Mr. J.Hänekuijk, Notaris te Harlingen, zal op Dinsdag den 15 April 1845, des voormiddags ten 9 ure precies, ten huize van den landbouwer Hendrik S. Houtsma, op Latsma state onder Sexbierum, voor zo verre de posten boven de f20 betreft,tegen voldoende borgstelling op 6 maanden crediet en overigens tegen dadelijke betaling,publiek te verkopen:
Een best boerereeuw en beslag, bestaande uit 11 Paarden waaronder 1 Twenter, 11 Kalve Koeijen, 1 vare Koe, 4 Hokkelingen, 2 Rieren, 11 Schapen, 3 Hooiwagens, 2 Aardkarren, 2 Ploegen, 2 koperen Melkemmers, 6 koperen Aden, Tjenne, Molkenvaten, Kruiwagen, Mestplanken, eene partij Haver, Rogge en Weitsluik, 1klamp Hooi, eene partij Roggestro en Boonschoven, 1 Kapwagen en 1 Chais,_ voorts Meubelen en Huisgeraden, waarbij 2 Kabinetten, 5 Bedden en toebehoren, 2 Klokken, 1 Pulpitum, Stoelen, Koper, Tin, Glas en Aardewerk en wat meer ten voorschijn zal worden gebragt.
Koekdisschen en Hakblokken zullen op de Heiminge niet worden toegelaten.

SATE en LANDEN

,,Latsma Sate”
en
Het ,,Kasteeltje” met Landerijen Te Sexbierum.

Notaris S. Okkinga te Harlingen zal, ten verzoeke van zijn ambtgenoot den heer M. Treub te ’s Gravenhage, Op Dinsdag 10 Februari 1920,”s nam. 2 uur, in de herberg van Pols te Sexbierum, in het openbaar provisioneel verkoopen.
1. De uitmuntende Sate en Landen ,,LATSMA SATE” Genaamd, bestaande uit kapitale, royaal ingerichte en in beste staat onderhoud verkeerende Boerenhuizinge en aangebouwd Heerenhuis ,met groote Schuur en Stalling voor 30 hoornbeesten en 8 paarden, Gierkolk, Stookhut, Tuinen, Singels, Gracht en Erf en Grond c. a. benevens diverse perceelen bijzonder beste Bouw- en Weilanden, alles zeer gunstig staande en liggende aan verharde wegen en opvaarten, te Sexbierum, tezamen ter kadastrale grootte van 52 hectaren 40 aren 10 centiaren,of 142.6 pondemaat, w.v. 119 x 36 ¼ are bouw- en 18 ¼ weiland; tot de gebruikelijke tijdstippen in de herfst van 1924 en Maart/Mei 1925 in huur bij de heer A.Swart voor f 8268,85 per jaar.
Te veilen, behoudens recht van samenvoeging, in 35 perceelen, w.o. 4 perceelen bouwterrein.
II. De mooi gelegen Huizinge, het ,,Kasteeltje”
Genaamd, met Boomgaarden, Tuinen, Bleek, Erf en Grond c.a. benevens 3 perceelen uitmuntend Bouwland, bij en tegenover ,,Latsma Sate”, te Sexbierum, groot 5 hectaren 9 aren 84 centiaren of 13.9 x 36 are;
In huur bij den heer P.H.Westra voor f 1000,- per jaar, en wel het bouwland tot herfst 1924 en overigens tot 1 Januari 1925.
Te veilen behoudens recht van samenvoeging, in 8 perceelen,w.o. waaronder 4 perceelen bouwterrein.
Een en ander breed omschreven bij boekjes met kaart, die verkrijgbaar zijn ten kantoren van de notarissen voornoemd en bij den oproeper Freerk de Vries te Sexbierum.