Foto links: Deze runderhoorns en rnaalsteenfragmenten van een recente terpopgraving in Firdgum (2011) tonen in een notendop het boerenbestaan op de vroegmiddeleeuwse terpen.
Er werd vee gehouden, maar recente ontdekkingen onderstrepen ook het belang van akkerbouw in het kweldergebied.
Foto: Rijksuniversiteit Groningen, Groninger Instituut voor Archeologie.

Foto rechts: In de reconstructie van het zodenhuis is voor het vroegmiddeleeuws terpengebied kenmerkende asymmetrische indeling aangehouden.
De afmetingen en de ontwik keling van de stal in deze periode roepen veel vragen op.
Foto: Frans de Vries, Toonbeeld