Winsk

Alles fan e natuer hat hjir syn plakje fn
In moai gehiel makket de loft mei al it blau en it sinneljocht
Oeral libje minsken en bisten yn it rn
Sa is alles fan de wrld moai betocht.

Sa binne de minsken allegearre as in lyts minske begn
As in helpleas lyts protsje t e memmeskurte wei
Hawwe sa lyts en sa fhinklik in lyts plakje op dizze wrld fn
Doet se it libbensljocht seagen op in dei.

Krekt as in blom sa brekber en samar brutsen
Krekt as fgels t it aai
Dyt mei harren lytse wjukjes tstutsen
Ut it nest fleane op in dei.

Krekt as blommen en de fgels moat hjir foar elts in plakje wêze
In minsklik libben foar elts Minsk
Ut in protte minske eagen kin men lêze
It is s grutste winsk

Geartsje Suierveld,
december 1992