In het archief van de Oude Gemeente Barradeel vonden we een heel interessant boekje genaamd: Proeve van Straatnaamgeving voor de Gemeente Barradeel 1953 Ieder dorp in onze oude gemeente heeft er een map bij gekregen met de naam: Straatnaamgeving 1953. Voor 1953 hadden de toen bestaande straten nog geen officiële naam, maar dit is nadien verandert. Hoe deze namen tot stand zijn gekomen is vaak heel interessant en vind u in deze mappen. Heel vaak staat er interessante geschiedenis bij en is echt de moeite waard om te lezen.

SEXBIERUM

Deze naam komt voor het eerst in de bronnen van 1324 voor en is afgeleid van de Heilige "Sint Sixtus", waaraan de kerk, welke van ± 1230 dateert, gewijd was.

De inwoners hebben geruime tijd de bijnaam " de sleeptoffels" gehad, doch een verklaring voor dit woord is niet gevonden.

De grenzen van het dorp Sexbierum zijn de volgende:
In het Oosten de Slachtedijk, lopende vanaf de Zeedijk in Zuidelijke richting tot 300 meter voorbij Getswerderzijl, daarna naar het Westen ombuigend en aansluitend aan de grens van het dorp Wijnaldum.
In het Westen wordt zij gevormd door de Oostgrens van het dorp Pietersbierum.
De Noordgrens wordt gevormd door de Waddenzee.
Voor de straatnaamgeving wordt het wenselijk geacht wederom uit het centrum van het dorp, in dit geval de brug nabij de N.H. kerk, te beginnen.
Deze brug wordt wel genoemd de Witte- of Petrustille (deze laatste naam werd ontleend aan de vroeger hier gewoond hebbende bakker Petrus Knoll).

DE PROEVE VAN STRAATNAMEN GEMEENTE BARRADEEL 1953.
Staat van straat en wegnamen behorende bij het dorp SEXBIERUM.
Vastgesteld bij raadsbesluit d.d.

HEERESTREEK.
BEGIN EN EINDPUNT:
Lopende vanaf het “Hottingaslot” of “het Kasteeltje, bewoond door de heer R.Mollema in Noordelijke richting tot de brug “de Reatille” over de Sexbierumervaart.
ONTSTAAN DER BENAMING:
De aard der bebouwing, veelal flinke burgerwoningen, en de bewoning hebben tot deze naam geleid.
VOORSTEL: Heerestreek.
BIJZONDERHEDEN:
De bebouwing dateert van na 1875 Ten Westen van deze weg en ten Noorden van de Terp lag de grote stemgerechtigde slotplaats “Aebinga, later ook “Hottinga genoemd.
Vermoedelijk is de naam “het Kasteeltje hiervan in latere jaren ageleid.

OOSTERBIERUMERWEG.
BEGIN EN EINDPUNT:
Vanaf de Rode Tille lopende in N.O. richting tot de Slachtedijk.
ONTSTAAN DER BENAMING:
Verbindingsweg met het dorp Oosterbierum.
VOORSTEL: Hearewei.
TOELICHTING:
Oorspronkelijk was dit de naam van de buiten de bebouwde kom gelegen weggedeelten vanaf Tzummarum tot aan Harlingen.
BIJZONDERHEDEN:
Hierin ligt de brug “Waslicht” welke haar naam ontleent aan de in deze omgeving liggende landerijen, welke vroeger waren belast met de verplichting om te zorgen voor de wassen kaarsen, die voor de eredienst moesten worden gebruikt.
De door de heer N.Nammesma bewoonde boerderij stond oorspr. nabij “Groot Eelsma” en droeg de naam “Lyts Eelsma”.

SIXTUSWEI.
BEGIN EN EINDPUNT:
Vanaf de Hearewei lopende in Zuidelijke richting tot aan het bruggetje over de Sexbierumeropvaart.
VOORSTEL: Sixtusweg of Sixtuswei.
TOELICHTING:
Genoemd naar St.Sixtus (geboortedag 28 Maart) waaraan het dorp haar naam ontleent.
Aan de Heerenstreek heeft volgens oud wethouder Janzen een stuk land gelegen dat nog bekend stond als “St.Sixtus” en aan de kerk toebehoorde.
Deze straat ligt in de onmiddelijke omgeving van dit perceel grond.

BUORFINNELEANE.
BEGIN EN EINDPUNT:
Vanaf de Hearewei lopende in Z.O.- en daarna in S.W. richting tot voornoemd bruggetje over de Sexbierumeropvaart.
TOELICHTING:
De hieraan staande woningen hebben het uitzicht op de zgn. “Buorfinne”

TORENSTRAAT.
BEGIN EN EINDPUNT:
Lopende ten Oosten van en parallel met de Sexbierumer opvaart en lopende tot de Heereweg.
ONTSTAAN DER BENAMING:
Ligt in de onmiddelijke omgeving van de toren N.H.kerk.
VOORSTEL: Torenstraat

KERKPAD.
BEGIN EN EINDPUNT:
Lopende vanaf de brug ongeveer 20 m. in Oostelijke richting, daarna afbuigend naar het Noorden lopende rondom de kerk tot het aanvangspunt.
ONTSTAAN DER BENAMING:
Het is het openbaar voetpad rondom de kerk, hetwelk ook bij begrafenissen voor de rondgang wordt gebruikt.
VOORSTEL: Kerkpad.
BIJZONDERHEDEN:
De woning staande op de hoek van het Kerkpad en het Molenpad wordt wel “het Wolvennest” genoemd.
De reden hiervan is niet bekend.
De woningen staande aan het Kerkpad vanaf de Herv.School tot het Molenpad worden wel aangeduid met “achter het kerkhof”.
Handhaving van deze naam wordt niet nodig geacht.
De kerk dateert van het midden der 13e eeuw en was oorspronkelijk een kruiskerk.
In 1774 werden de zijbeuken verwijderd en werd de vrijkomende duifsteen verkocht voor f.5,- per ton (280 ton).

MOLENPAD.
BEGIN EN EINDPUNT:
Lopende vanaf het Kerkpad ongeveer 200 m. in N.O. richting,daarna deels ombuigend naar het N.W. tot aan de brug over de Sexbierumeropvaart, deels doorlopend naar de Heereweg.
ONTSTAAN DER BENAMING:
Oorspronkelijk liep deze weg vanaf het Kerkpad in N.O. richting naar de aan de Heereweg staande korenmolen.
Verhard was het eerste gedeelte over een lengte van ongeveer 200 m. Dit gedeelte nu is aangesloten op de Sixtusweg en hierdoor is het in N.W. richting lopende weggedeelte ook de naam van “Molenpad” gegeven.
Ook nu nog bestaat het binnendoor naar de molen lopende voetpad bekend onder de naam “Molenpad”.
Dit voetpad is openbaar.

OUDE BUURT.
BEGIN EN EINDPUNT:
Lopende vanaf het Kerkpad in Zuidelijke richting tot aan de “Pastoarsbuorren”en het plein bij cafe Bantema.
ONTSTAAN DER BENAMING:
Oorspronkelijk de hoofdstraat en het centrum van het dorp “de Buorren”.
Toen later de voor het verkeer en het dorp belangrijke weg ten Westen van de Sexbierumervaart werd aangelegd en hier een nieuwe woonwijk ontstond werd aan de oorspronkelijke buurt de naam Oude Buurt en aan de nieuwe Nieuwe Buurt gegeven.
BIJZONDERHEDEN:
De toegang van de Oude Buurt tot het Kerkpad wordt wel “de grote rooster” genoemd, omdat volgens het bijgeloof de toegang tot het kerkhof en haar onmiddelijke omgeving omgeving moest worden bemoeilijkt voor de boze geesten, die dan zgn. met hun “poot” in de trailies van de rooster bleven hangen.
Dikwijls heeft men bij een kerkhof een kleine en een grote rooster.
De kleine zou te Sexbierum zich bevinden op het punt waar de Rottefalle uitkomt op het Kerkpad.
Van 1832 tot 1903 was in de woningen Sexbierum 250 t/m 253 het gemeentehuis gehuisvest.
Voordien van 1825-1832 te Minnertsga 256. Van 1822-1825 in de woning Minnertsga 80, bewoond door door de heer D.Schotanus, en daarvoor te Harlingen.

SCHOOLSTEEG.
BEGIN EN EINDPUNT:
Lopende vanaf de Oude Buurt 30 m. in Oostelijke richting, daarna 35 m. in Zuidelijke richting en vervolgens 35 m. in Oostelijke richting.
Een aftakking van deze weg loopt over een afstand van 30 m. in Westelijke richting tot aan de Oude Buurt.
ONTSTAAN DER BENAMING:
Hieraan stond de voormalige openbare school, voordat deze naar de “Adelenstraat” werd overgebracht.
Thans staat hier nog een kleine kleuterschool, welke in 1951 werd gemoderniseerd.
VOORSTEL: Schoolstraat.
TOELICHTING: De naam “steeg” heeft een minder gunstige betekenis.

