Op foto: Links Arjan v d Zee, Jacob Struiksma en Henk Dotinga (bestuurslid)

Frysk Spektakel Frjentsjerteradiel hat it boek Fan Duveldrek nei Hoarnestreek gearstalt.
Yn gearwurking mei Tresoar en ynwenners fan sechtjin doarpen yn s gemeente binne lde ferhalen opsocht op de jnen yn de doarpen dy't foarf hlden binne.
Fan drt is de rte troch de gemeente opset. Jetske Bilker, Mindert Wynstra en Neeltje Bonnema hawwe dizze ferhalen yn boekfoarm makke.
Om de rte te folgjen is it leuk it boek te hawwen.