Bovenster rij v.l.n.r: 1 ?, 2 Pietsje Talsma,3 Feitsen Talsma de man van Pietsje, 4 Bregina Terpstra, 5 Foeke Terpstra man van Bregina, 6 Tetje van Althuisius, 7 Frans Groeneveld, 8 Wiepkje Jorritsma, 9 en 10 onbekend.
Tweede rij v.l.n.r: 11?, 12 R.de Bruin, 13 A.Schaper-Anema, 14 vr.Anema en 15 haar man Klaas Anema, 16?, 17 de Valk?
Derde rij v.l.n.r: 18 ? 19?, 20 Jaap Jorritsma, 21 Minne Kamstra, 22?, 23 Span, 24?, 25 Tsjepke Jorritsma.
Voorste rij v.l.n.r: 26?, 27 Jan Grond ? 28 en 29 onbekend.