DIAMANTEN ECHTPAAR In de gemeente Barradeel wordt morgen in Sexbierum, feest gevierd door diamanten echtparen.
In bet lokaal van de Ned. Herv. gemeente te Sexbierum recipieert bet echtpaar Van Dijk-Postma uit Sexbierum om te herdenken dat zij 60 jaar geleden ,,de lapen gearsmieten".
In bet gemeentehuis van Barradeel stapten in 1914 vier ecbtparen tegelijk in de huwelijksboot en onder henwaren Marten van Dijk en de molenaarsdochter Neeltje Postma uit Getswlrderzijl.
Later vestigde Van Dijk zich als gardenier.
Het echtpaar heeft nog n zoon in huis, die het bedrijf van zijn Vader overnam. De overige kinderen wonen in Dongjum en Franeker.

Friesch Dagblad 15-05-1974.