Poshuma as kantoarhālder bij de PTT en fotograaf.
Mei łs en de boaden Jan Jellema en Oane Hollinga.(ūngefear 1921).