1930 De gevels en de kajuten (harkenieltsjes) feroarje stadichoan.
Der is al in fytsrekje foar de klanten fan bakker Ten Kate.