Heechhiem vanaf het westen tussen Ottemaleane en Slachte.

Dit stee moet vroeger gezien de ligging een "pôlle" zijn geweest, waar een boerengezin op heeft gewoond en waar men behoorlijk veilig was voor eventuele overstromingen, want het hiem was erg hoog.
'Waarschijnlijk is het gebouw in vroeger tijden groter geweest, zodat men ook vee kon huisvesten.
Us heit, die wel wat aandurfde, heeft dit perceel met huis in de twintiger of dertiger jaren in z’n bezit gekregen.
Vrij zeker is hij er "aan blijven hangen" op een verkoping.
Gek genoeg vraag je, als je jonger bent, nooit naar dit soort zaken, als het niet ter sprake komt.
Heit verhuurde het aan twee of drie gezinnen.
Volgens mij hebben Pieter en Nelly Dijkstra er met hun gezin het langst gewoond.
Verder waren er Sybren en Reino Visser-Goudberg huurder tot ze omstreeks 1949 met hun gezin naar Amerika vertrokken.
Ook Piet Doedes en Pietsje Dijkstra-de Jong met hun kinderen Doede en Gerrie woonden er.
Later gingen ze wonen aan het eind van de Skilleane bij het kanaal, waar Anne en Afke de Jong – Bierema ook gewoond hebben.
(De Skilleane is de reed tussen het Fiskerspaed en de Slachte)
Net als zoveel andere woningen buiten de buorren in die tijd, was ook het Heechhiem aangewezen op regenbakswater, petroleum, swarte branje en brandhout.
Ook de onderhoudstoestand van het gebouw werd er eind jaren 50 niet beter op.
Toen dan ook de bejaardenwoningen van Nij Bethanië aan de Van Haersoltestrjitte in 1957 gereed waren en Jetske en Klaske beter bekend onder de naam "Dames 'Werkhoven"- hun gemeentewoning bij de "Reade Tille" verlieten, gingen Pieter en Nelly Dijkstra in dat eerste huis aan de Easterbierumerdyk wonen.
Vanwege de watervoorziening waren er bij het Heechheim in de loop der tijd twee nieuwe betonnen regenbakken geplaatst.
Toen Heit dan ook in 1957 het gebouw aan Freerk Idzenga uit Oosterbierum verkocht voor de sloop, moesten ook deze betonnen ringen verwijderd worden.
Rense Nieuwhof van Yde en Antsje Nieuwhof-Folkertsma en mijn persoon zijn toen met het "platte karke" ( merk wed. Bakker, Workum) met daarop de kattenkop met slang, lopend naar de locatie geweest om het nog aanwezige regenwater er uit te pompen.
Bouwmaterialenhandel en beton fabrikant Haitsma van Harlingen, die de putten ook geplaatst had, heeft ze weer uitgegraven en getransporteerd"
Een ervan is geplaatst bij het nieuwe huis, dat we dat jaar bouwden op het stee van het oude Liauckama, niet als regenwaterbak maar nu als beerput.
Waarschijnlijk is de andere bak geplaatst bij de Dukerstrjitte no. 22 en 24, die toen door ons als eerste woningen van de Dukerstrjitte daar gebouwd werden voor Rients en Hilly Westra en Piet en Janna Boutsma.
Het perceel grond, dat de naam Heechhiem kreeg, verkocht Heit voor f 1600,- aan landbouwer Blanksma van Douma State.
Zo krijgt alles weer een nieuwe bestemming.
Het puin zal ergens in een reed liggen.
De dakpannen en bruikbare stenen hebben weer een andere weg gevonden.
Het oude hout is waarschijnlijk ter plaatse verbrand.
Zo ging dat in die tijd.
Het oude "aannemerskarke" van Fa. Bakker, Workum, waar ús Dine en mijn persoon omstreeks 1950 ‘s avonds na het eten, met een rotgang wel eens de Terp afreden, wordt soms als een oud paard nog wel eens van stal gehaald om een paar gipsplaten mee te vervoeren.
Vanaf de aanschaf was het na werktijd altijd een geliefd karretje voor ieders gerief.
Menig Groene- Kruis ledikant werd er mee gehaald en gebracht.
Bron: Harm Zaagsma