en aflossing op een banklening van f 1.750.000,- werd gegarandeerd, maar ook de garantie op een eventueel nadelig exploitatiesaldo.
De argwanendheid kwam vooral voort uit het feit, dat men in Tzummarum voor mogelijk zag een 4 ha. groot complex met zwembad, tennisbanen, manege, sporthal plus restaurant, camping en parkeerterrein te kunnen bouwen en aanleggen voor genoemd bedrag.

BEZUINIGINGEN
Zoals reeds enige maanden geleden in dit blad vermeld, heeft het stichtingsbestuur veel geld kunnen bezuinigen op de uitvoering van de grondwerkzaamheden.
Een landelijk werkende maatschappij op dit gebied (naam wilde men niet noemen) zag geen kans ’t grondwerk voor minder dan 9 ton te verrichten, terwijl regionale, particuliere bedrijven dit nog voor geen twee ton klaarden.
Het terrein voor de 2 ha. grote ,,D”camping en voor parkeren ( resp. 120 en 170 plaatsen) is reeds ingezaaid, beplant en geasfalteerd.
Met het in gebruik nemen van de camping wordt tot volgend seizoen gewacht, omdat de zode eerst voldoende moet harden.
Ook de zonneweide bij het zwembad is nog niet groen, maar dat belette het bestuur niet, de opening van het bad vandaag reeds te laten plaatsvinden.
Deze wordt verricht door burgemeester De Roos, terwijl een uit 108 kinderen bestaande deputatie van alle scholen in de gemeente daaraan ook haar medewerking verleent.

Constructie zwembad
Ten opzichte van betonbaden heeft het bad in Tzummarum, dat is opgebouwd uit betonblokken met een door plasticfolie afgeschermde tempexwand, enige voordelen.
Zo behoeft het bad in de winter niet leeg, terwijl ook lekkage gemakkelijk kan worden verholpen.
Baden van een dergelijke constructie zijn in het zuiden van ons land reeds tien á vijftien jaar tot volle tevredenheid in gebruik.
Naast het verwarmde instructiebad (10 bij 20 m.) en het grote bad ( 14 bij 25 m.) is nog een pierebad gepland, dat grenst aan de nog te bouwen sporthal en manege.

Ideale opzet
Voor de hal zijn de plannen nog niet rond, want – zo werd gezegd – we willen daarvoor de meest ideale opzet, die ook voor vele andere evenementen benut kan worden.
Ook komt er straks aan de andere zijde, naast de zonneweide, nog een ponykamp waarvoor het wachten nog is op het passeren van de erfpacht akte.
Tennisbanen, waarvan de aanleg geschiedt in overleg met de plaatselijke club ,,Opinoo”, completeren het geheel in de nabije toekomst.
Tenslotte kan nog worden vermeld, dat na de bouwvakantie begonnen zal worden met de bouw van een toiletgelegenheid op het campingterrein.
Het ontwerp – en daarbij blijkt weer de eensgezindheid in de gehele opzet – is van de damescommissie uit het stichtingsbestuur.
In samenwerking met de bouwcommissie onder leiding van de heer D.R.de Jong uit Wijnaldum (een bescheiden man, die bergen werk verzet, aldus dokter Vegelin) heeft men hiervoor een plan ontworpen, waarbij tevens nog rekening is gehouden met gebruik van de reeds aanwezige kleedaccomodatie bij de aldaar liggende sportvelden.

Medewerking
Het bestuur toont zich zeer tevreden over de medewerking van de gemeentelijke en provinciale overheid en van vele deskundige vrijwilligers.
Daarnaast begint ook de belangstelling vanuit de gemeente ,,lekker te lopen”.
Dat niet alleen getuige de reeds eerder verkochte abonnementen en toegezegde giften van ongeveer f 40.000,- maar ook uit de daadwerkelijke inzet, die bestaat van uit het wieden van onkruid tussen de reeds groeiende boompjes.
Toezeggingen voor subsidies heeft het bestuur nog niet.
Wel heeft men gegronde hoop, dat er hier en daar wat los zal komen.
We hebben daarvoor ,,de stekkies”uitgezet, aldus een van de bestuursleden.

De eerste fase is dus nu rond en die wordt vanmiddag feestelijk gevierd.
Wanneer het geheel zal zijn voltooid, moet U maar rekenen op een groot feest, aldus dokter Vegelin, die voorts nog kon mededelen, dat de heer F.Ketzer uit Wormer is benoemd tot badmeester.
De hoofdaannemer voor de bouw van bad en verder toebehoren is de fam.Delsing te Venlo, terwijl bouwbedrijf Fongers te Tzummarum, electrotechnisch bedrijf fa. Kerlien- Hengst te Minnertsga, Herrema sanitair, gas, waterleiding en verwarming, de Nederlandse Plastic Industrie, beiden te Tzummarum, als onderaannemers hun medewerking aan de totstandkoming van dit fraai gelegen geheel verleenden.

uit de Franeker Courant 1974.

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand