Helden

Sy dyt foar s foelen
Sille wy nea ferjitte.
Se binne de helden fan eartiids
En ek fan hjoed, dat mei elts witte.

Har libben ha se foar s weage
Faaks noch jong, noch net sa ld.
Mei in moaie takomst noch foar eagen
Fjochtsje foar in better wrld.

Stapke foar stapke op wei nei de frijheid.
Krekt as fugels dyt fleane oer de Fryske grn.
Stapke foar stapke it sa graach wolle
En dochs krekt net de frijheid fn.

Krekt as Martin Luther King hiene se ek in dream
Dat alles goed komme soe.
Dat minsken neist mekoar libben yn frijheid
En dat der frede wze koe.

Gjin maitiid, gjin simmer en gjin winter
De dream ferfleach op in tryste dei.
Gjin leafde, gjin frijheid en gjin takomst
De wyn naam alle dreamen mei.

Geartsje