Archief het Spoor |
1222 Feestelijke opening

STIENS – TZUMMARUM

Feestelijke opening van het baanvak Stiens – Tzummarum van de Noord Friesche Locaal-Spoorweg Mij.
Op 1 December 1902.

Zooals reeds Donderdagavond in ons blad is vermeld, zou op dezen dag door de commisarissen van de Noord-Friesche Locaalspoorweg-Maatschappij aan de gemeenteraden van het Bildt en Barradeel en het bestuur van het waterschap het oud Bildt en verdere genoodigden een feestrit worden aangeboden van Stiens naar Tzummarum en zouden eerstgenoemde drie corporatiën aan commissarissen, de hoofdambtenaren der Maatschappij en enkele andere autoriteiten een diner aanbieden.
Ruim 12 uur brachten treinen uit de richting Leeuwarden en Tzummarum de feestgenooten te Stiens bijeen.
Nadat de president-commissaris, de heer R.Bloembergen Ez., allen een hartelijk welkom had toegeroepen en met enkele woorden had gewezen op het gewicht van deze dag voor deze streek, die heden aan het wereldverkeer zou worden aangesloten, werd het sein tot instappen gegeven.
Een keurig versierde locomotief, prijkende o.a. met de wapens van de provincie Friesland en de gemeenten Het Bildt en Barradeel, bracht den feesttrein in beweging.
Voor velen bleek de comfortabele inrichting der op de lijnen dezer Maatschappij in gebruik zijnde rijtuigen iets nieuws, althans menige uitroep werd gehoord over het aangename vervoermiddel en herhaaldelijk bleken de passagiers behoefte te gevoelen uitdrukking te geven aan hunne verwondering over de weinig geruischlooze wijze waarop zij langs de ijzeren baan werden vervoerd.
Verklaarbaar wordt dit alles echter als men weet dat de Maatschappij geene kosten heeft geschroomd om al het nieuwe op technisch gebied aan te brengen, ten einde een aan de eischen des tijds beantwoordend vervoermiddel in het leven te roepen.
Te Vrouwen-Parochie, het eerste station in de gemeente Het Bildt, riep de burgemeester dier gemeente, de heer D.Hesselink, de gasten een welkom toe, wat te Minnertsga, het eerste station op het grondgebied der gemeente Barradeel, door den heer L.W.deVries, burgemeester dier gemeente, werd herhaald.
Te St.Anna Parochie werden den feestgenooten ververschingen aangeboden, wat weder gelegenheid gaf op de beteekenis van de locaalspoor voor deze streek te wijzen.
Aardig was dit voorgesteld op het perron van het station te Minnertsga, waar hulde aan de Maatschappij werd gebracht door den groothandel, vertegenwoordigd door de heeren Dijkstra en Tjessinga, die daar eene verzameling van hunne producten hadden tentoongesteld.
Overal langs de lijn werden de feestgangers ontvangen door fanfarekorpsen, die vervolgens in daarvoor gereserveerde wagens den feestrit meemaakten en bijdroegen tot verhoging der feestvreugde.
Te Tzummarum hechte men groote betekenis aan dezen dag.
Dit bleek al dadelijk bij de aankomst aan het station, waar eene grote eereboog was opgericht waar de feesttrein onderdoor moest rijden.
Ook het station was hier keurig versierd.
In de wachtkamer werden de feestgenooten verwelkomt door de voorzitter der feestcommissie te Tzummarum, den heer W.Koning Sr., die nogmaals het licht deed vallen op den belangrijken dag voor hun dorp nu het aan het spoorwegnet was verbonden.
Op de zaal van Schilstra, waar gedineerd zou worden werd den gasten door eenigen jongedames, onder leiding van de heer Zuur, toegezongen de volgende………het laatste ontbreekt helaas.
Uit l.c.

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand