Simpel

De moraal fan dit ferhaal is hiel simpel
en leit eins alhiel foar de hn
wy jouwe de bisten faaks in stimpel
fan die hawwe gjin ferstn.

Mar de atoombom is troch minsken tfn
en it moaie troch bisten it meast wurdjerre
want minsken smite oalje op e see en fergif yn e grn
en litte in protte bisten tstjerre

sa kinne bisten in grut foarbyld wze
want it fersmoargjen hienen hja gjin diel oan
en sa kin men ynkoarten grif yn e krante lêze
net de minsken mar de bisten hawwe it ferstn.

Geartsje Suierveld
December 1995