Rechts zien we het bewaarschoolhuis met de kastanjeboom.

Plaatselijke berichten maart 1960
SEXBIERUM
Maandag 8 februari jl. werd des namiddags het gezellige bejaardenverblijf in Sexbierum geopend.
De vlag waaide van de gevel en burgemeester Duker was aanwezig.
Reeds bij de opening hadden vele bejaarden gevolg gegeven aan de oproep om te komen.
De grote kamer was vol met comité en belangstellenden.
De voorzitter, de heer de Groot, sprak een openingswoord en was blij, dat wij als dorpsgenoten dit gezellig verblijf de bejaarden 'kunnen aanbieden.
Hij hoopte dat er iets goeds van gemaakt zou worden, dat men elkaar behulpzaam mag zijn en ten zegen.
De burgemeester wenste de bejaarden geluk met dit verblijf, dat in een. behoefte voorziet.
Het is een mooie gelegenheid voor vrije tijdsbesteding.
Dat dit door eigen initiatief tot stand gekomen, is een bewijs van gemeenschapszin.
Hij dankte het comité voor dit werk.
De heer R. Bruinsma, voorzitter van het comité autotochten voor ouden van dagen, zag hier nog maar een begin van het werk voor de bejaarden en hoopte dat het voor uitbreiding vatbaar is.
Tot nu toe is het alleen toegankelijk voor mannen.
Onderwijl werd thee geschonken sigaar gerookt, maar voortaan zal thee en koffie thuis moeten worden genoten, omdat anders ’t gevaar Niet denkbeeldig is ,dat uithuizigheid wordt bevorderd.
Nu verdeelde de secretaris van het comité de werkzaamheden onder de bezoekers.
Deur openen en sluiten van9 tot 12 uur en van half twee tot 6 uur open.
Eén die voor de kachel zorgt, één die de klok opwindt, één die de contributie int (25 cent per week) en enkele vrijwillige corveeërs.
Het interieur is af; men krijgt het idee dat men thuis is. één die We hopen, dat de bejaarden vele gezellige uren bijeen mogen zijn, dat er vriendschapsbanden worden gelegd, en versterkt.
Onze dank aan de kerken, die spontaan achter dit werk staan en niet minder aan de dorpsgenoten, die het ons mogelijk maakten dit stukje dorpsleven te helpen uitvoeren.

,,Us Mienskipshûs”.

Januari 1961
Zo is de naam van ons bejaardenverblijf aan de Oude Buurt te Sexbierum.
Er waren een 20-tal namen ingezonden en de commissie meende, dat deze naam het meest het doel van ons bejaardenverblijf inhield.
Precies een jaar geleden (15 januari) startten wij en het is gebleken, dat dit verblijf voor bejaarden en zij, die invaliditeit voor hun 65e jaar niet meer tot werken in staat zijn, hier een gezellig bijeen-zijn vinden.
Een paar maanden in de afgelopen zomer is het gesloten geweest, maar begin van de herfst waren de vaste klanten weer aanwezig.
Nieuwelingen kwamen en ook enkelen, lieten verstek gaan, waarom ?.Hier worden contacten gelegd.
Gelukkig wordt het verblijf bezocht door bezoekers van alle gezindten en ook uit alle standen.
Maar.... 'de commissie zit met een tekort en heeft voor de nog komende kosten (huur en brandstof) geen reservebronnen.
Besloten werd de volgende maand een collecte te houden, en we geloven zeker, dat de beide dorpen zich niet onbetuigd zullen laten.
We vertrouwen, dat dat mooie werk zeker in stand zal blijven.
Mogen we op aller medewerking rekenen? en bejaarden, die tot heden nog niet een bezoek aan ,,Us Mienskipshûs' brachten, kom ook eens een keer.
Zal U zeker wel bevallen.
De Commissie. Boven de deur kwam toen nog een plank met "Us Mienskipshûs" erop.