Nije Moarn

Ranke fine reagen
oer it dizich lān
in fasinearend barren

Goddelyk moai
betsjoenend moai.

In keppel guozzen
brekke de stilte
fan it tsjuster
nei it faaie ljocht.

Fol oerjefte sjongt
de kliester beret.

De nacht is skiednis
de dei is berne
yn in nije moarn.

Geartsje