Simmer 2000.Foto tentoonstelling in de Herv.Kerk. Johannes Smits,Siep Spoelstra,Piet Pander, Wietse Leistra en v/d Mei.