In diel fan de Alde Buorren ± 1925, tichteby it tsjerkhōf.
Dit is ek it heechste punt fan de terp en dus it āldste diel fan de buorren.
De smid, baas Pieter Leijen, beslacht in hynder midden op strjitte.
Neist de smidte de ālde iepenbiere skoalle.
Dit gebou is letter by de smidderij kommen en yn 1999 ōfbrutsen.
Links kin men noch wat sjen fan it ālde gemeentehūs.
It is it nei fierste hūs foar it tsjerkhōf.
Fan 1832 oant 1903 hat dit it gemeentehūs west.
Derfoar stie it Gritenijhūs yn Minnertsgea.