Archief Buorren |
Geschiedenis melkfabriek Buorren 26

Dit is nr. 26. Hier is Doet Haitsma gaan wonen in 1952 tot 1966. volgens de gegevens is er eerst een melkfabriek geweest.

VERKOOPIN van de STOOMZUIVELFABRIEK c.a.TE TZUMMARUM De Notaris H.de Koe te Sexbierum zal Zaterdag 1 Febr.1902, s’avonds 6 uur,in de Herberg van Schilstra te Tzummarum, tengevolge ontbinding der Coöperatieve Ver-eeniging,provisioneel verkoopen : De thans in volle werking zijnde STOOMZUIVELFABRIEK met Woonhuis,IJSHOK,GROND en ERF, zeer gunstig gelegen aan den Kunstweg en de VAART bij het dorp Tzummarum, kad.bekend gemeente minnertsga,sectie C no.1585,ter groote van 10 are 50 centiare.

Archief l.c.24.jan.1902.

Tzummarum, 12 Jan.

Een der eerste stoomzuivelfabrieken,die in de laatse kwarteeuw in Friesland zijn gesticht, was die, welke hier in 1886 is gebouwd.
voor en na verrezen grootere inrichtingen van dien aard in den omtrek en tegen hare concurrentie was ons fabriekje niet opgewassen.
Vele melkleveranciers sloten zich aan bij Berlikum, of Ried, zoodat de weinige overgeblevenen, tevens eigenaars, besloten de zaak op te heffen en gebouwen en maschinerieén publiek te verkoopen.
Daartoe is het echter niet gekomen.
Uit de hand is alles overgegaan aan den heer Schortinghuis te Zaandam,fabrikant van melkpoeder.
Tot directeur is benoemd de heer Meintema te Heerenveen.

Archief l.c. 15 jan.1912.

Tzummarum 8 Oct.

De stoomzuivelfabriek alhier, die reeds meermalen in haar bestaan werd bedreigd, is nu inderdaad ten dode opgeschreven.
Heden ,,draaide“ ze voor het laatst.
De melk, die er geleverd wordt, zal in het vervolg moeten worden vervoerd naar Berlikum.
De Directeur,de heer Verbeek, komt thans aan het hoofd te staan van de fabriek te Augustinusga.

L.C. 9 oct.1915

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand