Opheffing gem. Barradeel

968 Originele archieven oud Barradeel

Volkstelling 1947

6068 Inventaris archieven Oudheidkundige ver. Barradeel

Volkstelling 1947

9525 Inventaris archieven gemeente Barradeel

Volkstelling 1947

9526

Volkstelling 1947

9744

Volkstelling 1947

9745

Volkstelling 1947

9746

Volkstelling 1947

9747

Volkstelling 1947

9748

Volkstelling 1947

9749

Volkstelling 1947

9750

Volkstelling 1947

9751

Volkstelling 1947

9752

Volkstelling 1947

9753

Volkstelling 1947

9754

Volkstelling 1947

9755

Volkstelling 1947

9756

Volkstelling 1947

9757

Volkstelling 1947

9758

Volkstelling 1947

9759

Volkstelling 1947

9760

Volkstelling 1947

9761

Volkstelling 1947

9762

Volkstelling 1947

9763

Volkstelling 1947

9764

Volkstelling 1947

9765

Volkstelling 1947

9766

Volkstelling 1947

9767

Volkstelling 1947

9768

Volkstelling 1947

9769

Volkstelling 1947

9770

Volkstelling 1947

9771

Volkstelling 1947

9772

Volkstelling 1947

9773

Volkstelling 1947

9774

Volkstelling 1947

9775

Volkstelling 1947

9776

Volkstelling 1947

9777

Volkstelling 1947

9778

Volkstelling 1947

9779

Volkstelling 1947

9780

Volkstelling 1947

9781

Volkstelling 1947

9782

Volkstelling 1947

9783

Volkstelling 1947

9784

Volkstelling 1947

9785

Volkstelling 1947

9786

Volkstelling 1947

9787

Volkstelling 1947

9788

Volkstelling 1947

9789

Volkstelling 1947

9790

Volkstelling 1947

9791

Volkstelling 1947

9792

Volkstelling 1947

9793

Volkstelling 1947

9794

Volkstelling 1947

9795

Volkstelling 1947

9796

Volkstelling 1947

9797

Volkstelling 1947

9798

Volkstelling 1947

9799

Volkstelling 1947

6021

Volkstelling 1947

4774 Tebek yn'e tiid deel 1 van Harm Zaagsma

Volkstelling 1947

4775 Tebek yn'e tiid deel 2 van Harm Zaagsma

Volkstelling 1947

4776 Tebek yn'e tiid deel 3 van Harm Zaagsma

Volkstelling 1947

11734 Tebek yn'e tiid deel 4 van Harm Zaagsma

Volkstelling 1947

6054 It libben fan ús heit Bouke v.d.Woude 1913-1981

Volkstelling 1947

6020 Sikke vertelt

Volkstelling 1947

6017 Lânnammen út Barradiels ferline

Volkstelling 1947

6018 Verloren Sporen

Volkstelling 1947

6019 Wrotte foar in stikje brea

straatnaamgeving gemeente 1953

4226 Straatnaamgeving 1953

Opheffing gem. Barradeel

969 Opheffing oude Gemeente Barradeel

Opheffing gem. Barradeel

970

Opheffing gem. Barradeel

971

Opheffing gem. Barradeel

972

Opheffing gem. Barradeel

973

Opheffing gem. Barradeel

974

Opheffing gem. Barradeel

975

Opheffing gem. Barradeel

976

Opheffing gem. Barradeel

977

Opheffing gem. Barradeel

978

Opheffing gem. Barradeel

979

Opheffing gem. Barradeel

980

Opheffing gem. Barradeel

981

Opheffing gem. Barradeel

982

Opheffing gem. Barradeel

983

Opheffing gem. Barradeel

984

Opheffing gem. Barradeel

985

Opheffing gem. Barradeel

986

Opheffing gem. Barradeel

987

Opheffing gem. Barradeel

988

Opheffing gem. Barradeel

989

Opheffing gem. Barradeel

990

Opheffing gem. Barradeel

991

Opheffing gem. Barradeel

992

Opheffing gem. Barradeel

993

Opheffing gem. Barradeel

994

Opheffing gem. Barradeel

995

Opheffing gem. Barradeel

996

Opheffing gem. Barradeel

997

Opheffing gem. Barradeel

998

Opheffing gem. Barradeel

999

Opheffing gem. Barradeel

1000

Opheffing gem. Barradeel

1001

Opheffing gem. Barradeel

1002

Opheffing gem. Barradeel

1003

Opheffing gem. Barradeel

1004

Opheffing gem. Barradeel

1005

Opheffing gem. Barradeel

1006

Opheffing gem. Barradeel

1007

Opheffing gem. Barradeel

1008

Opheffing gem. Barradeel

1009

Opheffing gem. Barradeel

1010

Opheffing gem. Barradeel

1011

Opheffing gem. Barradeel

1012

Opheffing gem. Barradeel

1013

Opheffing gem. Barradeel

1014

Opheffing gem. Barradeel

1015

Opheffing gem. Barradeel

1016

Opheffing gem. Barradeel

1017

Opheffing gem. Barradeel

1018

Opheffing gem. Barradeel

1019

Opheffing gem. Barradeel

1022

Opheffing gem. Barradeel

1023

Opheffing gem. Barradeel

1024

Opheffing gem. Barradeel

1025

Opheffing gem. Barradeel

1026

Opheffing gem. Barradeel

1153

Opheffing gem. Barradeel

1218

Hoofdpagina Samenstellers Links Nieuws
wietse en betty leistra