Foardat de baggermasine tfn is moasten alle fearten op dizze wize nderhlden wurde.
Jehannes Sluis is hjir de leiker.
Mei in leik of leike (dit is een lange stok mei op it ein in rne bgel mei in net) wurdt de bagger fan de boaiem skept, nei boppe helle en yn e pream kwakt.