Archief Swaerderwei |
Swaerderwei Jouwersma Transporten

Nr. 1 is no it bedriuw Ploegro.
Dit gebou is eartiids set foar Transportbedriuw de Jong en Jouwersma troch Wetterauw.
Lânbou-mechanisaasjebedriuwen fan Th.Zwalua en ek van Dijk hawwe hjir yn sitten.
Nr. 1d Is de bungalow, sette litten troch Jan en Liep Tjallingii, no bewenne troch Freerk en Akke Jaarsma.
Binne beide al oer de 80 jier, mar Freerk hat de tún altyd prachtich yn bloei.
Nr 1a Is it nije hûs fan Hans en Durkje Visser, stiet foar de saneamde bolleloads, eartiids waarden hjir bollen droege en peld.
Nr. 1f Is it nije hûs by de loads fan Ploegro, dêr wenje Pieter en Stella v.d.Ploeg mei dochter Jessica.
Nr. 1c Wenje Simon en Boukje Mollema, Simon wurke eartiids op’t kantoar by Althuisius, de beide huzen wiene ek fan dit bedriuw.
Nr 1b Stiet op dit momint leech.

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand