BERNE DREAM

Mei de hannen yn 'e bse stiet er faak efkes op 'e seedyk,
fassinearre troch it moaie hat er hiel wat oerkes trochbrocht.
Mei de boatsjes op it wetter en de fgels fielt er him dr sa ryk,
sjocht it wetter skitterjen troch it sinneljocht.

Sa tinkt er oan eartiids doe 't er mei heit te fiskjen gie,
mei it boatsje en de fke troch it slte wetter.
Hy wit noch krekt hoe heech it wetter stie,
Wie in dreamer en tocht al faak oan letter.

Dan tocht er, letter as ik grut bin en ik bin hiel ryk,
en ha jild by de rs,
dan keapje ik foar mysels de hiele seedyk,
en foar s heit en mem in hiel moai hs.

Dan gean ik nei in waarm ln yn it winterskoft,
flean dr mei in fleantch hinne,
plkje foar pake en beppe de stjerren t 'e loft,
en foar myn lyts suske de sinne.

Hy tinkt oan eartiids en syn bernedream,
en sjocht nei de boatsjes op 'e hege weagen.
In keardel as in beam
mei triennen yn syn eagen.