ROTTEFALLE.
BEGIN EN EINDPUNT: Lopende vanaf de Choolstraat in Noordeljke richting tot het Kerkpad.
ONTSTAAN DER BENAMING:
Het langerekte model met aan het eind de verbreding waaraan de diaconie-woningen der N.H.Kerk staan heeft enigszins de vorm van het voormalige “Rottekleaster”. Een speciale rattenval; vooral door de zeer dicht op elkaar volgende toegangsdeuren tot de diaconiewoningen.
VOORSTEL: Rottefalle of Rattenval.
BIJZONDERHEDEN:
Het pad naar de Buorfinne wordt geacht tot de Rottefalle te behoren.
De toegang van de Rottefalle tot het Kerkpad wordt wel “de kleine rooster”genoemd (zie verklaring bij de Oude Buurt).

PASTOORSBUORREN.
BESTAANDE NAAM: Konijnenfokkerij of Konijnenbuurt.
ONTSTAAN DER BENAMING:
Een vroegere Ds.Jentinck heeft hier geruime tijd een groot aantal konijnen gehouden, vandaar deze spotnaam.
VOORSTEL: Pastoarsbuorren of Pastoorsbuurt.
TOELICHTING:
Volgens gegevens van de heer P.B.Winsemius te Leeuwarden komt in de oude floreenregisters deze benaming voor.
Deze was door de invoering van de spotnaam in in onbruik geraakt.
BIJZONDERHEDEN:
Aan deze weg moet vroeger een zgn. exercitieterrein zijn gelegen, nabij de woning bewoond door de heer J.Dijkstra.
De vroeger hieraan staande pastorie had stemrecht.

PASTORIEREED.
BEGIN EN EINDPUNT:
Lopende vanaf de Pastoarsbuorren tot de “Pastoriepleats”, bewoond door de heer M.S. Janzen.
ONTSTAAN DER BENAMING:
Reed, welke toegang geeft tot de “Pastoriepleats”.
VOORSTEL: Pastoorslaan of Pastoarsleane.
TOELICHTING:
Het openbaar voetpad lopende van de Pastoarsbuorren.
De aanduiding “reed” is minder fraai.
BIJZONDERHEDEN:
Het voetpad lopende vanaf de “Pastoriezathe” naar de aan de door de heer T.Zwart bewoonde boerderij, staande aan de Franekerweg, is niet openbaar.

NIEUWE BUURT.
BEGIN EN EINDPUNT:
Lopende vanaf de brug nabij de N.H.ker in Zuidelijke richting tot aan “het Plein” bij cafe Bantema.
VOORSTEL: Nieuwe Buurt.
BIJZONDERHEDEN:
De hierin voorkomende brug wordt wel “De Griene Tille” genoemd.
Vroeger moet aan deze weg het kerkgebouw van de Doopsgezinde gemeente hebben gestaan (een “vermaningshuis”.)
Hiervoor ontving de N.H.Kerk een erfpachtscanon.

DE KADE.
Begin en eindpunt:
Lopende vanaf “het plein” bij cafe Bantema in Zuidelijke richting ten Oosten van de Sexbierumervaart tot aan de Coöp. Zuivelfabriek en de verlofslocaliteit t.n.v. P.Bierema.
ONTSTAAN DER BENAMING:
Het is de los-en laadwal voor de in de Sexbierumervaart t.b.v. het dorp Sexbierumer liggende schepen.
VOORSTEL: De Kade.
BIJZONDERHEDEN:
Enige achteraf gelegen woningen staan in de z.g.n. “Bargesteeg”, doch deze naam is nog niet ouder dan 70 jaar en is onstaan omdat daar een tweetal varkensmesterijen waren gevestigd.
Er zijn geen voldoende redenen voor handhaving van deze naam.
Ook ligt hieraan het voormalige armhuis, hetwelk bekend staat onder de spotnaam “Brussel” of “Groot Brussel”.

