Zanglust en Vriendschap tijdens een concours omstreeks 1947.

Bovenste rij staande v.l.n.r.; Germ Kolthof, Jouke Jouwersma, meester de Haan, Douwe de Valk, Bart Kramer, Jan.S. de Vries, Feitse H. Talsma, Jan Bandsma, Rients W. Terpstra, dirigent Bauke Hoekstra, Foeke Terpstra, Kees Jouwersma, Dirk de Valk, Jan de Valk en Pier G. Kolthof.
Middelste rij; Bregina Draijer, Antje Draijer, Janke Jouwersma, Aaltje Sijbesma, Aaltje Monsma, Maaike Swart, Beitske Groendijk, Wob Oost, Hiltje Bleeker, Rike de Valk- Dijkstra, Romkje Hoogland, Marie J. Tamsma.
Onderste rij zittend; Sietske Poelsma, Tet Kamstra, Sjoke Kamstra, Pietje Krotje, Sietske Talsma-Jellema, Jetske Poelsma, Djoke Terpstra, Aaltje Hiemstra, Afke Tolsma en Sipkje A.Talsma.