Deze kaart werd in 1907 verstuurd door ds.Gerard Aalders en zijn vrouw Jeannette Westerink.

1905: een nieuwe Pastorie.
Het kerkgebouw en de pastorie zijn zeer onderhoudsintensief.
Regelmatig is de schilder, de timmerman of de loodgieter aktief.
In 1892 verft Cornelis Jouwersma de pastorie en in 1895 de kerk.
Dat laatste gebeurt, nadat schilders hebben kunnen inschrijven.
Jouwersma is de laagste met f. 189,-.
Tijdens het schilderwerk in 1895 heeft de gemeente een ander onderkomen nodig voor de zondagse erediensten.
De kerkeraad vraagt aan de Kerkvoogdij van de Hervormde gemeete of men zolang daar kan kerken.
Dat blijkt -zo kort na de breuk van 1891 - teveel gevraagd.
Dan huurt men de bovenzaal van 'HetWapen van Barradeel'.
Na het vertrek van de eerste predikant, ds. Lanting, brengt de kerk het ene beroep na het andere uit, zonder dat dat resultaat oplevert.
In 1899 komt men tot het besluit de pastorie enigszins op te knappen.
Jetse Bonnema is met f . 211,- de laagst inschrijvende timmerman voor deze verbouw.
Deze opknapbeurt heeft blijkbaar geholpen: in maart 1900 komt - na 17 beroepen - ds. van Reenen naar Tzummarum.
Als hij in1902 al weer vertrekt, begint men niet aan het beroepingswerk, omdat de pastorie zo niet bewoond kan worden.
In augustus wordt de pastorie vertimmerd, schoongemaakt en geverfd.
En in oktober 1903 komtds. Aalders naar deze pastorie inTzummarum.
Een pastorie, die hem niet vreemd zal zijn geweest.
Zijn voorganger, ds'.van Reenen,,is zijn zwager.
Beide predikanten zijn getrouwd met een dochter van ds. R.M. Westerink uit Lollum.
In 1905 is de schoolvereniging zover dat er een christelijke lagere school inTzummarum gebouwd kan worden.
Daartoe koopt deze vereniging een gedeelte van de grote tuin van de Gereformeerde kerk.
En in augustus 1905 wordt hij tijdens één aanbesteding zowel het schoolgebouw en de schoolwoning, als de nieuwe pastorie afgehandeld.
Architect van de drie gebouwen is de heer D.B.Kalma te Leeuwarden.
De Tzummarumer inschrijvers beperken zich tot de bouw van school en schoolwoning.
De pastorie wordt gegund uun de laagtte inschrijver, G. Smits van st. Anna Parochie.
Hij vraagt f. 4.523,-voor de afbraak van de oude pastorie, de bouw van de nieuwe en de verbouw van de kerk.