April 1983 Pastorybuorren.

Kninefokkerij----------exerserisplak
Enkele jaren geleden is de Pastorybuorren tijdens het dorpsfeest versierd geweest met konijnenhokken met konijnen erin.
Wij vonden het motief zo origineel dat we nog niet kunnen begrijpen, dat deze ,,versiering” door de beoordelingscommissie niet een prijs kreeg toebedeeld, want hier kwam iets van vroegere jaren (misschien meer dan 1OO jaar geleden) tot uitdrukking in de naam, die de volksmond aan deze buurt had gegeven nI .: Kninefokkerij.
Dit was niet de officiële naam want dan komt de naam van nog eerdere datum in aanmerking, nI . : “Exerserisplak”, want in de oude boeken van de Herv. Kerk hier ter plaatse in de kluis aanwezig, komt men nog meerdere malen de naam ,,Exercitieterrein” tegen.
Tegenwoordig is deze naam nog maar aan enkele mensen bekend, maar in onze jeugd werd deze naam nog veel gehoord, vooral van oudere mensen.
De naam herinnert nog aan de z.g.n. ,,Franse tijd” omstreeks 1800 - 1813, de tijd van de Franse overheersing.
Toen heel Nederland door de Fransen bezet was, waren er soms tot in de kleinste plaatsen, Franse soldaten ingekwartierd , wat inhield dat de gezinnen, welke hiervoor in aanmerking kwamen, genoegen moesten nemen, dat men één of meer soldaten op de kost kreeg.
Wat de naam ,,Exerserisplak” aangaat deze komt ook voor in Tzummarum.
Dat deze naam nog niet geheel in het vergeetboek is geraakt bleek onlangs nog met de afkondigingen in de kerk, waar toen afgekondigd werd: De blommen geane hjoed nei de Hiemstra’s oan de Kninefokkerij.
Wat de,,Kninefokkerij” betreft is het niet met zekerheid te zeggen, welke dominé verantwoordelijk was voor deze naam, want door sommigen wordt aangenomen dat het een dominé geweest moet zijn, die uit zijn ambt ontzet is, en die bouwland kreeg, om in zijn onderhoud te kunnen voorzien en toen met konijnen begon te fokken.
Ook wordt het wel in verband gebracht met een stuk land achter Sibe Hofstra met de naam ,,Dûmeny“ volgens mijn grootvader, pake Klaas, was het een uit de rij portret ten die in de consistorie van de Herv. Kerk hangen, nl. ds. Jenling 1841-1860.
Na 1945 is de officiële naam Pastorijbuorren geworden.
Er zou daar de Pastorie hebben gestaan, misschien ook wel omdat het de toegangsweg is naar de Pastorieplaats, nu bewoond door de fam. Juckema.
Ook wordt wel eens beweerd, dat het oude huis aan ‘t eind van deze buurt, de oude pastorie moet zijn geweest, maar dit wordt door anderen weer tegengesproken, die zeggen dat ‘t een koetsiers- huis was van een notaris die aan de ,,Alde Buorren” woonde.
Verder moeten er ook nog oude plattegrondkaarten aanwezig zijn, die aangeven dat er voor 1850 aan de zuidkant van de ,,Pastorijbuorren” nog geen enkel huis stond.
Hoe het ook zij, het is niet onze bedoeling, om alles precies te weten, maar meer om iets uit vroeger dagen over de verschillende straten en buurten uit ons dorp naar voren te halen en het blijkt dat veel ouderen, maar ook jongeren daar toch belangstelling voor hebben.
Vast staat dat de minder vooraanstaande buurten een aparte functie hebben vervuld in ons dorpsleven en veel hebben bijgedragen aan het goed samenwerken van mensen en bedrijven, die maken dat het in een dorp leefbaar is.

K. Hibma.