De klok van de toren der Ned.Herv.Gemeente van Tzummarum draagt het navolgende randschrift:

In die eere van de(n) heilige(n) Sacrame(n)t ben ick gegoten.
Die Swarte Hoep hebbe(n) Tzemaru(m) met messe(n) to stote(n);
Om God van Hemelrick daer laten toene(n)Johan Roerda Taeke Roerda.
Do men schreif MCCCCC en de XXXI daer bi.
Doe goten Geert van Wou en de Johan ter Sthege mi.

Het randschrift behelst dus een historische aantekening betreffende de Zwarte Hoop.
Bedoeld zijn de door George van Saksen in 1514 in Friesland achtergelaten huursoldaten,toen de Friezen in opstand waren gekomen.
Zonder leiding zwierven zij door onze provincie,bezetten Leeuwarden,Franeker en Harlingen enlegden onderscheidene dorpen in de asch.
De Roorda’s hadden hun stins ten Z.-Westen van Tzummarum (de z.g. Bosch-plaats).
Johan niet te verwarren met de beruchte Johan Roorda, berucht om zijn wandaden tegen Klooster Lidlum.