Namen bij foto:
J.Jansma, A.Jensma, mevr.Zijlstra, G.ter Haar, mevr.Binnema, T.Tielken, P.J.Pronk, E.Schaap, W.Hoogerhuis, J.Klok, J.Kluwer, mevr.Hoekstra, J.Vollema, C.Roorda, H.G.Miedema. J.Vlieger, G.Dijkstra, S.Bierma, J.Miedema, G.Elzinga, M.v.d.Galiën, S.J.Hartkamp, W.Blanksma, H.Okkinga, L.H.Vogels, Th.Miedema, B.Schurer, H.R.de Jong, S.Andringa Gzn., P.van Lunteren, H.Kooistra, E.Zijlstra, J.Hettinga, R.Talsma, mevr.Jepma, mevr.de Vries.

Begin ruilverkaveling "De Bjirmen"foto bij zeedijk'de Slachte'onder Oosterbierum.
Ruilverkaveling gestart (juli 1975).
Gistermorgen is onder aan de zeedijk bij Sexbierum de ruilverkaveling De Bjirmen na een lange aanloop officieel van start gegaan.
Voorzitter van de plaatselijke commissie Sijbe Andringa trok het colbertje uit, gaf dat aan ir.Jan Klok van de cultuurtechnische dienst en stak vervolgens de spa in de grond.
De heer Okkinga van Herbaijum gaf een kleine demonstratie met een kraan.
“Praktyk, technyk en ambtenareklyk” waren op die manier verenigd in beeld gebracht, al werd dat laatste woord er bij gebruikt voor de rijmelaarij en niet in de betekenis als scheldwoord.
De plaats onder aan de zeedijk was gekozen omdat vandaar de strijd tegen de verzilting-vijand van plant en dier wordt aangepakt.
Onder de Slachtedyk wordt een duiker aangelegd om te kunnen bevorderen dat het zouthoudende water naar Roptazijl kan stromen, waar het afgevoerd wordt.
Men hoopt dat dat karwei deze zomer nog klaar is.
In de herfst begint men dan met de verbetering en verbreding van tochtsloten en binnen 3 jaar hoop men het wegen-en waterlopen-net te hebben aangepakt.
De heer Andringa stond onder aan de dijk ook nog even stil bij de Allerheiligenvloed van 1570, die het gebied toen geteisterd heeft.
In de tijd dat mensen volgens sommiger mening, niet in de natuur moeten ingrijpen wilde hij toch wel even tonen wat mensenhanden sindsdien in de Bjirmen tot stand hebben gebracht.
Hij wees daarbij op het fraaie landschap, dat vanaf de zeedijk gezien in de etalage lag.
Tal van sprekers wensten in het Wapen van Barradeel in Tzummarum daarna de ruilverkaveling veel voorspoed toe.
De boeren sitte derom te springen, zo zei Henk Miedema van Noordelijk Westergo.
Foar Barradiel is dit een libbensbelang, zei locoburgemeester Sijtze Bierma, die daarbij zowel op de boeren als op de burgers doelde.
De voorbereidingscommissie is vijf jaar geleden geinstaleerd, de plaatselijke commissie in Maart van dit jaar.
De ruilverkaveling gaat veertig miljoen gulden kosten.