Zanglust en Vriendschap; Boven v.l.n.r. F.Talsma, M.de Vries, J.Jouwersma, Joh.Wassenaar, Oege Plantinga, 2e rij, Anne Bandsma, Beitske Groendijk, Eke Westra, Romkje Plantinga, Renske de Bruin, Anna Hoekstra, Martha Draijer, Leo Vogels, vr.G.Herrema, Trijntje Marra,3e rij; F.Bosma, Gerben Kolthof, juf.M.Tamsma, meester Toornstra, meester Bos, Schrik dirigent huisgenoot K.Bonnema,4de rij; Klaske Westra, Pietje Groeneveld, Aaltje Sijbesma, G.Bonnema, Trijntje Sijbesma, Renske de Valk, Wop Oost, Klaas de Boer,en Klaasje Oost.