FRANEKEREIND.
BEGIN EN EINDPUNT:
Lopende vanaf de Noordgrens van het perceel, waarop staat de Coöp.Zuivelfabriek in Z.O. richting Noordgrens van het perceel, waarop staat de boerderij bewoond door de heer J.Landstra.
ONTSTAAN DER BENAMING: Het einde van de bebouwde kom, richting Franeker.
VOORSTEL: Franekereind.

FRANEKERWEG.
BEGIN EN EINDPUNT:
Lopende vanaf het Franeker-eind tot de Slachtedijk, de Oostgrens van het dorp Sexbierum.
ONTSTAAN DER BENAMING:
Weg liggende buiten de bebouwde kom en de hoofdverbinding met Franeker vormend.
VOORSTEL: Franekerweg.
BIJZONDERHEDEN:
Hieraan ligt de stemgerechtigde “Beneficia” of “Prenbanderus” boerderij, bewoond door de heer J.Landstra, de overgebrachte stemgerechtigde boerderij “Lyts Walta”,bewoond door de heer S.Okkinga en de stemgerechtigde boerderij “Rinsma Stelle”, bewoond door Nammensma.

STATIONSWEG.
BEGIN EN EINDPUNT:
Lopende 110 M. in Zuidelijke richting vanaf het Franekereind nabij het Coöp. Zuivelfabriek, daarna ombuigend naar het N.W. lengte 85 meter en wederom uitkomend op het Franekereind.
ONTSTAAN DER BENAMING:
Toegangsweg tot het station.
VOORSTEL: Stationsweg.
TOELICHTING:
Deze naam ter herinnering aan de Noord Friese locaal spoorweg vast te leggen en uit te breiden tot de overige aan “het Spoorrondje” staande woningen.

DE TERP.
BEGIN EN EINDPUNT:
Vanaf het bruggetje bij de N.H. kerk lopende in Westelijke richting, na 80 m. ombuigend in Zuidelijke richting, daarna in Westelijke richting tot aan Hottingabuurt.
Met een rondweg lopende vanaf 80 m. uit het begin punt eerst Westwaarts, daarna Zuidwaarts totdat deze op de oorspronkelijke weg aansluit.
Een zijtak loopt in Oostelijke richting tot de Zevenhuisterweg.
ONTSTAAN DER BENAMING:
Deze weg loopt over de Sexbierumerterp. VOORSTEL: De Terp.
BIJZONDERHEDEN:
Teneinde de naam Hottingabuurt te behouden is de Terp beëndigd juist voor de woning Sexbierum no.25, bewoond door Wed.R. Hiemstra.

ZEMELSBUURT OF HOTTINGABUURT.
BEGIN EN EINDPUNT:
Lopende vanaf het eindpunt van de Terp tot de brug over de voormalige Pietersbierumervaart ( Hottinga-brug).
ONTSTAAN DER BENAMING:
ZEMELSBUURT-zie bijzonderheden.
Hottingabuurt genoemd naar de brug, welke in 1836 met medewerking van de eigenaar van “Hottinga-State” werd aangebracht ( onderhousverplichting geacsepteerd).
VOORSTEL: Hottingabuurt.
BIJZONDERHEDEN:
De Hottingabuurt is een gehucht liggende Oostelijk van de gedempte Pietersbierumervaart.
In de volksmond wel genoemd “Zemelsbuurt” omdat o.a. een bakker hier een aantal woningen bouwde waarop het volgende spotgedicht werd gemaakt:
“Deze woningen zijn gesticht van zemelsbrood en lichtgewicht”.
Daar Zemelsbuurt aan een spotgedicht is ontleend, wordt het juister geacht de Hottinganaam in ere te houden.
Deze fam. heeft een belangrijke rol in Barradeels geschiedenis gespeeld.

ACHTEROM thans bekende benaming.
BEGIN EN EINDPUNT:
Lopende vanaf de Terp nabij de woning bewoond door burgemeester Duker in Zuidelijke richting tot aan het Vliet.
ONTSTAAN DER BENAMING:
Doordat aan deze weg een groot aantal hokken voor vee en wagenstalling zijn geplaatst en deze ook voor het plaatselijke verkeer van weinig betekenis is geworden, werd hieraan de naam “Achterom” gegeven.
VOORSTEL: Zevenhuisterweg.
Toelichting:
Oorspronkelijk werd deze weg zo genoemd, vermoedelijk omdat hieraan 7 woningen stonden.
Gezien de nieuwbouw en de wegenaanleg in het Z.W. hiervan gelegen complex bouwterreinen, zal de betekenis van deze weg in de toekomst toenemen.
Het is hierom minder gewenst de minder gunstige naam het Achterom definitief vast te leggen.

HET VLIET.
BEGIN EN EINDPUNT:
Lopende vanaf de Griene Tille ten Westen van de Sexbierumervaart tot het daar in gebruik zijnde sportterrein.
ONTSTAAN DER BENAMING:
Genoemd naar het langs deze woningen “Vlietende”water.

TJERK HIDDES-STRAAT.
BEGIN EN EINDPUNT:
Lopende vanaf de Terp 225 m. in Zuidelijke richting.
VOORSTEL: Tsjerk Hiddes-straat.
TOELICHTING:
Genoemd naar de te Sexbierum geboren en getogen Friese zeeheld Tsjerck Hiddes.
BIJZONDERHEDEN:
De naam van deze Friese zeeheld dient in het dorp Sexbierum te worden vastgelegd, door hiernaar te noemen één van de nu of in de toekomst belangrijke straten.

RIENTS WESTRASTRAAT.
BEGIN EN EINDPUNT: Lopende vanaf de Tsjerck Hiddesstraat in Oostelijke richting tot aan de Zevenhuisterweg.
VOORSTEL: Rients Westrastraat.
TOELICHTING:
De heer R. Westra geboren 1 Dec.1895 overleed in het concentratiekamp Oldeburg (Duitsland) op 30 Nov.1944.
Hij was een der oprichters van het verzet, waaraan hij reeds in 1941 actief deelnam en een der leiders van het L.O.
Hij werd door het verraad van een zekere Michon bij een overval van de Duitsers gevangen genomen.
Zie voor nadere bijzonderheden "Friesland annis domini 1940-1945".
Ter zijner gedachtenis en ter ere van het verzet wordt voorgesteld deze naam de nieuwe straat te geven.

WESTERSTRAAT OF LATSMASTRAAT.
BEGIN EN EINDPUNT: Vanaf de Terp nabij de notariswoning lopende 220 meter in Noordelijke richting tot de Latsmalaan.
ONTSTAAN DER BENAMING:
De straat lopende ten Westen van het dorp of lopende in het verlengde van de Latsmalaan.
VOORSTEL: Adeelenstraat.
TOELICHTING:
Doch dan lopende tot aan de brug over de Sexbierumervaart, de Reatille.
BIJZIONDERHEDEN:
Ten Noorden van deze weg staat het zgn."Kasteeltje", hetwelk haar naaam heeft te danken aan het feit dat hier vroeger het kasteel van de Adeelen stond, rondom welke naam verschillende verhalen de ronde doen, o.a.dat deze famielie van Koninklijke bloede was,doch zeker is dat zij tot de hoogste Friese adel kon worden gerekend (stemgerechtigde boerderij).
Teneinde deze historische naam vast te leggenis het gewenst hiernaar de in de onmiddelijke omgeving lopende straat te noemen.
Aan deze weg bij de woning bewoond door de heer J.Norder lag oorspronkelijk land waarvan de opbrengst kwam t.b.v.de vicaris zgn."vicarij-landen".
Op de plaats van de huidige Geref.Pastorie stond de stemgerechtigde boerderij of woning "de vicarij".

LIAUCKEMALAAN OF LIAUCKEMALEANE.
BEGIN EN EINDPUNT:
Lopende vanaf de Latsmalaan-Adeelenstraat 300 M. in Westelijke richting,dan ombuigend naar het Noorden via Liauckema State tot de Hornestreek met een zijtak (voetpad) naar Hottingabuurt.
TOELICHTING:
Voetpad naar "Liauckema State",thans bewoond door de heer R.F. Bruinsma (stemgerechtigde boerderij).
BIJZONDERHEDEN:
Vroeger het bezit van een oude Friese adelijke familie "de Liauckema's".
In de onmiddelijke omgeving van de driesprong,ontstaan door de afbuiging vaneen zijtak lopende naar Hottingabuurt,stond vroeger een korenmolen, vandaar dat de namen "Molenpôlle"en "Molenreed"ook in zwang zijn geweest.

LATSMALAAN:
BEGIN EN EINDPUNT:
Lopende vanaf de hoek waar de Adeelenstraat in N.O.richting ombuigt naar de Reatille tot de Hornestreek.
ONTSTAAN DER BENAMING:
Hieraan ligt de stemgerechtigde boerderij "Latsma State", Thans bewoond door de heer A. Swart.
VOORSTEL:Latsmalaan.
BIJZONDERHEDEN:
Hieraan staat de vroegere stemgerechtigde boerderij "Jeldera Tyaerda" welke thans "Vredenoord" wordt genoemd en bewoond wordt door de heer J.F. Bruinsma.
De borderij stond voorheen aan de andere zijde van de weg.

JAN GERRITSLAAN.
BEGIN EN EINDPUNT:
Lopende vanaf de Hearewei in N.W.richting tot de Hornestreek.
ONTSTAAN DER BENAMING: Niet bekend.
Werd ook wel "Ottemaleane" genoemd naar de in deze omgeving gestaan hebbende stemgerechtigde "Ottema State", waarvan nog resteert "de Ottemawier".
VOORSTEL: Ottemaleane of Ottemalaan.
TOELICHTING: Bekend is hiervande oorsprong en niet die van de Jan Gerritslaan.
BIJZONDERHEDEN:
De wier is een vluchtheuvel dienende ter bescherming in geval van vijandelijke aanvallen of watersnoden.
Hieromtrent zijn de meningen verdeeld.
Er zijn nog slechts enkele wiers in Friesland aanwezig.
Hieraan staat de vroegere stemgerechtigde boerderij "Brandtsma State"bewoond door de gebr.Nammensma.

MECKAMALEANE OF MECKEMALAAN:
BEGIN EN EINDPUNT:
Lopende vanaf de Ottemaleane naar het Heechhiem.(N.O.richting).
VOORSTEL: Meckemaleane of Meckemalaan.
BIJZONDERHEDEN:
Hieraan stonden de twee stemgerechtigde boerderijen "Lyts"en "Great Meckama".
"Lyts Meckema"is het tegenwoordige "Heëchhiem",bewoners de fam. P.Dijkstra en K.Bonnema.

VOGELZANGLAAN.
BEGIN EN EINDPUNT:
Lopende vanaf de Hearewei in Z.O.richting tot de Spoorbaan.
VOORSTEL: Vogelzanglaan:
BIJZONDERHEDEN:
Oorspronkelijk liep dit voetpad tot aan de stemgerchtigde boerderijen "Vogelsangh"en "Sloterdijk".
Vermoedelijk stonden zij in verbinding met de thans vervallen "Suderleane", die uitkwam bij de boerderij bewoond door de heer K.Siderius.
Als landweg waar zomers de vogels hun gezang laten horen en ter vastlegging van de naam "Vogelsangh State"is de voorgestelde naam acceptabel.

SLACHTEDIJK.
BEGIN EN EINDPUNT:
Lopende vanaf het punt gelegen 300 M. ten Z.W.van de brug Getswerderzijl tot deze brug en daarna in N. richting tot de Waddenzee.
ONTSTAAN DER BENAMING:
Deze weg diende als slaper-dijk in geval van dijkdoorbraak.
VOORSTEL: Slactedijk.
BIJZONDERHEDEN:
Aangelegd ± 11e eeuw en diende om het instromen van zeewater uit de omgeving van Harlingen tegen te gaan.
Thans doet ze dienst als slaperdijk.
Zij loopt van de Waddenzee tot Rauwerd, waar hij zich aansloot aan de voormalige Middelzee-dijk.
Ten Westen van deze weg en ten Noorden van de Hearewei en ten Zuiden van de spoorbaan moeten twee stemgerechtigde huizen of boerderijen hebben gestaan,terwijl onmiddelijk ten Zuiden van deze spoorbaan nog een stemgerechtigde woning of boerderij gestaan moet hebben.

VOORRIJP.
BEGIN EN EINDPUNT:
Lopende vanaf Getswerderzijl in Westelijke richting tot de grens van het dorp Wijnaldum.
ONTSTAAN DER BENAMING:
Zie de verklaring bij het dorp Wijnaldum.
VOORSTEL: Voorrijp.
BIJZONDERHEDEN:
Hieraan ligt de stemgerechtigde boerderij "Het Spitaal"bewoond door de heer A.Hobma.
Een verklaring voor deze naam is niet tegeven.
Ten Noorden van de Reed tenWsten van de Slachtedijk lag vroeger een naamloze stemgerechtigde boerderij, eigen aan de Franeker Kruisbroeders, later eigen aan de Franeker armvoogden.

