It spoar mei trein en stajon rond 1910.
It spoar foar persoaneferfier hat krekt 32 bestien: fan 1903-1935.
Wat eins mar in koart skoft.
Mar ek wat in untsluting en ferromming fan it eachweid foar de hiele doarpsbefolking.
It frachtferfier is noch trochgien oant yn de oarlog.
Sawat op e helte fan dy oarlog ha de Dutsers de rails derweihelle fan Harns oant Tsjommearum ta.
Se hienen ferlet fan izer foar de kanonnen.