Foto: Enkele van de woningen, die tegen de vlakte moeten en waarop de Oosterbierumers hun misnoegen over het ,,schurftige aanzien”hebben weergegeven.

Afbraak is al aanbesteed.

FEESTEND OOSTERBIERUM SCHAAMT ZICH OVER KROTTEN IN DE BUORREN.

In Oosterbierum, dat een tweedaags dorpsfeest viert, roemden enkelen het succes, dat de optocht altijd heeft.
Er komen altijd veel mensen van elders kijken.
,,Mar,”zo zei men er bij, ,,eigentlik fine wy dat hwat pynlik, hwant wy skamje ús foar de Buorren yn ús doarp.
” Die ,,schaamte”bleek voort te vloeien uit de in de Buorren met planken dicht gespijkerde woningen.
Het is een ,,bekende doorn in het oog”van de Oosterbierumers.
Er zijn huisjes bij, die al vier en zes jaar leeg staan.
De gemeente Barradeel heeft er een paar in bezit.
Maar eentje ligt onder hetzelfde dak van een vroegere turfopslagplaats behorende bij een voormalige bakkerij ernaast.
Hierin woont nu een eigenaar, die de vroegere opslagplaats in eigendom heeft en hem gebruikt als hok.
In de buurt weet men, dat de gemeente er niet genoeg voor wil betalen, of –en dat kan ook—dat de eigenaar een hogere prijs wil bedingen.
Bovendien moeten nog enkele bewoonde en in vrij goede tot goede staat verkerende panden worden aangekocht aan de oostzijde van de Buorren, die daarna over een flinke afstand kan worden verbreed, als de huizen worden afgebroken.
Wellicht, dat dit toch nog sneller gebeurt,dan de Oosterbierumers verwachten.
Verbreding van de Buoren is noodzakelijk, zo vinden de bewoners er, en andere Oosterbierumers zijn het daarmee eens.
Want er is een druk verkeer, ofschoon de straat en verder de weg naar de zeedijk eigenlijk naar ,,een voeteneind”loopt.
Maar er is een tuinbouwcentrum gekomen en daarheen rijden auto’s en zware vrachtwagens af en aan, evenals olietankers.
Een paar personenauto’s kunnen elkaar nog precies passeren, mar komt er een bredere wagen langs, dan zijn de smallere trottoirtjes de enige uitwijkmogelijkheid.
De kinderen, die veelvuldig in de Buorren spelen, lopen telkens het gevaar aangereden te worden, want ze steken keer op keer onverhoeds achter auto,s langs de straat over.
Wie ook maar een half uurtje in de Buorren op en neer kuiert, zoals wij hebben gedaan, kan herhaalde malen meemaken, dat ,,het nog net goed gaat”.

Aan het eind van de Buorren, tegenover de Boerenleenbank, is een oud huisje afgebroken,zodat voor het verkeer het uitzicht op die hoek tenminste wat beter is geworden.
Hier zouden de bewoners van de nabij gelegen woningen trouwens wel een bestratinkje willen hebben, omdat er als het regenweer is, een modderpoel ontstaat.
Een eveneens dichtgetimmerd pand naast de Boerenleenbank zou ook tegen de vlakte moeten en wat verder aan dezelfde zijde is nog een huis, dat pas kort geleden door de bewoners is ontruimd, en dat dezelfde ,, operatie”als de andere krotten heeft ondergaan.
Misschien, dat de gemeente het kan kopen, zo hopen de bewoners van de Buorren.
Aan de zijkant van het huis staat op een met planken verzegeld raam met zo grote letters, dat een woord verkeerd moest worden afgebroken: ,,De trots van Ooster bierum”.
,,SEX’’

Op de huizen aan de overkant staan de opschriften: ,,dat SEX dat hebben wij niet, daarom pakken b en w ons niet”, waarbij ,,sex”vanzelfsprekend slaat op Sexbierum, het hoofddorp van de gemeente.
En voorts: ,,Easterb. Lit him net ticht slaen mei planken”op een bord, dat indertijd door veen grote groep Oosterbierumers meegenomen was naar de raadsvergadering op 16 april, waar het CHU raaadslid H.R. DE Jong, die zelf in Oosterbierum woont, wees op de naargeestige toestand van zijn dorp en maatregelen vroeg.
Er werd toen een onderzoek toegezegd.
Maar is er een oplossing uit de bus gekomen?
De dorpelingen twijfelen.
De reden?
Er waren nog al wat Oosterbierumers, die met hun vingers een geld tellend beweging maakten.
Iemand zei: Oosterbierum logt in het verdomhoekje.
Dat zit ‘m in de planologie.”
En iemand anders:,,Ze mogen er wel een poort neer zetten met de woorden ,,Hij die hier binnen gaat, late alle hoop varen…”

De huizen hebben, zoals gezegd, vaak al jaren leeg gestaan.
Dat was al onplezierig .
Maar nu ze met oud hout zijn dichtgeslagen, vind men alles er ,,schurftiger”uit zien.

Overigens zijn voor een van de ramen wat planken weggetrokken en op de vensterruit is gekalkt: ,,Maar wat we hebben, dat willen we houden”.
Het kan haast niet anders.
Het moest sarcastisch bedoeld zijn.

Maar toch, er is een tikkeltje goed nieuws van onverdachte zijde, namelijk van het raadslid de Jong zelf.
De gemeente heeft al voor de panden, die bezit van Barradeel zijn, na aanbesteding een afspraak gemaakt met een sloper.
Het is evenwel nog onbekend,wanneer die met zijn arbeid kan beginnen, omdat hij meer afbraak onder handen heeft.
Overigens is er nog een moeilijk punt voor het gemeentebestuur.
Barradeel bezit in de Buorren ook al huizen waarin nog mensen wonen en voor hen moet men eerst een andere woning vinden.
De heer de Jong kon de verzekering geven, dat er echt wel flink werd gewerkt om de zaak rond de Buorren in kannen en kruiken te krijgen.
L.C. 26-6-1970.