Archief Swaerderbuorren |
Geschiedenis Swaerderbuorren

Swaerderbuorren is volgen opgravingen al een heel oud gehucht, en reeds in 750 na chr. al werd bewoond.

De Swaerderwei.
De Swaerderwei is noch net sa âld, want yn 1862 wurdt beskreaun “de aanleg van den kunstweg”.
De Hearewei wie doedestiids de wei nei Minnertsgea.
Yn de terpen oan de Súdwaarderbuorren binne by opgravingen skeletten en ek in soad munten fûn út it tiidrek fan 814 – 870.
Om’t dizze terpen súdlik fan de Hearewei en Furdgum lizze soe de namme Súdwerts – Súdwaarder – Swaerderwei ûntstien wèze.
Soe kinne!

Kees Jouwersma

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand