WUMKES 1700-1900.

28 april 1706.
Hendrik Beerns, molenaar en Wytske Wytses, echtel. te Sexbierum koopen voor 1237 car. gl. van Abel Douwes, molenaar en Trijn Benedix, echtelieden te Wommels, een rog- of windmolen aldaar.

21 mei 1721.
Vrouwe Anna van Idsinga, wed. wijlen Capitein Theotardus de Vries te Harlingen koopt 1/6 van een zathe lands Jukkema- State te Sexbierum;

29 oct. 1721.
,, 29 Jhr. Arent van Haersolte, grietman v. Barradeel op KI. Hermana-state te Minnertsga en Vrouw Margareta van Dambits, wed. van wijlen Jhr. Fecco van Sytsama, wonende op Camstra-state onder de klokslag van Wirdum gaan een wandelkoop aan, waarbij de Ie 6 pondem. lands te Sexbierum overdraagt tegen een groot huis, tuin, enz. te Minnertsga, eigendom der 2e als beide gelijk gesteld in waarde, n.i. 1200 goudgl.

4 febr.1722.
Sicke Clases schooldienaer en dorprechter tot Sexbierum, koopt voor 99 golt gl. seekere S goltgulden eeuwige jaerlijxe rente, gaende uit een sathe en landen aldaer, waaraf eijgenarse syn de erven van wijlen Pieter Corn. Alma, n.1. Haring Buventius, gerechtsbode te Franeker en Joh. Bttventius, in leven old ontvanger en chirurgus te Sexbierum.

16 sept.1722.
.Dr. Romulus Backer, secr. v. Barradeel, koopt voor 60 goudgl. 7 pondem. greidland bij.'t Brandhuys, steed onder Sexbierum.

1723
Liauckama-state te Sexbierum van Alexander Jozef v. d. Laan (afgebroken 1823);

3 mei 1724.
Wijbe Jetses Koopman c.u. koopt voor 240 car. gl. sekere huizinge van ouds de roode kamer genaamd staande te Pietersbierum aan den ingang van het kerkhof, hebbende dit ten W., de gemeene buurt ten N. van Monsr. Hidde Heremyt apotheker en drs. Johannes Beylanus te Sexbierum als administrator wegens monsr. Meinert Heremyt.

27 oct 1726.
Petrus Wagens doet zijn intree te Sexbierum (= Sixtusbierum, St. Sixtus is patroon der kerk) met Ps. 119 : 27.

1 dec.1747.
K. Sannes heeft in kleuren geteekend een gezicht van den zeedijk tusschen Oosterbierum en Sexbierum, en van de Lemmer, in O.-I. inkt. (Fr. Museum).

6 febr.1765 Kerkvoogden van Sexbierum hebben de zeer vervallen graven in de voorkerk aldaar laten verhoogen en vervloeren, en een nieuw graf register laten maken, aangifte bij Harmanus Boer, schoolmeester aldaar. 21 april 1772.
Aanbesteed het afbreken van een vervallen uitbouw der kerk te Sexbierum 14 febr.1774 Verhuring der vrije vissoherij met aalfuiken, 1° in Gestwerder zijl, 2° het zet in de Rie omtrent de Sexbierumervaart, 3° het zet in de Rie omtrent de Roptavaart onder Sexbierum, Pietersbierum en Wijnaldum.

23 juni 1775.
Aanbesteed het maken van een nieuwe deur in de zuidzijde van de kerk te Sexbierum en het afbreken en weeropbou wen van het aangebouwde kruis aan de Noordkant.

12 dec. 1775.
Boelgoed van 250 iepen op Liauckama-State te Sexbierum.

15 dec. 1775.
De oude pastorie te Sexbierum op afbraak verkocht.

20 nov. 1785.
Te huur de bouwplaats, groot 108 pondematen, om en bij het slot Liaukema te Sexbierum, nader onderricht bij Mevr. Liaukema boven den glazenmaker Nauta op de Nieuwstad te Leeuwarden.

31 dec.1785.
Eelsma te sexbierum staat nog de poort.

17 febr. 1795.
Te Sexbierum wordt de vrijheidsboom geplant in tegenwoordigheid van 100 man burgerwacht, 80 jongedochters in het wit, onder het luiden der klokken en hoezee-geroep, waarna de vrijsters de carmagnole dansen.

27 sept.1795.
Het bataillon van Barradeel eindigt zijn exercities voor dat saizoen met een vuring te Sexbierum.

11 oct. 1797.
Verkoop der zathe Eelsma-State onder Sexbierum, groot 130 pondematen, eigenaar en gebruiker old secretaris R. omit c.u.

12 sept.1803.
Appelboelgoed in de hovinge op Eelsma-State onder Sexbierum.

29 april 1805.
Boelgoed op Latsma-State onder Sexbierum, bewoond door wijlen Ds. W. de Vries.

5 jan.1817.
Overleden op Kelsma-State onder Sexbierum Catharina Fontein, echtgenoote van Pieter Fontein.

30 dec. 1823.
P. Fontein maakt bekend, dat Eelsma-State te Sexbierum te huur is voor ƒ 12 de 36 vierk. roeden boven de lasten.

11 maart 1824.
Te koop Eelsma-State te Sexbierum, groot 55 bunders, bewoond door Pieter Fontein.

6 april 1824.
Boelgoed van boerereau op Eelsma-State te Sexbierum.

25 aug.1824.
In de herberg Benthem te Harlingen het slot Liauckema te Sexbierum op afbraak geveild, geboden ƒ 2275.

22 nov. 1824.
Aanbesteed het uitroeien van het geboomte op Eelsma-State te Sexbierum, en boelgoed van een groote partij vruchtboomen.

25 april 1826.
Onderwijzer gevraagd te Sexbierum wegens overlijden van Ebbeng Olverts Kiestra. Salaris ƒ 320 en de schoolpenningen van 70 kinderen.

11 jan. 1830.
Aanbesteed het bouwen van een nieuwe school te Sexbierum.
22 mei 1832.
De secretarie van Barradeel is verplaatst van Minnertsga naar Sexbierum.

17 juni 1833.
W. Eekhof f schrijft in de Leeuw. Courant: „Binnen weinige jaren zagen wij te niet gaan: het sterke Nieuw Botnia te Franeker, het schoone Hania te Holwerd, het prachtige Liauckama te Sexbierum, het oude Holdinga te Anjum, Orxma te Menaldum, Rinia te Blessum en Klein Lankum, allen bezweken voor den vernielenden tand des tijds."

10 nov. 1855.
Aanbesteed het leggen van den kunstweg Sexbierum—Franeker.

23 sept.1856.
Kaatspartij tijdens 't oogstfeest te Sexbierum.

8 juni 1861.
Aanbesteed het maken van een grintweg Minnertsga, Tjummarum, Oosterbierum, Sexbierum en Pietersbierum.

26 oct. 1861.
Aanbesteed het bouwen van een nieuwe school te Sexbierum.

9 sept.1868.
Brutale inbraak op Douma-State, te Sexbierum toebehoorende aan den heer F. Fontein D.Pzn.

20 dec. 1877.
Aanbesteed het amoveeren van een oude en het bouwen van een nieuwe kosterij te Sexbierum.

1 dec. 1878.
Aanbesteed het bouwen van een nieuwe Chr. Geref. kerk te Sexbierum.

1 april 1882.
Aanbesteed het leggen van een klinkerbestrating in Sexbierum.

18 mei 1887.
Kerkvoogden van Sexbierum verkoopen op afbraak de voormalige herberg De Zon op de oude Buren aldaar.

31 aug. 1888.
Bij afbraak der herberg De Zon te Sexbierum vindt men vierkante steentjes met borstbeeldjes er op, en op één een wapen met het jaartal 1764.

1 sept. 1888.
De boterfabriek te Sexbierum in werking.