1924 Feest op het oude sportveld, nu de Buffer.
In de kinderwagen Liefke Ploegstra, later v.d.Wei-Ploegstra .