ZWARTELAAN OF JUCKEMALAAN.
BEGIN EN EINDPUNT:
Lopende vanf de Stationsweg in Z.O.richting naar de vroeger stemgerechtigde boerderij "Groot Juckema"bewoond door de heer G.Hofstraen de vroeger thans afgebroken boerderij"Lyts Juckema"met een zijtak naar de vroegere stemgerechtigde boerderij "Syck Hade"bewoond door de heer D.Hoogterp.
("Lyts Juckema" had eertijds stemrecht).
Tevens heeft hieraan gelegen de stemgerechtigde boerderij "Roordema", waarvan de juiste plaats niet met zekerheid is aan te geven.
ONTSTAAN DER BENAMING:
Verbindingsweg met de Juckema States.
VOORSTEL: Juckemaleane of Juckemalaan.
BIJZONDERHEDEN:
Dit openbaar voetpad is deels in onbruik geraakt.

Waltaleane.
BEGIN EN EINDPUNT:
Lopende vanafde Franekerweg in Z. richting naar de vroeger stemgerechtigde boerderijen "Lyts Walta en "Great Walta.
"Great Walta"is een zeer oude state daterend van voor 1420.
Deze laan had een verbinding met de Juckemalaan.
Op de wegenlegger komt deze verbinding ook als openbaar voetpad voor.
ONTSTAAN DER BENAMING:
Verbindingsweg met de "Walta" States.
VOORSTEL:Great Waltaleane of Groot Waltalaan.
TOELICHTING:
Lopende tot "Lyts Juckema".
BIJZONDERHEDEN:
De boerderij "Groot Walta" wordt bewoond door de heer G.Wijngaarden en "Klein Walta"welke werd verplaatst naar de Franekerweg, door de heer S.Okkinga.

HORNESTREEK.
BEGIN EN EINDPUNT:
Lopende vanaf de grens van het dorp Pietersbierum in N.O. richting tot aan de Slachtedijk.
ONTSTAAN DER BENAMING:
Zie Wijnaldum.
VOORSTEL:Hornestreek of Hoarnestreek.
BIJZONDERHEDEN:
Ongeveer 300 M. Oostelijk licht aan de Noordzijde een groepje woningen, bekend onder de naam "Hongerpôlle".
Onder pôlle te verstaan een buiten het dorp gelegen groep woningen.
Deze spotnaam is ontstaan doordat hier enkel kinderrijke arbeidersgezinnen woonden, die het vroeger dikwijls zeer armoedig hadden.
Vermoedelijk heeft hier vroeger een naamloze stemgerechtigde boerderij gestaan.
Aan het begin stond aan de Zuidzijde oorspronkelijk de stemgerecgtigde boerderij "Jongere Tjaerda".
Op deze plaats staat thans de woning bewoond door de heer Poelstra.>br> Voorts staan aan deze weg de volgende stemgerechtigde boerderijen: Ëelsma State"bewoond door de heer Joh.de Jong; "Douma State"bewoond door de heer J.A.Blanksma; en "Donia State"bewoond door de heer J.Nammensma.
Het groepje woningen ten Noorden van de Hornestreek, Westelijk van de Latsmalaan, wordt in de volksmond genoemd "De Bonte Bok".
Een verklaring voor deze naam is niet gegeven.
Ten Noorden van de Hornestreek juist Oostelijk van de Ottemalaene stond vroeger de stemgerechtigde boerderij "Goslinga State".
De Hornestreek of Alddyk is de oude zeedijk.

FROUSLEANE.
BEGIN EN EINDPUNT:
Lopende vanaf de Hornestreek in N.W. richting tot aan de zeedijk.
ONTSTAAN DER BENAMING:
Wandelweg van de freules, wonende op Liauckema State.
VOORSTEL: Frousleeane of Vrouwenlaan.

VISSERSPAD.
BEGIN EN EINDPUNT:
Lopende vanaf de Hrnestreek Oostelijk van de Sexbierumervissersvaart in N.W. richting tot aan de zeedijk.
ONTSTAAN DER BENAMING:
Het voetpad lopende naast de vissersvaart.
VOORSTEL: Visserspad.

SCHILLAAN.
BEGIN EN EINDPUNT:
Lopende vanaf de Hornestreek nabij de Ottemaleane in Noordelijke richting tot aan de zeedijk.
VOORSTEL:Schillaan.

ZEEDIJK.
BEGIN EN EINDPUNT:
Lopende aan de voet van de zeedijk vanaf de grens met het dorp Pietersbierum in N.O. richting tot de Slachtedijk.