4de links: Jan Talsma, Froukje Talsma, Tineke Huizinga en op rug gezien is Anne Maaike Talsma-Plat.