Sjongspul op it Sjūkelān t.g.f. Lānboutentoanstelling ± 1920 Fan lofts nei rjochts: Trijn Vogels-Hovinga, Master Otto Postma, Akke de Jong (troudemei O,Postma,Jac. Zijlstra, Tsjitske de Vries (troude mei Hessel Monsma), Joh. Swart, Jit Miedema-Tiedema en Germ Swart.

Bron Siet Santema-Swart.