Archief Swaerderwei |
Swaerderwei 1-3-5-7

Foto W.L. 2011

Nr. 7 Gradus Hempenius wennet allinne.
Nr. 5 Willem en Tetsje Telinga mei Thomas en Melvin.
Nr. 3 Widdo Ietsje Plantenga mei soan Pieter.
Nr. 1 Klaas en Foekje Heslinga, ferkeapje aaien fan skarrelhinnen.

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand