Bovenste rij v.l.n.r; Klaasje Stienstra, Tetje Nij,???, Willy Kamstra,Sjoeke Klieuwstra, ??? , Neeltje Weidema, Pietje Kamstra en Sijke Ennema.
Hoofdmeester H.Wijnia, Juf Koudenberg, H.Corporaal en meester Emmelkamp.
Rij 2: Age Hogerhuis, Jannus Bos, Piet Klaver, Sjouke Stienstra,Tjerk Kamstra, Rein Reitsma en Jappie Post.
Rij 3: Jappie ?,Lautenbach ?, Lautenbach ?, Johannes Post, Akke Stienstra,Renske Hogerhuis, ???, Maartje Reitsma, Ibeltje Reitsma en Johannes Kamstra.
Voorste rij: 5de Wiebren Ennema,Chris Veenstra en Hessel Klieuwstra.