Bovenste rij v.l.n.r: ??, Pietje Douma, Geertje Hogerhuis, Janke de Jager, Pietje Haitsma, Triensje Harkema, Berber Post-Travaille,.
2de rij: vrouw Weidema, Jeltje Herrema-DoumaRichtje Kuiken, Geertje Haima, Houkje Post, Neeltje Travaille-Post, Akke de Haan.
3de rij: Froukje de Haan, ??, ??, Tsjikke Hoogerhuis-Haima.
Zittend: Aafje Geertsma-Haakma, Sien Elzinga, Joukje de Wit, vrouw Stienstra, ??.