Foto: Froukje Talsma
Met Friese trui Jan Talsma en 4de van links Froukje Talsma.